Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Teams-möte med PRO Gävleborg 2021-01-27


Teams-möte med PRO Gävleborgs
samorganisationer och DS-ledamöter 2021-01-27
Närvarande från samorganisationerna var Sonia Larsson Söderhamn, Sonja Strandell Ovanåker, Lennart Canskog Ljusdal, Maj-Britt Norlander för Hudiksvall. Barbro Berglind för Sandviken samt Susanne Falk Gävle.
Representanter för Samorg Bollnäs, Hofors, Nordanstig och Ockelbo saknades vid mötet.
Närvarande från DS var Anita Walther, Barbro Berglind, Rolf Lundin, Sylvia Bodin, Kristina Berg, Ulf Boström, Margareta Stenberg, Maj-Britt Norlander, Tord Tallmarker, Lennart Canskog, Ralf Ivarsson och Lena Wejander.

Anita Walther välkomnade och klargjorde struktur för dagens program som genomfördes som Teams-möte. Vi följer förslaget till program för dagen och använder ”handen” för att begära ordet.
Anita inledde med problemet att träffas fysiskt – vi måste just nu hålla oss till digitala möten. En av de få positiva händelser med Covid-19 är väl att den digitala kunskapen bland PRO:s medlemmar har ökat.
Anita berättade om hur PRO-Riks har anpassat sig till rådande Coronarestriktioner och genomfört en digital prisundersökning. En granskning som visar på både priser vid beställning på nätet och möjligheterna till hemleverans av beställda varor. Resultatet finns på distriktets hemsida.
Anita rapporterade också att Riks nu betalat ut medlemsavgifterna till föreningarna med hjälp av medlemssystemet Gävleborg
Ralf Ivarsson berättade om den sammanställning han gjort om
samorganisationernas och föreningarnas hemsidor samt hur man registrerar uppdrag i medlemssystemet Harald. Den är avsedd att vara ett underlag för K-rådets planering av kommande utbildningar. Just nu genomförs utbildningarna digitalt. Planerade utbildningar finns på distriktets hemsida. På hemsidan finna flera instruktioner hur man använder Sitevision för att lägga upp hemsidorna och hur man använder
medlemssystemet Harald.
Kristina Berg berättade att ABF Gästrikebygden gärna ställer upp och utbildar studierådet och cirkelledare i användning av Teams. Även distriktets styrelse skulle kunna få en kort kurs i Teams via ABF.
Rolf Lundin berättade att han gått igenom samorganisationernas och föreningarnas användning av e-postlådan. Just nu är det ca 30 av 46
föreningar och 10 samorganisationer som läser e-posten vilket gör att vi från distriktet fortfarande måste skicka information endera per brev eller till specifika e-postadresser. Riks skickar också information till föreningarnas e-postlådor. Här kan Kommunikationsrådet medverka till att e-posten
vidarebefordras från föreningsmejlen till en privat adress. Det sammanställda underlaget om föreningarnas hemsidor som Ralf har tagit fram och Rolfs granskning av användandet av föreningarnas e-postadresser kommer att delges varje samorganisation, som får en överblick över ”egna” föreningars
situation om hemsida och föreningsmejl.
Anita Walther tog upp frågan om problemet med hyreskostnader och minskade intäkter i föreningarna. Några föreningar har förhandlat ned hyran eller fått hyresfritt under delar av året. Om någon förening får extra besvärligt med hyreskostnader kan dom ta kontakt med distriktets kassör
Barbro Berglind för eventuellt stöd från distriktet.
Anita Walther tog upp frågan om minskat medlemsantal i distriktet och Riks förslag om att PRO kan/ska visa upp sig i lokaltidningarna med annonser i en medlemsvärvarkampanj. Det finns fyra olika annonsförslag som kan användas.
Distriktet ger ett bidrag på upp till 3 000 kr till de samorganisationer som väljer att på något sätt använda de föreslagna affischerna och genomför en kampanj.
BRA om PRO Gävleborg på olika sätt kan synliggöras i olika delar av distriktet
Sylvia Bodin berättade att Medlemsrådet jobbar i ”uppförsbacke”. Den planerade utbildningen av föreningarnas kontaktombud har ställts in och rådet behöver en ny medlem som representerar norra Hälsingland. Rådet
ser fram emot 2021 och är gärna delaktiga i föreningars kampanjer för medlemsrekryteringar.
Anita Walther tog upp RIKS nya dispens av stadgarna som avser årsmöten för 2020 och 2021. Uppgifter som samtliga samorg. och föreningar tidigare har informerats om i mejlutskick från Riks. För att distriktet ska få en
samlad bild av de föreningar som har haft årsmöte 2020 och vilka som behöver genomföra årsmöte 2020, före första kvartalets utgång 2021, uppmanas samorg att snarast möjligt skicka in uppgifter om föreningarnas situation till Jana på distriktsexp. pro.gavleborg@gavleborg.pro.se
Om det finns frågor om årsmöten utan närvarande medlemmar ta kontakt med Barbro Berglind 070-380 07 69 eller Anita Walther 070-616 52 12.
