Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2019-11-12

Minnesanteckningar från KPR möte 12/11

Mötet började med att Folkhälso-och trygghetsstrategen Camilla Gilljam informerade om sitt arbete.

Hon samlar in fakta från olika områden i kommunen om vad som verkligen händer.

Känslan av otrygghet kan vara svår att ändra på även om vår kommun är en trygg plats i förhållande till jämförbara kommuner. Säkrare trafik och förbättrad belysning är två medborgarlöften som man jobbar med.

Ordförande för Individ och familjeomsorgsnämnden Hans-Olov Frestadius berättade att fyra fältsamordnare finns på plats i kommunen sedan i augusti. De har till uppgift att samla alla krafter kring ungdomar. Det är ett långsiktigt arbete som man hoppas ska skapa trygghet dygnet runt.

Kultur och fritidschefen Kennet Johansson beskrev turerna kring ev ny hall eller ny reningsanläggning till badet i Storvik. 25 miljoner finns avsatta i investeringsbudgeten. För närvarande är pengarna avsedda för badet.

Högst på prioriteringslistan står annars en multihall och en hall för gymnastik. Allt hänger mycket ihop med hur skolans organisation blir i kommunen framöver. Ämnet Idrott och hälsa har utökats i timplanerna. Detta medför ökat behov av hallar som då också måste samnyttjas av andra verksamheter. 61% tiderna i hallarna är bokade nu. Alla är inte intresserade av de tider som är lediga då de bedöms som obekväma. Vi föreningsrepresentanter påtalar våra behov av lokaler för olika delar av våra verksamheten.

Ordförande Robert Sten informerade om två motioner som nämnden ska besvara. En om LOV och en om Hospis. LOV avser man inte att stödja då resurserna går åt till införandet av välfärdsteknik. Dessutom kan dessa olika intressen krocka vid genomförandet. Hospis har vi idag med fasta palliativa platser och ett mycket väl fungerande palliativt team. Vi föreningsrepresentanter stödjer dagens hospisorganisation.

Omsorgsförvaltningen har ett av de 5g hus som finns i Sverige. Det är Trygghetsboendet på Sveavägen som är med i utvecklingsprojektet. Alla funktioner som finns i huset ska gå via 5g, även sjukvårdssystem som t ex dosering av medicin.

Förvaltningen arbetar mycket intensivt med att all vårdpersonal ska kunna svenska.

Förvaltningschefen Anette Wikblom informerar att Regionen tillsammans med intresserade kommuner avser att starta ett projekt för att bryta det digitala utanförskapet. Alla + 65 blir i inbjudna. Lokaler, teknik och ungdomar från högstadiet ordnas med redan befintliga statliga medel. Oklart när definitivt beslut fattas.

Kultur och fritidsnämnden och Omsorgsnämnden har beslutat att starta en samverkan så äldre får större möjligheter att ta del av kultur.

Pensionärsorganisationerna ställer medlemmar till förfogande för att arbeta tillsammans med Omsorgsförvaltningens Träffpunkter. Detta som en start på vårt gemensamma åtagande om Tillsammans mot ensamhet. Förvaltningschefen ställer sig mycket positiv till erbjudandet. Vi från organisationerna ska precisera oss med en skrivning till förvaltningen. Den ska innehålla när, hur många, var i kommunen och vilken sorts aktivitet.

Nästa års KPR möten äger rum 3 mars, 5 maj, 8 september och 10 november klockan 9.15.

Utbildningsdagen ska innehålla redovisning från Tekniska kontoret och Sandvikenhus hur långt man kommit i arbetet med tillgänglighet av bostäder efter 2015 och den Wikmanska utredningen. En timme av eftermiddagen behandlar det digitala utanförskapet. Datum för utbildningsdagen preciseras när berörda lämnat klartecken om deltagande.

Kommunalrådet Kerstin Almen redovisar de åtstramningar som tyvärr blir följden av den statliga budget som gäller. 15-20 miljoner mindre kollektivtrafik blir verklighet under nästa år. Hon är mycket missnöjd med det precis som vi alla.

Officiellt protokoll kommer senare på kommunens hemsida!

Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________