Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR 23-03-07

Mötesprotokoll

Hela orginal protokollet för att läsa eller skriva ut Pdf, 1.5 MB.
Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 12, Långön Tid 8.30 – 12:15
Deltagare Se nästa sida
Avser paragrafer §§ 1-5
Sekreterare Susanne Cliffoord
Ordförande Anna-Greta Elfström Olsson
Justerare Anne-Chatrine Berg

Närvarolista
Representanter
Ordinarie
Anna-Greta Elfström Ohlsson, ordförande
Robert Sten, vice ordförande, KF
Lena Nyström, SPF
Berit Lusth, SPF
Gerd Leino, SKPF
Anne-Cathrine Berg, PRO
Sigrid Ranglén, PRO
Mikael Rosén, PRO
Lena Palmberg, Demensföreningen
Ersättare
Alvar Olsson, SPF
Berit Lindqvist Pedersen, PRO
Leif Westrin, PRO
Bengt Åke Lindblom, PRO
Kerstin Markström, SKPF
Övriga deltagare
Tekniska kontoret – Erika Ågren, teknisk chef samt Jennie Jonsson, trafikplanerare
Från omsorgsförvaltningen:
- Susanne Cliffoord, förvaltningschef
- Maria Lindkvist, Administrativ chef (§ 4, punkt 7, Hemstjänstindex)
- Pernilla Nymo, Verksamhetschef Ordinärt boende (§ 4, punkt 7, Hemstjänstindex)
- Emma Sjöberg, verksamhetsutvecklare (§ 4, punkt 7, Hemstjänstindex)
- Birgitta Hänninen, Kvalitetsutvecklare (§ 4, punkt 7, Hemstjänstindex)

Innehållsförteckning
Nr Ärende Sida
§ 1 Mötets öppnande 4
§ 2 Godkännande av dagordning 5
§ 3 Val av justerare 6
§ 4 Information från inbjudna nämnder 7
§ 5 Övrigt 10
Bilaga 1 11
Bilaga 2 15

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Eftersom det är ny ordförande och några nya ledamöter sker en presentation
av alla närvarande.

§ 2 Godkännande av dagordning
SPF önskar en punkt för redogörelse av anmärkningar som Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) riktat mot omsorgsnämnden.
Dagordningen godkändes med detta tillägg.

§ 3 Val av justerare
Mötet väljer Anne-Cathrine Berg till justerare för dagens sammanträde.
Justering sker via digital signering.

