Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Protokoll KPR 231120

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.


Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 12, Långön
Tid 13.15 – 16.45
Avser paragrafer §§ 1–9
Sekreterare Maria Lindkvist
Ordförande Robert Sten
Justerare Berit Lusth
Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.
Nämnd/Styrelse Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2023-11-20
Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 12, Sandviken
Kommunala pensionärsrådet
Dokumenttyp
Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-11-20
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2023-11-20

Sandvikens kommun
Nämnd/Styrelse
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2023-11-20

Närvarolista
Representanter
Ordinarie
Robert Sten, ordförande
Anne-Chatrine Bergh, PRO
Berit Lusth, SPF
Lena Nyström, SPF
Hans Lundgren, PRO
Anne-Cathrine Berg, PRO
Sigrid Ranglén, PRO
Mikael Rosén, PRO
Ersättare
Sven-Olov Evermo, omsorgsnämnden
Alvar Olsson, SPF
Berit Lindqvist Pedersen, PRO
Mona Olander, SKPF
Övriga deltagare
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
- Christian Blank, utredare
- Johan Westin, utredare
- Anna Svedlund, bolagssekreterare
- Per-Ola Grönberg, kommunalråd
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning
- Kenneth Axling, vice ordförande
- Marianne Söderman, handläggare
- Martina Svensson, enhetschef
Informationskontoret
- Wendy Juntunen, strategisk kommunikatör
Individ- och familjeomsorgsnämnden
- Per-Ewert Olsson Björk, ordförande
Omsorgsförvaltningen
- Maria Lindkvist, administrativ chef
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2023-11-20

Innehållsförteckning
Nr Ärende Sida
§ 1 Mötets öppnande 4
§ 2 Godkännande av dagordning 5
§ 3 Val av justerare 6
§ 4 Färdtjänst och riksfärdtjänst 7
§ 5 Återkoppling från dialogdagar om Årsunda 8
§ 6 Information från inbjudna nämnder 9
• Individ- och familjeomsorgsnämnden
- Arbetet med missbruksfrågor främst bland äldre
• Omsorgsnämnden
- Antal beviljade men ej verkställda beslut om särskilt boende
- Planering för renovering av Solängsgården
§ 7 Arbetet med nya riktlinjer för kommunala intresseråd 10
§ 8 Övriga frågor 11
- Om gatubelysning och vägbeläggning
- Fältassistenter
§ 9 Mötet avslutas 12

