Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2018-03-06

Möte den 6/3

Mötet inleddes med information från Kommunstyrelsen av Kommundirektören.
Skatteprognosen för 2019 har försämrats med upp till 26 miljoner. Kommunen har dyra lösningar med paviljonger, en förskola har brunnit, många fler barn och äldre finns som drar kostnader. En ny större förskola behöver byggas.

Översiktsplanen som är ute för samråd är viktig för framtiden.
Nya riktlinjer för trygghetsboenden har beslutats av Kommunstyrelsen.
Tryggheten i kommunen prioriteras. Två vakter har anställts och samverkan mellan Individ och familjeomsorgen och polisen utvecklas. Etapp två i Stadshuset ska vara klar 2019. Nytt centralkök ska förbättra miljön bl a. Vi framlade att vi vill ha gratis bussar för pensionärer som också skulle förbättra miljön.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd var nästa föredragande. Förvaltningschefen Maria Vikström berättade om Översiktsplanen och återflytten till Stadshuset. Ny Va-plan tas fram 2019 för nuvarande är för dålig.

Inger Norman skolchef fortsatte informationen med de ekonomiska utmaningar Kunskapsförvaltningen har. Elevtalet har ökat med 825 barn på 4 år och fortsätter att öka. En annan stor utmaning är rekrytering av legitimerad personal. Timplanen är förändrad så valet i språk utökas till årskurs sex. Skolinspektionen kräver bättre studiehandledning, bättre uppföljning av elever med upprepad och/ eller långvarig frånvaro och fritidsverksamheten. Skolchefen skrivs in i skollagen. 2030 kommer det att behövas en till högstadieskola i kommunen.

Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarlönerna har ökat kraftigt. Andelen multihandikappade barn har ökat mycket och kunskaps förvaltningen står för hela kostnaden.
Förvaltningen klarar inte att nå statens gränser för barngrupperna i förskolan.
Sökbilden på Omsorgsprogrammet är bättre. 51 sökande på 24 platser. Dock är 25 obehöriga just nu.

Kultur och fritids ordförande Ulf Gillström meddelade att de håller budget. Upphandlingen på rutschkanorna på Parbadet är överklagade igen och han vet inte när ombyggnaden ska bli klar.
Vi har många fler biblioteks filialer i Sandviken än jämförbara kommuner. Avtal med PRO om Valhalla förhandlas för närvarande. Avgifterna på Parkbadet ses över. Vi vädjade om låga avgifter
för pensionärer för att hålla nere kostnaderna för Omsorgsförvaltningen.


Vi har ställt några frågor till Individ och familje omsorgen. Ordförande Hans-Olof Frestadius besvarar dessa. Hur ser det ut med våld i nära relationer, missbruk bland äldre och boendestöd?
Ingen av dessa frågor är något stort problem i Sandvikens kommun.
Förvaltningen har anställt fältassistenter som ska arbeta på obekväm tid för tryggheten i kommunen.
Arbetslivsnämnden
Förvaltningschef Leif Jansson beskrev hur den minskade inflyttningen drastiskt minskar statsbidragen för kommunen. Arbetslösheten minskar något men vi ligger på nionde plats från botten. Det är stora svårigheter att rekrytera personal till Omsorgsutbildningen. Ledsagarservice drivs med Extratjänster. Kommunen har i dagsläget ca 200 Extratjänster varav 15 st i Omsorgen.

Ordförande Robert Sten i Omsorgen föredrog.
Det kommer att finnas 1000 fler 80 år och äldre 2030. Resurserna måste hittas inom förvaltningen till verksamheten. Man kommer att ta till sig välfärds teknologi och ordna god omsorg ändå.
Mycket svårt att rekrytera personal. Omsorg och service måste skiljas åt i två personalgrupper. Man går från central styrning till tillits baserad styrning för personalgrupperna.
Nu finns trådlöst wi-fi på alla boenden. Det finns nu en certifiering av livslångt boende. Man ser stora investeringsbehov inom miljön i de flesta boenden. Ordförande ska föreläsa 24 maj i KTH anordnad konferens om välfärdstjänster.
Sandvikenhus
VD förevisade de första skisserna på Trygghetsboendet vid Sveavägen. Första våningen är förråd och gemensamhetsutrymmen. Sedan är det fem lägenheter per plan utom åttonde för det finns relax och bastu. Beräkningar visar att hyran för en trea på 77,3 kvadrat metet blir ca 12000kr. Det är för mycket. Vi får då möjlighet att föreslå mindre antal treor, mindre gemensamhetsutrymmen eller mindre lägenhetsyta. Svar ska vara inne till den 13 mars.

Som avslutning på mötet diskuterades en remiss på Suicidutredningen.
Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________