Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Referat från KPR 2022-02-28 Fullmäktigesalen

1. Kommunalrådet Kerstin Almen beskrev det inriktningsbeslut som inom kort förväntas fattas när det gäller kommunens organisation framöver. Alla nämnder består och har i fortsättningen ungefär samma ansvarsområde. Kommunstyrelsen förslås dock bli ansvarig för KHR och KPR. Viljan är att råden ska komma in i god tid före beslut i viktiga frågor. Dessutom kommer reglementena att skrivas om och kräva betydligt mer samarbete och samverkan mellan nämndernas ansvarsområden. Det nya kallas Tillits baserad styrning och ska vara klart till maj 2023. Skolskjutsarna förs över till Kunskapsförvaltningen.

  1. Omsorgsförvaltningen får en ökad ram med 31 miljoner och uppgår till nu till 835 miljoner. Kostnadsökningarna är på ca 20 miljoner. Vissa effektiviseringar med tex att Samhall tar över tvätten gör att det finns visst utrymme för att öka kompetensen, datakostnader och kvalitetshöjning. Taklyftar planeras i alla lägenheter i Särskilt boende. Ett nytt boende i centralorten med inriktning på demens och upprustning av alla Särskilda boenden i ytterområdena planeras. Ingen nedskärning av personal planeras i dagsläget. Från ytterområdena betonades av pensionärsorganisationerna behovet av fler platser i Särskilt boende och lägenheter för äldre.
  2. Vi fick information om Bostadsanpassnings bidraget. Både ändringar i lagen och nyare och bättre bostäder har gjort att kostnaderna för kommunerna har minskat. Kostnaderna för färdtjänst har också minskat. Det tror man enbart beror Pandemin.
  3. Ordförande i Kunskapsnämnden Lars Haglund beskrev målen för verksamheten. Trygghet, studiero och höjda kunskapsresultat var viktigast. Vi frågade hur man arbetar för att få fler och kvalificerade sökande till Vård och omsorgsprogrammet. Idag var det 22 sökande till 25 platser. För få har fullständiga betyg. Viktigt att arbeta för högre status på programmet tycker vi.
  4. Conny Grönberg ordförande för Kultur och fritidsnämnden informerade om förvaltningens ekonomiska situation. Den är inte så positiv efter Pandemin. Parkbadet har ett minus på 7,1 miljon. Både på grund av Pandemin och en översvämning. Hoppas ändå på ett nollresultat för innevarande år. Han påtalade att det finns ett utvecklingsbidrag att söka för hälsofrämjande insatser. Pengar finns kvar för i år och kan sökas för äldre. Det kommer även att finnas pengar att söka för återstart av föreningsverksamhet efter Pandemin. Den 25/6 öppnar Storviks badet igen. Många nya planer byggs. Dessa kan även bokas av äldre. När det gäller Valhalla ser han gärna att mer öppen verksamhet bedrivs. Inte bara för medlemmar i olika organisationer. Han ser fram emot ett utökat samarbete med andra nämnder när det gäller stöd för bättre folkhälsa.
  5. Hans Frestadius ordförande i Individ och familjeomsorg nämnden beskrev de stora kostnaderna för barn som inte har det bra. 22,5 miljoner över budget har det kostat under 2021. När det gäller äldres ensamhet och missbruk har man inte sett någon större förändring under Pandemin. Han ser också fram emot ett mer omfattande samarbete med andra nämnder omkring folkhälsan.
  6. Leif Jansson chef på Arbetslivsförvaltningen beskrev arbetslösheten i kommunen och arbetet som pågår för att begränsa den. För oss är utbildningen av undersköterskor och vårdbiträden viktig. Under 2021 har 621 undersköterskor och 310 vårdbiträden gått utbildning.
  7. Robert Sten ordförande i Omsorgsnämnden beskrev varför man jobbar ganska mycket med teknikutveckling. Det är för att så mycket tid som möjligt ska finnas kvar av en varm hand och mjuka värden från personal. Nya riktlinjer för bemötande har tagits fram. Det behövs för att personalen ska ha en god arbetsmiljö. Även Riktlinjer för förenklat beslutsfattande är nya. Där kan man ringa medborgarservice och erhålla larm eller mat utan biståndsbedömning om man fyllt 80 år. Däremot kan man inte längre få tvätt, inköp och städning utan biståndsbedömning. Vi påtalade att förvaltningen bör följa upp de som använder larm erbjudandet efter en tid för att se om även andra insatser behövs. En utvecklingsenhet på fem kvalificerade medarbetare har inrättats på förvaltningen. 40-60 personer står i kö till Särskilt boende. NYBY heter en ny metod att arbeta med frivilliga för stöd till omsorgstagare. Den är under utveckling på förvaltningen. Nära vård och Tröskelväxling är två ytterligare saker som förvaltningen jobbar med. Mer information på nästa möte.
  8. KPR mötena ska framledes förläggas till eftermiddagarna.
  9. Förvaltningschefen Anette Wikblom tackade för gott samarbete. Hon deltog för sista gången på KPR mötet och går senare i år i pension.

Barbro Berglind