Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

29. Logen Enighet i Torhamn, protokoll mm

Nykterhetslogen Enighet var verksam mellan ca 1895 och ca 1937. Man hade ett eget standar och möten flertalet söndagar och förde protokoll varje möte. Ett stort antal sådana protokoll finns bevarade och nedan följer ett exempel på hur ett protokoll var skrivet och vad som kunde avhandlas på mötena.

Logen Enighet i Torhamn, standar.

Logen Enighet i Torhamn, standar. Fotot ägs av Kerstin Petersson, Torhamn.

Nedan följer ett exempel på hur ett protokoll var skrivet och vad som kunde avhandlas på mötena.

Man använder sig av många förkortningar enligt logens bestämmelser och exempel på det är O = ordförande, V O = vice ordförande, K = kassör (troligen), M = marskalk, V M = vice marskalk, S = sekreterare, V S = vice sekreterare.

Nedan finns också ett exempel på revisionsberättelse från 1936.

Exempel på protokoll

Protokoll fört vid möte med grundlogen Nr 659 Enighet i Torhamn söndagen den 17 februari 1907

§1 Mötet öppnades af Ordf: broder Österström kl 4 em.

§2 Vid upprop af tjänstemän befanns Sekr. med sjukdom och V O samt K af andra orsaker anmälda förhindrade. M, V M och V S utan anmälda hinder frånvarande.

§3 Protokoll från föreg. möte upplästes, godkändes och justerades.

§4 T O upplöste en budkafvel från OC ang. ordens ställning hvaraf framgången med ordens arbete tycktes vara i ständig tillväxt, samt en från broder Granström ang. studieverksamhetens befrämjande.

§5 Med anledning av punkt 2 i ofvan anförda paragraf beslutade logen (på förslag av undertecknad) att försöksvis rekvirera några böcker utaf det av Nyterhetsförbundet till låns utlofvade biblioteket och skulle logen först av öfverlärare Blomberg begära katalog öfver de böcker som finnes för att bättre kunna utvälja de lämpligaste. För att realisera det hela utsågs en kommitté bestående af Löfgren, Österström och undertecknad.

§6 Enligt aftonens program föreläste Lindqvist en prosabit med innehåll skvaller, en sång ur N.K. afsjöngs af Löfgren och Österström till melodi ur svenska hjärtans djup, samt av Löfgren den svenske kopenickaren och av A Österström ett poem af Gösta.

§7 Slogs rast, hvarefter arbetet återupptogs. Till behandling inlämnades förslag om att anordna en auktion. Förslaget inledes af broder Löfgren som ansåg att vi borde göra något för att förstärka logens kassa, ansåg att logen borde anordna en dylik auktion i den närmaste framtiden. Broder Löfgrens uttalande understödes av logen och beslutades att om möjlighet afhålla densamma lördagen den 2 Mars. Broder Löfgren fick i uppdrag att rekvirera hem 100 st. apelsiner. I öfrigt bordlades frågan till nästa möte.

§8 Som ej vidare för dagen förelåg att behandla afslutades mötet.

Nästa möte nästa söndag kl 3 em.

Justeras Torhamn som ofvan

Carl Andersson JA Rundberg

Tf O tf Sekreterare

Utdrag ur andra protokoll

Här följer utdrag ur några ytterligare protokoll där man behandlar frågan om auktionen som togs upp i ovanstående möte.

Utdrag ur protokoll från mötet den 24 februari 1907

§5 Upptogs den bordlagda frågan till behandling angående paketauktionen och beslutade logen att auktionen skulle hållas torsdagen den 28 februari kl 7 em. Att ombesörja det som skulle vara till auktionen utsågs en kommitté bestående av bröderna: N Löfgren, A Österström, CA Gustafsson, K Andersson, P Svensson och undertecknad (P Österström).

Utdrag ut protokoll först från systrarnas afton och ordinarie Logemötet den 3 mars 1907

§6 Återupptogs arbetet och tämligen först rapport från paketauktionskommittérade i hvars kommitté broder Löfgren hade ordet och redogjorde för auktionen. Samt öfverlämnade på samma gång till logen 21 kronor och 79 öre hvilket utgjorde nettobehållningen för den hållna auktionen. Därefter uttalades af broder Löfgren ett hjärtligt tack till alla logens medlemmar som med sina slantar bidragit till auktionens vackra resultat.

Revisionsberättelse

Undertecknade har idag granskat Logen 659 Enighets räkenskaper för tiden 1 jan 1936 till den 1 jan 1937 och för vi efter fullgjort uppdrag avgiva följande:

Rapport

 • Kassabehållning vid årets början å bankbok nr 410905 95,32 kr
 • Därav 25 kr reserverade för elektrifieringen i kommunalsalen.
 • Kontant i kassan 24,92 kr
 • 120,73 kr

Inkomster under året

 • Behållning från föregående år 4,28 kr
 • TK 1936 6,00 kr
 • Inträdesavgifter 7,00 kr
 • Kvartalsavgifter 6,00 kr
 • ABC 0,25 kr
 • Inkomst julfest 1,38 kr 33,25 kr

Utgifter

 • 50 kg briketter 2,25 kr
 • Kvarskatter under året 31,00 kr
 • 33,25 kr
 • Kassabehållningen å bank 95,82 kr
 • Balans hos kassören 9,04 kr

Då emot räkenskaperna ingen anledning till anmärkning föreligger utan dessa äro på ett väl och omsorgsfullt sätt förd, hava vi nöjet att tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Torhamn den 17 jan 1937

Evald Widerström Rickard Johansson Gunnar Börgesson

Berättelsen bygger på protokoll och andra handlingar från Logen Enighet i Torhamn, sammanställt av studiecirkeln Rotbygd i Torhamns PRO.