§ 4 Information från inbjudna nämnder
Samtliga nämnder berättar om utmaningar för 2023 samt om eventuella
förändringar/reduceringar/utökningar med intresse för råden som finns
med i dialogen inför Nämndplan 2024. Övriga frågor enligt agenda
nedan samt eventuell annan information/ärende för dialog.
Kommunstyrelsen
- Samverkan med rådet inför 2024
Kommunstyrelsen har meddelat förhinder att delta i dagens
sammanträde. De kommer att vara representerad under
eftermiddagen, då KHR har sitt sammanträde. Mötet önskar få del av
KHR´s anteckningar under denna punkt. Nedan följer ett utdrag:
” Kerstin Almén inleder med avsikterna att göra råden mer delaktiga
och skapa fler möjligheter för råden att bidra med erfarenheter.
Christian Blank redogör för den revidering som pågår kring
reglementen. I förslagen finns att råden övergår till
kommunstyrelsen. När beslut är taget kommer planeringen att
påbörjas avseende samverkansformer mm. Råden kommer att vara
del i arbetet med detta.”
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS)
- Kommunens möjlighet att påverka lokaltrafiken
Frågan som ställts av KPR är ett av deras prioriterade mål för 2023.
Med anledning av att VGS har förhinder att närvara deltar i stället
Erika Ågren, teknisk chef samt Jennie Jonsson, trafikingenjör för att
svara på frågan. Bildspel skickas med anteckningarna.
Mötet beslutar att inkomma med en skrivelse kring linjetrafiken i
Sandviken till Hållbarhetsnämnden Region Gävleborg. Bengt-Åke
Lindblom tillser att skrivelsen sker.
Kunskapsnämnden
Deltog inte i dagens möte.
Kultur- och fritidsnämnden
- Stöd till organisationer
Kultur- och fritidsnämnden deltog inte i dagens möte. Frågan som
ställts av KPR är en del av ett av deras prioriterade mål för 2023.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Deltog inte i dagens möte.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har meddelat förhinder att delta i dagens möte.
Omsorgsnämnden
- KPR´s prioriterade mål 2023
KPR har prioriterat fem mål för sitt arbete 2023. Två av dessa är
bemött helt eller delvis ovan (§§ 2 och 4). Omsorgsnämnden har tagit
del av KPR´s prioriterade mål och kan för tillfället delge följande
information:
avseende målet om kommunikation och nöjdhet – Resultaten för
Öppna jämförelser för 2022 har kommit och ska redovisas vid nästa
möte.
avseende målet om erbjudande av lokaler för de boende för möjlighet
till olika aktiviteter – samtliga särskilda boenden har lokaler som
används till aktiviteter, både på våningarna och i för boendet
gemensamma lokaler. Ordförande beskriver också hur resonemang
och beslutet om att stänga Träffpunkterna gick till. De träffpunkter
som finns i ytterområden är fortfarande öppna och tillgängliga.
Omsorgsförvaltningen har fått ett uppdrag att fortsätta utreda om hur
man kan hitta alternativ för träffpunkterna med andra aktörer i
samhället.
avseende målet om hög kvalitet med en god kontinuitet för de som
får hemtjänst – dialog kring resultaten i hemtjänstindex behandlas
under en senare punkt. Antalet tillsvidareanställda
medarbetare/befattning i hemtjänsten i februari 2023:
Dessa tjänstgjorde hos totalt 878 omsorgstagare under månaden.
- Återbetalning av statliga medel, Äldreomsorgslyftet 2021
Nationella medel utlystes, med kort framförhållning, för
kompetenshöjande insatser, Äldreomsorgslyftet. Sandvikens
kommun hade inte möjlighet att på så kort tid arrangera sådan
utbildning som statsbidraget omfattade. Dels på grund av att en
sådan satsning krävde nya avtal med Arbetslivsförvaltningen,
som i sin tur behövde avtala med utbildningsanordnare som i sin
tur hade behövt rekrytera lärare, men även för det arrangemang
som skulle krävas för att ge medarbetarna möjlighet att söka sig
till sådan utbildning och enheterna att möjliggöra den ledighet
som skulle följa av sådan.
- Rust av Solängsgården samt lokal för hemtjänsten
Rusten av Solängsgården kommer enligt nuvarande planering att
ske under 2024. För rust av den röda byggnaden, där bland annat
hemtjänsten ska inrymmas, har startbesked getts den 9 februari
och planerad start är före sommaren 2023.
- Kö-regler till Vita längorna i Österfärnebo
På Sandvikenhus AB´s hemsida finns följande information – ”För
att få flytta in i en Seniorbostad 70+ måste den sökande vara 70
år eller äldre när kontraktet upprättas. Det behövs inget
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att flytta in. Våra
uthyrningsregler gäller som vanligt och du ställer dig i kö på
Mina sidor.”
- Hemtjänstindex
Verksamhetschef Pernilla Nymo, verksamhetsutvecklare Emma
Sjöberg samt kvalitetsutvecklare Birgitta Hänninen deltar i mötet
för att redogöra för resultat i hemtjänstindex, deras analys och
planerade åtgärder. Bilderna som visades, se bilaga 2.
Ledningen för ordinärt boende lägger särskilt vikt vid hur man
ska arbeta med de brister vi har inom hemtjänsten. Verksamheten
fokuserar på att följa upp de nationella enkäterna och bli bättre på
kontinuitet genom att bilda mindre grupper som ansvarar för en
viss grupp av omsorgstagare. Fast omsorgskontakt och
genomförandeplaner är också något som verksamheten fortsätter
aktivt att arbeta med.
För verksamheten är det av vikt att fortsätta arbeta långsiktigt för
att fortsätta ha god kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten.

§ 5 Övrigt
• SPF, Berit Lusth önskar en redogörelse av dom anmärkningar som IVO
riktat vid sin inspektion.
Susanne Cliffoord informerar om IVO´s beslut med Dnr 3.5.1-35499/2022-
8. IVO har genomfört en tillsyn av medicinsk vård och behandling vid
särskilt boende för äldre. IVO har konstaterat följande brister:
- Den personal som gör medicinska bedömningar har inte
tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det
svenska språket i tillräcklig omfattning.
- Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns
inte en kontinuitet i arbetsgruppen som främjar en god vård.
- Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
- Vårdens i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.
Inspektionen har nu begärt ett svar som ska ha inkommit senast den 27 mars.
Förvaltningschefen har utsett Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att
ansvara för att åtgärder vidtas alternativt föreslås samt att svar delges IVO.
• Önskemål från mötet att protokollet skickas enligt sändlista.
• Bengt-Åke Lindblom har uppmärksammat sekreteraren om att det står fel
datum i årsplanen. Rätt datum framgår enligt nedan.
Möte 3
AU Måndag 14/8 Kl: 13.15-14.00
SAMMANTRÄDE Måndag 4/9 Kl: 13.15
Preliminär agenda:
Kl: 13:15-13:30 – Arbetslivsnämnden
Kl: 13.30-13:45 – Kommunstyrelsen
Kl: 13:45-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd
• Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Bilaga 1 Bild 1

Bilaga 1 Bild 2

Bilaga 1 Bild 3

Bilaga 1 Bild 4

Bilaga 1 Bild 5

Bilaga 1 Bild 6

Bilaga 1 Bild 7

Bilaga 1 Bild 8

Bilaga 1 Bild 9

Bilaga 1 Bild 10

Bilaga 1 Bild 11

Bilaga 2 Bild 1

Bilaga 2 Bild 2

Bilaga 2 Bild 3

Bilaga 2 Bild 4

Bilaga 2 Bild 5

Bilaga 2 Bild 6

Bilaga 2 Bild 7

Bilaga 2 Bild 8

Bilaga 2 Bild 9

Bilaga 2 Bild 10

Bilaga 2 Bild 11

Bilaga 2 Bild 12

Bilaga 2 Bild 13