Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR Möte 23-11-20

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Plats

Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 12

Datum & tid

2023-11-20 kl.13.15

Närvarande: Hasse Lundgren SKPF, Lena Nyström SPF Furan, Berit Lindkvist PRO, Sigrid Ranglén PRO, Alvar Olsson SPF, Mikael Rosén PRO, Berit Lusth SPF, Anne-Chatrine Berg PRO. Robert Sten, Maria Lindkvist. Mona Åhlander SKPF

VGS Kennet Axling Vice ordf., Sven-Olof Omsorgen, Maria Lindkvist.

 

 

1. Mötet öppnas – vi hälsas hjärtligt välkomna till det sista mötet under Omsorgen.

2. Godkännande av dagordning – godkänd med tillägg.

3. Val av justerare – Berit Lusth vald

4. Färdtjänst och riksfärdtjänst – VGS – Martina Svensson enhetschef bygg och förvaltningsstöd, Marianne Söderman handläggare.

Ursprung var - Önskemål från VGS att flytta handläggningen av detta. Även flytt av skolskjuts tills Kunskap. Alt 1 Regionen, Alt 2 Omsorgsförvaltningen.

Det landade på att flytta till Regionen. Martina har fört dialogen med Regionen och är positiva. Avtal finns mellan Region och Sandvikens kommun från1 jan 2024. Medborgarna har fått ett brev hem om beslutet. Svartalong fanns med, den enskilde måste godkänna att beslut om färdtjänst skickas vidare till Regionen. Fysiska papper kommer att arkiveras här. 700 godkända svar tillbaka. Frågor har ställts till Medborgarservice. Inget skickas via molnet. Handläggning sker till årsslutet. De som sagt nej, tillståndet är giltigt tills det är dags att söka nytt. Får då börja från början. Regionen är vana med denna handläggning. De kommer att förstärka med ytterligare en handläggare. Ett visst detektivarbete har varit för att hitta de som brevet kom åter med adressat okänd. Hofors har bara gott att säga om detta. Inga frågor eller klagomål har inkommit i Hofors.

5. Återkoppling från dialogdagar om Årsunda –

Wendy Jensen, Informationskontoret berättar om hur det gick. Inleder med en film. Den som vi fick se i våras. I samråd hitta tänkbara områden för detaljplanerade områden i Årsunda. 147 deltog fysiskt. 15 medverkade digitalt. 16% totalt. Nöjda med det. Info om utvecklingen på orten. Värdering hur och

var man vill bo. En karta fanns där man tycker att det ska byggas. Alla fick komma med önskemål.

Lägenhet- viktigast med närhet till handel, många synpunkter kom in. enplans eller marknivå.

Radhus- nära till handel och natur, vy över skog eller vatten.55+ boende, fanns med, cykelbana till Sandviken.

Villor- närhet till natur viktigast, handel och service kommer på andra plats.

Kartan – med 4 områden, vilka ligger centralt. Område 14 Sörby, 22 Hedkarlby, 23 Hedkarlby och 32 Sörby.

Allt var verkligen uppskattat att möjligheten fanns att få tycka till i ett tidigt skede.

Mark-avdelningen kommer att undersöka dessa områden.

Tidsplan normalt minst 5 år.

6. Information från inbjudna nämnder

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Arbetet med missbruksfrågor främst bland äldre –arbetat på det kommunala med eget boende Örtagården. Ej riktat till bara äldre. Missbruk bland äldre finns det inga större varningar om. Narkotikaanvändningen ökar inte idag, den ser bara annorlunda ut. Vattenprovsmätningar minst en gång per år. Koppling till gängkriminalitet m m kan påverka vår syn på detta. Förr var användningen mer tydlig vilka som använde, nu kan det vara vem som helst. Fotbollskillar m fl finns idag. De rika bratsen på Stureplan ex. Depressions ärenden., kan hänga samman med detta.
 • CAN undersökning görs i åk 9 vartannat år. Där ser vi ingen ökning, men preparaten ändras. Hälso-Sjukvård ska sköta detta, allt till Regionen tycker Per-Evert Olsson. Missbruk och Psykisk ohälsa hänger starkt samman. Självmedicinering hänger ihop med detta.
 • På frågan om vilka beslut som har den största mängden ärenden

SVAR -Omhändertaganden 70–80 ärenden per månad. Brist på föräldraansvar, kulturella, som hedersförtryck. Majoritet med icke europeiska namn.

 • På frågan om det har skett en förändring av att Sandviken tar emot många placeringar för att det finns tomma lägenheter . SVAR- Det har inletts ett samarbete med Sandviken hus, men det var inte helt lätt. Det har varit lättare om det funnits ett inkomstkrav. Det har inte Sandviken hus.
 • Hur kan olika organisationer fånga upp de äldre med missbruk.

