Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Minnesanteckningar från KPR i Sandvikens kommun 2021-09-29 via Teams

  1. Vice ordförande Kerstin Almen informerade om Pandemi läget och revidering/ uppdatering av riktlinjer för kommunala råd. Det senare innefattar även översyn av den politiska organisationen. Nämndernas ansvarsområden och det demokratiska perspektivet ska förbättras.
  2. VGS och Tekniska kontoret informerade om den nyligen beslutade Cykelplanen. Den gäller 2021-2030 och ska underlätta och förenkla cyklandet i hela kommunen. Dessutom görs en förstudie om en genomgång av alla vård och omsorgsboenden i kommunen. Vilka kan byggas ut och var kan kan ett demenscentra anordnas. Ett lokalprogram för Omsorgsförvaltningen arbetas fram. Hur kan Tallen förändras för att bli boende för Solängsgårdens boende under renovering? Sylvia Bodin påpekade att Årsunda nu är i stort behov av utökning av äldreboende i flera former.
  3. Kultur och fritidsnämndens ordförande och förvaltningschef informerade om en utredning om Valhalla. Den politiska viljeinriktningen är att huset ska vara ett Seniorernas hus och ha föreningsdrift. Utredningen ska titta på korttidsuthyrningen samt olika samverkansformer mellan föreningarna och kommunen. Viktigt att PRO och övriga föreningars synpunkter tas till vara.Dessutom visades bilder på planer på utbyggnader Storvik, bl a boulehall.
  4. På frågan om vad förvaltningen gör för att behålla personal gav Robert Sten en omfattande katalog på åtgärder som redovisad separat.
  5. Förvaltningschefen berättade att kommunen hade under februari 2020-april 2021 en underdödlighet på 2,3%. Den medicinsk ansvariga sjuksköterskan angav olika skäl till detta: snabbtester av personal, tillräckligt med skyddsmaterial, C-enheten på gamla sjukhuset, löpande tillräcklig information, hygienutbildning, antikroppstest av personal och regelbundna träffar med regionen. Hon informerade även om projektet God och nära vård som påbörjats 1 juli år och som gäller samverkan med Primärvården. Hon redovisade även hur de 18,6 miljoner som kommunen fått i extrema statsbidrag används just nu. Ordförande beskrev de Övergripande och verksamhetsnära mål som nämnden har för 2022.

Inom kort kommer officiellt protokoll att finnas på kommunens hemsida.
Där kommer även bilagor på flera frågor att biläggas.
Har frågor eller undringar får du gärna höra av dig!

Barbro Berglind