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Robert Sten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Robert
hälsar Kenneth Axling som vice ordförande i Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd (VGS) särskilt välkommen då detta är hans första
möte med KPR.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg på övriga frågor, från KPR;
- angående avlastning och antal lägenheter i SÄBO
- språksvårigheter
§ 3 Val av justerare
Mötet väljer Berit Lusth till justerare för dagens sammanträde.
Justering sker via digital signering.
§ 4 Färdtjänst och riksfärdtjänst
Martina Svensson och Marianne Söderman deltar för att ge en bild av läget
avseende flytten av handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst till Region
Gävleborg. From årsskiftet flyttas även skolskjutshandläggningen, till
Kunskapsförvaltningen.
Utredningen inför en omorganisation beskrev två olika alternativa lösningar där
ett var att föra över handläggningen till regionen och ett annat att
omsorgsförvaltningen skulle ta över. Detta är rådet sedan tidigare informerade
om.
Förslaget, och beslutet blev att handläggningen flyttas till regionen. Avtalet är nu
signerat och avsikten är att förändringen träder i kraft vid årsskiftet.
VGS har gått ut med ett informationsbrev till samtliga i kommunen som nu har
beviljade resor. I brevet inhämtades också önskemål och att få lämna över
handlingarna som funnits till grund för beslutet, till regionen. För de som väljer att
inte ge sitt samtycke innebär det att när giltigheten på beslutet når sitt slutdatum så
får de göra en ny ansökan till regionen som då kommer att begära in de intyg som
behövs.
Kenneth Axling berättar att i Hofors har handläggningen av färdtjänst och
riksfärdtjänst flyttats till regionen för ett antal år sedan och detta har skett utan
besvär och inga negativa synpunkter har inkommit på handläggningen.
§ 5 Återkoppling från dialogdagar om Årsunda
Wendy Juntunen deltar för att återkoppla om vad som kom fram av de
dialogdagar som genomfördes under maj och juni i år.
Det bildspel som Wendy visade och berättade utifrån, bifogas detta protokoll.
Även hela sammanställningen bifogas.
§ 6 Information från inbjudna nämnder
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Ordförande, Per-Ewert Olsson deltar i mötet för att svara på hur nämnden arbetar
med missbruksfrågor främst bland äldre. Per-Ewert berättar om de verksamheter
som finns inom nämndens ansvarsområde, Örtagården1 och Svalan2, inte finns har
någon övre åldersgräns.
Vidare kan han konstatera att den ökning av äldre med missbruksproblematik som
signaleras nationellt, inte märkts av i Sandviken.
Mötet för en dialog kring ämnet missbruk, vad som kan göras, hur utvecklingen
kan komma att te sig, vilka insatser som behövs generellt i samhället mm.
Omsorgsnämnden
KPR har vi Barbro Berglind fått frågor om kön till särskilt boende då uppfattningen är att det verkar vara besvärligt både med demensboende och annat och att väntetiden inte varit så här lång för något år sedan. Vad har hänt? Varför är inte antal platser vi har behov av i paritet med befintliga? Hon frågar också efter antal beviljade men ej verkställda beslut om särskilt boende. Från Handläggarenheten rapporteras att det är en längre kö till vissa platser i dagsläget och det är mycket på grund av renoveringen av Kremlan som pågått från vår till höst i år. De som är ej verkställda kan vara sådana som har ansökt från andra kommuner och tackat nej av olika anledningar, eller de som inte har behov av ett särskilt boende längre. Personen kanske fick ett beslut då behov fanns men har återhämtat sig eller tycker att det fungerar bra med hemtjänsten. Rådet har också ställt frågan om hur det går med renoveringen i Österfärnebo. Berit Larsson, lokalstrateg vid tekniska kontoret delger följande via mail; ”Sammanfattning av vad som pågår/planeras i Österfärnebo:
Röda längans renovering pågår och slutbesiktning är bokad i början på december
(hemtjänsten och hemsjukvårdens sjuksköterskor kommer ha denna byggnad).
Preliminär tidplan för Solängsgården:
- projektering: pågår
- anbudsförfrågan: läggs ut i slutet på november/december
- anbudsöppning: januari. Gäller att anbuden hålls inom vår budget.
- invänta att överklagandetid har löpt ut (om någon entreprenör överklagar
fördröjs projektet).
- kontraktsskrivning: januari
- etablering/byggstart för entreprenör: någon gång i mars”
1 Örtagården är ett kollektivt boende med stöd- och behandlingsinsatser. Det är ett kommunalt
HVB-hem i Sandviken för vuxna missbrukare. Här finns 12 platser för män och fem platser för
kvinnor. Boendet är nyktert och drogfritt.
2 Svalan bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling och stöd i alkohol-, läkemedeloch narkotikafrågor.
§ 7 Arbetet med nya riktlinjer för kommunala intresseråd
Christian Blank och Johan Westin redogör för hur långt utvecklingsarbetet
kommit avseende de nya riktlinjerna för råden samt dess administration. Det
bildspel som visades under mötet, bifogas detta protokoll.
Berit Lusth frågar om på vilken plats som råden kommer att samlas vid
sammanträden. Svaret är att detta inte är bestämt, men det troliga är i stadshuset.
Robert Sten lyfter ett önskemål om möjlighet att som nämndsordförande vara
adjungerad vid rådens sammanträden. Frågan tas vidare.
Mikael Rosén tycker att den föreslagna skrivningen ”bidra med kunskap till
kommunen i tidigt skede”, blir uddlöst och att i stället se på råden som en
remissinstans skulle vara tydligare. Utredarna tar även detta med sig.
Anne-Chatrine Bergh ställer frågan om hur bevakningen kommer att ske så att
berörda handlingar kommer till rådens kännedom. Deltagarna från
kommunstyrelsen framför att närheten till kommunledningen, på olika sätt
kommer att gynna en sådan bevakning och administration.
§ 8 Övriga frågor
KPR Storvik har lyft ett problem med gatubelysning som sitter i trädens lövverk
på vissa ställen samt om dålig vägbeläggning med stora hål på många
ställen. Även hållplatsen för bussar vid tågstationen är ett problem då det blir en
stor vattensamling där resenärerna ska stiga av bussen.
Felicia Sågström, administratör vid tekniska kontoret informerar via mail;
• Tekniska kontoret beställer översyn och åtgärd av gatuträd i Storvik.
• Åtgärd är beställd på hållplatsen på Järnvägsgatan. Arbetet är planerat till
vecka 46.
• Gällande beläggning så har de kommunala gatorna i Storvik och
Sandviken inventerats. Utifrån inventering så görs en total
prioriteringslista. Vad som sedan kan beläggas beror på vilket ekonomiskt
utrymme som finns för reinvesteringar.
• Om det finns akuta potthål så skicka gärna felanmälan med exakt adress
via länk: https://sjalvservice.sandvikenenergi.se/”
Mikael Rosén ställer en fråga om fältassistenter och hur råden ska involveras?
Robert Sten svarar att omsorgsnämnden föreslagit avslag på den motion som
inkommit. Orsaken är främst att tjänster inte tillsätts av politiken. Politiken ska
säga vad som ska göras, hur förvaltningen sedan väljer att utföra uppdraget är en
fråga för just förvaltningen. Robert konstaterar också att flera av de ändamål som
motionären finner som skäl för åtgärden, redan utförs på annat sätt i förvaltningen.
Mikael har inget att invända i sak, men framför att KPR borde ha varit involverad
i frågan tidigare. Även på detta svarar Robert att tillsättning av tjänster ska skötas
av förvaltningen och inte hör hemma i rådet. Om frågan, att-satsen i motionen,
hade handlat om vilken verksamhet som nämnden ska bedriva och prioritera hade
rådets delaktighet varit given.
Övriga frågor från KPR;
- Angående avlastning, antal lägenheter i SÄBO.
Svar: det planeras inte för några nya lägenheter i demensboende innan det
nya boendet blir klart, preliminärt 2026.
- Språksvårigheter, det blir bekymmer när de enda som är i tjänst vid en
enhet har svårigheter med svenska språket.
Svar: det sker åtgärder för att säkra upp vid rekrytering samt att
språkutveckla redan anställda. Enheterna förväntas planera bemanningen
för att undvika den situation som beskrivits i frågan.
§ 9 Mötet avslutas
Ordförande avslutar dagens möte med att tacka deltagarna för visat intresse samt
för tiden som rådets ordförande respektive vice ordförande.

Läs om Utveckla Årsunda "Sammanställning Medborgardialog Årsunda" Pdf, 7.5 MB.

Kommunala Intresseråd

Kommunala Intresseråd

Kommunala Intresseråd

Kommunala Intresseråd

Kommunala Intresseråd

Kommunala Intresseråd

Kommunala Intresseråd

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda

Medborgardialog Årsunda