Vi i föreningslivet kan bidra med att ha aktiviteter som drar ut dem från sin ensamhet och alkoholkonsumtion. Arbete mellan gränserna IVO och Omsorgen har påbörjats. -44 miljoner för IVO.

Omsorgsnämnden

 • Antal beviljade men ej verkställda beslut om särskilt boende – handläggarenheten meddelar att kön är lägre. Kremlan har haft sin renovering och har ej kunnat ta in fler under den tiden. Många tackar nej, svårt att redovisa rätt antal. Beviljas plats – men svarar med att det är inte aktuellt just nu för den personen. Många står i kö, för att man inte får det specifika boendet. Vi rekommenderas att sprida att Man kan tacka ja och sedan få flytta när det finns För många vill bo på ett särskilt boende. Det ska vara verkligt behov innan man sätter sig i kö. De som sökt och fått beslut, 60 – 80 på väntelistan. Brist på platser. Hälften på korttidsplatser väntar på boende.
 • Planering för renovering av Solängsgården
 • Röda längan pågår, Slutbesiktning i dec. Hemsjukvård och hemtjänst där, anbuden öppnas i januari. Överklagande tiden ska väntas in. Byggstart i mars. Plan flytt till Tallen i mars.

- Finns det planer på att utöka platser innan demensboendet byggs. – SVAR-Nej inte nu. Möjligen efter när Tallen har blivit tom efter ÖFs rust av Solängsgården.

Språksvårigheter, bra om det inte är två som går samtidigt, med sämre svenska. Hur går provet till? Kan det fuskas. SVAR- Omsorgen har högt ställda krav. Det jobbas ständigt med detta. Men det tar tid.

7. - Arbetet med nya riktlinjer för kommunala intresseråd

Tidsplan – olika intressegruppers synpunkter. Samtal sker med dessa under oktober och november. Nya riktlinjer arbetas fram i dec. Beslut tas i KS i februari. KF i mars.

Grundförutsättningar – hur råden ska fungera, bidra med kunskap tidigt. Sammansättningen ska vara 7 ledamöter med 7 ersättare. Utses av oss i föreningarna ettåriga personliga mandat. Samt ordförande och vice ordförande välja bland KS. Fyra protokollförda möten, följer KS årshjul. Möten kommer att läggas i Stadshuset. Vi kommer att finnas under Service utskottet, internt utskott, bereder ärenden innan KS. Så säkerheten att vi kommer att finnas med ökar markant.

 • Ersättning/arvode – vi har ett eget, tills. medvalarbetare, vigselförrättare. Nya riktlinjer kommer att ses över.
 • Tillsättande av medlemmar från organisationen/ föreningarna. Råd för Funktionsnedsättningar och Råd för pensionärer har möjligheter att utse Vi tre stora pensionärs org., hur får vi bra representation med i detta?
 • Proportionsmässigt och erfarenhetsmässigt deltagande

Styrdokument – översyn av KS, KF, som gäller minst två nämnder. Handikapps plan, Tillgänglighetsplan för per med funktionsnedsättning i kommunen ska tas bort. de fyller ingen

 • Lagar och bestämmelser om tillgänglighet- gör att de kommunala styrdokumenten inte längre behövs.
 • Vårt första möte kommer att äga rum innan sommaren, när beslut är tagna och förankrade. Vi gör våra val och meddelar ordföranden i rådet, detta beslut i mars.

8. Övriga frågor

 • Om gatubelysning och vägbeläggning - Tekniska svarat- de beställer översyn av detta, ska göras vecka 46. Beläggning där görs en prioritering utifrån budget. Akuta pott hål anmäls direkt till Sandviken Energi. Järbo har stolpar med inga lampor som fungerar. Anmäl alla ljusönskemål på självservice, Sandviken Energi.
 • Fältassistenter – motion till Fullmäktige från KD. Nämnden har förslagit avslag. Politiskt tillsätter inte nämnden tjänster. Däremot kan det komma upp i verksamheten i framtiden. En uppmaning till oss att vara aktivt med i KS dagordning för att se om det är något som berör oss.

9. Mötet avslutas – ordförande tackar för sig i den roll Robert har haft i KPR.

Tillägg för oss internt i KPR. Vi ska senast mars utse våra representanter. Är följande acceptabelt 2 representanter från PRO, SKPF, SPF samt ytterligare 1. Demensförening bör tillfrågas. Sant lika många ersättare. VI har inget möte innan vilket gör att vi bör lyfta detta i våra organisationer, så vi har ett förslag och hunnit välja. Eller vad säger ni andra?

Jag ställde fråga ute på parkeringen till Robert Sten och vice Ordf. Sven-Olof om tanken var ett gemensamt råd. Så var det inte. Vi har så vitt skilda frågor och ärenden så det går inte att slå ihop. Men Robert tyckte vi skulle framföra det till tjänstemännen som bereder detta.

Med reservation för ev missuppfattningar och fel namn osv.

Anne-Chatrine