Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

GDPR och personuppgiftspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att PRO hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR), på svenska DSF, dataskyddsförordningen. Policyn omfattar alla registreringar och behandlingar i PROs IT system där personuppgifter hanteras. Policyn omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt GDPR. Du kan läsa mer om dina rättigheter i punkten Registrerades rättigheter nedan.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare och förtroendevalda samt ansvarsområdesvalda. Policyn ska fastställas av PRO:s styrelse minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Tillämpning

Varje distrikt, samorganisation samt förening är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna inom sin organisation. Styrelsen i distrikt, samorganisation samt förening ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Denna policy är tillämplig för PRO:s styrelse, medarbetare samt ansvarsområdesvalda och övriga förtroendevalda som berörs av vår verksamhet.

Personuppgiftsansvariga

PRO, org nr 846000-5120, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om medlemmars medlemskap. Kontaktuppgifter till PRO anges nedan. Observera att PRO-distrikten, PRO-samorganisationerna och lokala PRO-föreningar är personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar av personuppgifter.

Organisation och ansvar

Personuppgiftsansvarig (varje distrikt, samorganisation samt förening) har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. PROs styrelseledamöter, medarbetare samt ansvarsområdesvalda och övriga förtroendevalda som berörs av vår verksamhet ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Personuppgifter som samlas in ska vara adekvata och relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
  • Personuppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
  • Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
  • Personuppgifterna ska inte sparas länge än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.
  • Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer en lämplig säkerhetsnivå innefattande skydd mot förlust och obehörig åtkomst.
  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst en gång per år.
  • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till riksorganisationen. Anmälan ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar efter upptäckt.
  • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Ändamål och rättslig grund

OBSERVERA att du enligt PROs stadgar är att anse som fullvärdig medlem i PRO från det att du ansöker om medlemskap. Detta innebär att du kan delta i alla aktiviteter och ta del av medlemsförmåner. I enlighet med PROs ändamålsbeskrivning registreras namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer i vårt medlemssystem "Harald". Personuppgifter hanteras även i PROs molntjänst E 365, lokala datorer samt på PROs webbplats. Uppgifterna registreras och behandlas för att administrera medlemskap, hålla förteckning över deltagande i aktiviteter och för att kunna erbjuda förmåner och erbjudanden. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är för att fullgöra avtalet med dig som medlem. Vad gäller förmåner och erbjudanden är den rättsliga grunden berättigat intresse (intresseavvägning) och i vissa fall samtycke. PROs berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata våra medlemmars och andra intressenters intressen.

PRO erbjuder medlemmarna att delta i en mängd olika aktiviteter t.ex. kurser och resor. Det sänds kontinuerliga utskick med erbjudanden om att delta i de aktiviteter som PRO erbjuder. Medlemmarna får även ta del av förmåner och erbjudanden från vissa företag som PRO samarbetar med t.ex. gällande köp av lotter (PRO:s Trippelskrapet) och försäkring (Folksam), båda beskrivs mer utförligt nedan. Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter är berättigat intresse (intresseavvägning) respektive avtal (om medlemskapet) eller i vissa fall samtycke. PROs berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata våra medlemmars och andra intressenters intressen.

Beroende på vilka aktiviteter medlemmen väljer att anmäla sig till kan uppgifterna komma att behandlas av PRO-distrikt, PRO-samorganisation eller lokal PRO-förening alternativt att lämnas ut till externa aktörer såsom resebyråer och andra samarbetspartners. Den rättsliga grunden för sådan behandling är fullgöra avtal.

PRO behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser såsom t.ex. bokföring enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden för sådan behandling är rättslig förpliktelse.

Personuppgifter kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter i syfte att utveckla och analysera verksamheten är berättigat intresse. PROs berättigade intresse i består i att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata våra kunders och andra intressenters intressen.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förhindra missbruk av tjänst och för att förhindra och förebygga brott mot PRO. Det kan gälla t.ex. bedrägerier, cybersäkerhet, obehörig åtkomst till uppgifter. Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse och/eller berättigat intresse. Det berättigade intresset består i att förhindra missbruk av tjänst och förhindra och förebygga brott.

Vi behandlar också personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi har ett berättigat intresse av att skicka marknadsföring och erbjudanden om vår verksamhet då sådan information kan vara av intresse för medlemmar samt att integritetsrisken för den enskilde är att anse som mycket liten. Vi kommer inte utan ditt uttryckliga samtycke att lämna din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

Vi behandlar personuppgifter om arbetssökande. Det kan gälla vid ansökan till utannonserad tjänst eller vid spontanansökan. Personuppgifter som behandlas är de uppgifter som lämnas i ansökan, såsom t.ex. namn, kontaktuppgifter, födelsedatum samt eventuell annan information som lämnas. Vidare kan uppgifter från intervju och referenssamtal komma att behandlas samt resultat från eventuella tester och eventuell bakgrundskontroll. Ändamålet med behandlingen är att anställa personer. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtal och berättigat intresse. Det berättigade intresset består i att rekrytera personer.