Susanne Falk rapporterar om ett nytt intressant projekt för att motverka ”Digitalt utanförskap för äldre”. Det är ett samarbete mellan huvudsponsor Microsoft och ”Gävle – en äldrevänlig stad” ett projekt som leds av PRO Samorganisation Gävle. Projektet är nu i uppstartsfas med att anställa en
projektledare. Målet är att få ett antal Gävlebor äldre än 65 år att använda sig av den digitala teknik som underlättar vardagen.
Anita Walther tog upp frågan hur samarbetet fungerar mellan pensionärsföreningarna i KPR. Tord Tallmarker säger att utbildningen av KPRledamöter som var planerad till våren 2021 har skjutits framåt till hösten.
I flera kommuner fungerar samarbetet med både förmöten och KPR-möten bra. Nuvarande Corona-restriktioner leder dock till att flera kommuner har ställt in sina KPR-möten på grund av pandemin.
Ett individärende som har rapporterats till RPR, hanteras av distriktets RPRrepresentanter. Det handlar om en patient som behandlats illa genom problem med samverkan mellan olika regioner. Syftet är att uppmärksamma regionerna på ett problem som måste åtgärdas för att inte upprepas.
Anita Walther tog upp RIKS förslag till debattartikel och brev via mejl för att sändas till Kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun som ingår i PRO-distriktet. Förslaget som skickades till föreningar och samorganisationer
den 22 dec 2020, avser brister inom äldreomsorgen. De båda skrivelserna handlar om att 2021 måste bli året då äldreomsorgen hamnar högt upp på den politiska dagordningen. E-mailförslaget till KS-ordförande handlar om att PRO kommer att bevaka hur kommunen arbetar för en förbättrad äldreomsorg och om hur kommunen använder det vidgade äldreomsorgslyft som varje kommun kan söka för utbildning av äldreomsorgspersonal. Mötet enades om
att det är upp till varje samorganisation att hantera förslagen samt att hela tiden hålla frågan om äldreomsorgens villkor aktuell i varje kommuns KPR Kommunala Pensionärsråd. I slutet av anteckningarna finns de summor som varje kommun kan söka för utbildning av äldreomsorgspersonal.
Avslutningsvis fick varje samorg kommentera läget i sin kommun. Det framkom att vi har hunnit olika långt med årsmöten och höstmöten samt hur verksamheten i föreningarna fungerar. Man planerar för att få igång mera verksamhet 2021 när restriktionerna lättar.
- Sonia Larsson säger att i Söderhamn har inte alla haft årsmöte och/eller höstmöte 2020. Föreningarna har inte så bra kontroll på medlemsutvecklingen då man behöver utbildning för Harald. Men vissa föreningar har fått nya medlemmar.
- Susanne Falk säger att i Gävle har man haft samorg-årsmöte ”per capsulam”. Och flera möten digitalt med Teams. Flera föreningar har uteaktiviteter med promenader och någon har en fototävling. Man planerar med aktiviteter för friluftsdagen hösten 2021 samt äldredagen 1 oktober – kanske med ett rullatorlopp i Bolognerskogen.
- Maj-Britt Norlander säger att samorg haft sitt årsmöte utomhus redan i maj. Och att föreningarna har många uteaktiviteter varje vecka. Som kontrast till detta tillägger hon att samorg Nordanstig just nu har pausat sin verksamhet i väntan på bättre tider.
- Barbro Berglind säger att i Sandviken har man haft både årsmöten och höstmöten ”per capsulam”. Här har man en bra fungerande samorg som har bra kontakt med föreningarna och stöttar dom vid behov.
- Sonja Strandell säger att samorg Ovanåker är lättskött då det bara är en förening att ta hand om. Och den sköter sig bra.
Samorganisationerna Ljusdal, Bollnäs, Ockelbo och Hofors, som saknade representation, får information genom anteckningarna ovan.
Anita Walther tackade deltagarna för mötet och hoppas att det är möjligt att återgå till ”normal verksamhet” när vi är vaccinerade.
Vid anteckningarna Rolf Lundin, sekreterare och Anita Walther, ordförande.
Den summa som varje kommun kan söka från regeringen för
utbildning av personal inom äldreomsorg under 2021
Bollnäs 11 494 990
Gävle 34 725 414
Hofors 04 094 166
Hudiksvall 15 948 720
Ljusdal 08 598 632
Nordanstig 04 158 138
Ockelbo 02 576 501
Ovanåker 05 369 182
Sandviken 15 752 394
Söderhamn 11 603 080
___________________________________________________________________________________________________