Mer information om behandling av personuppgifter i samband med försäkring hos Folksam

I ditt medlemskap hos PRO ingår vissa gruppförsäkringar via Folksam. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att PRO ska kunna säkerställa att alla medlemmar får ta del av försäkringen, och därför lämnas personuppgifter (namn, adress och personnummer) till Folksam genom en rutin för säker överföring. Den lagliga grunden är avtal då denna förmån ingår i medlemskapet. Uppgifterna samlas in vid inträdet i medlemskapet och uppdateras löpande mot folkbokföringsregistret.

I och med att Folksam behandlar personuppgifterna under de lagar som gäller för försäkringsbolag går personuppgiftsansvaret över till Folksam när personuppgifterna mottagits från PRO. Därför är det till Folksam du ska vända dig med frågor om den vidare hanteringen av dina personuppgifter eller gällande dina rättigheter som registrerad. Du kan också ta del av hur Folksam hanterar dina personuppgifter här: https://www.folksam.se/hjalp/gdpr-hantering-av-personuppgifter Länk till annan webbplats.

Önskar du avstå från medlemsförmånen kan du tacka nej till samtliga försäkringserbjudanden genom att ange detta via Mina sidor hos Folksam eller avstå från att betala fakturan efter försäkringsperioden som ingår i medlemskapet.

Mer information om behandling av personuppgifter i samband med Trippelskrapet

PRO:s verksamhet finansieras till stor del av medlemsavgifter och intäkter från den egna lotteriverksamheten Trippelskrapet. PRO (orgnr 846000-5120) och Nordic Lottery (orgnr 556687-3369) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i samband med lotteriverksamheten, det så kallade Trippelskrapet.

Kontaktuppgifter till företrädare hos Nordic Lottery som personuppgiftsansvarig
E-post: kundservice@trippelskrapet.se
Tel nr: 08-4000 5000.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret fördelas så att Nordic Lottery utför lotteriverksamheten som ”operatörsbolag”. Här ingår marknadsföring och försäljning, IT-system som hanterar prenumeranter, administration av kring lotter och vinster, kundkommunikation, sms- och postala utskick. PRO har den avgörande beslutsrätten i styrgruppen rörande personuppgiftshanteringens syfte, som är att bedriva lotteriet Trippelskrapet för att finansiera PRO:s verksamhet.

PRO samlar in personuppgifter (personnummer, namn, telefonnummer, adress) för detta syfte i samband med medlemskapet och en rad olika sammanhang där medlemsaktiviteter erbjuds, och uppgifterna uppdateras löpande mot folkbokföringsregistret. Behandlingen av personuppgifterna sker utifrån den lagliga grunden berättigat intresse. PRO överför personuppgifterna enligt en säker rutin till Nordic Lottery. Du kan läsa mer om hur Nordic Lottery hanterar dina personuppgifter här: https://www.trippelskrapet.se/villkor-och-ansvar/integritetspolicy/ Länk till annan webbplats.

PRO skickar inte erbjudanden om Trippelskrapet via e-post och delar inte heller din e-postadress till Nordic Lottery. Har du fått ett sådant e-postmeddelande kan det vara för att du är eller har varit kund hos Nordic Lottery i ett annat sammanhang.

Om du inte vill ta del av erbjudanden om Trippelskrapet

  • Om du inte vill bli uppringd av en telefonförsäljare kan du meddela PRO:s medlemsservice detta via e-post eller telefon.
  • Du kan också göra en invändning enligt dina rättigheter som registrerad enligt GDPR.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Rensning av personuppgifter i våra verksamhetssystem sker automatiskt och efter givet regelverk. Uppgifter sparas som längst i två år om vi inte har laglig skyldighet att spara informationen längre tid än så. När dina personuppgifter raderats eller avidentifierats går det inte längre att koppla dem till dig.

Uppgifter för arbetssökande raderas efter två och ett halvt år.

Registrerades rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats www.imy.se.

Rätt till information och tillgång: Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade hos PRO och få en kopia av dessa – ett s.k. registerutdrag. Du har rätt att få informationen kostnadsfritt.

Rätt till rättelse: Du har även rätt att begära rättelse av dina uppgifter, rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot att vi behandlar uppgifter om dig när vår behandling baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse (intresseavvägning). Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna kommer vi att sluta behandla uppgifterna.

Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att begära begränsning av behandling av uppgifterna, t.ex. om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du har begärt rättelse av uppgifterna. Medan frågan utreds kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas.

Rätt till radering: Du kan i vissa fall får dina personuppgifter raderade. Detta gäller t.ex. uppgifter som inte längre är nödvändiga för oss att behandla för det syfte som de samlades in. Det gäller också om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig det. Det gäller vidare om du har motsatt dig att uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse (intresseavvägning) och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att ha dina personuppgifter skyddade. Vidare gäller detta om uppgifterna behandlas olagligt.

Rätt till dataportabilitet: Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till oss eller i det fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden fullgöra avtal, har du rätt att få ut uppgifterna och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig, t.ex. en annan organisation. Uppgifter förs över bara om det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke: I det fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med behandlingen.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring: Du har rätt att begära att dina uppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Klagomål

Har du frågor eller är missnöjd med hur du behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vår medlemsservice
E-post PRO Medlemsservice: info@pro.se
Tel nr PRO: 08 701 67 00

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet: Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du kan lämna ditt klagomål elektroniskt och få mer information
E-post: imy@imy.se
Tel nr IMY: 08-657 61 00

Policy uppdaterad 2024-06-18