Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Protokoll KPR 23-05-22

Protokoll från mötet. Remissvar - Förslag på reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst i Gävleborgs län
Presentation Workshop Årsunda medborgardialog i bilder.

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 12, Långön
Tid 13.15 – 16.15
Deltagare Se nästa sida
Avser paragrafer §§ 1-5
Sekreterare Maria Lindkvist
Ordförande Anna-Greta Elfström Olsson
Justerare Sigrid Ranglén
Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.
Nämnd/Styrelse Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2023-05-22
Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 12, Sandviken

Närvarolista
Representanter
Ordinarie
Anna-Greta Elfström Olsson, ordförande
Robert Sten, vice ordförande, KF
Lena Nyström, SPF tom § 5, del av dialog inför byggnation i Årsunda
Berit Lusth, SPF
Anne-Cathrine Berg, PRO
Sigrid Ranglén, PRO
Mikael Rosén, PRO tom § 4
Alvar Olsson, SPF
Leif Westrin, PRO tom § 5, del av dialog inför byggnation i Årsunda
Övriga deltagare
Kunskapsnämnd - Jenny Karlsson, ordförande
Individ och familjeomsorgsnämnd – Per-Ewert Olsson Björk, ordförande
Tekniska kontoret - Erika Ågren, teknisk chef
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
- Clara Simonsson Hoffman, plankoordinator
- Maya Österberg, samhällsplanerare
Omsorgsförvaltningen - Maria Lindkvist, administrativ chef
Innehållsförteckning
Nr Ärende Sida
§ 1 Mötets öppnande 4
§ 2 Godkännande av dagordning 5
§ 3 Val av justerare 6
§ 4 Information från inbjudna nämnder 7
1. Kunskapsnämnden
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden
3. Arbetslivsnämnden
4. Omsorgsnämnden
§ 5 Övriga frågor 9
- Medborgardialoger som kommer att ske inför planering för byggnation av
flerfamiljshus och villor i Årsunda.
- Remiss tillämpningsanvisning färdtjänst.
- Fråga om tillagningskök i Årsunda och Österfärnebo.
- Fråga från kommunkansliet.
§ 6 Mötet avslutas

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med följande tillägg under övriga frågor:
- Fråga om tillagningskök i Årsunda och Österfärnebo.
- Fråga från kommunkansliet.

§ 3 Val av justerare
Mötet väljer Sigrid Ranglén till justerare för dagens sammanträde.
Justering sker via digital signering.

§ 4 Information från inbjudna nämnder
1. Kunskapsnämnden
Jenny berättar att det ser bra ut för kunskapsnämnden från ett
budgetperspektiv. Hon berättar vidare att det kommer att ske en byggnation
för anpassad grundskola, i Norrsätra.
Ett avtal kommer att skrivas med närliggande kommuner för dimensionering
av gymnasier. Elever i detta samordnade upptagningsområde får förstahandssöka på alla skolor inom området, för tillfället finns skolor i Gävle och
Sandviken.
Det är ett ökat antal sökande till vård- och omsorgsprogrammet.
Utmaningar –Kunskapsnämnden arbetar med en ”Resultatbok” som ger en
tydlig bild av utvecklingen på olika skolor. Främst en skola har dåliga
skolresultat, endast har 25 % av eleverna klarar målen för gymnasiet.
Orsakerna är analyserade. Förvaltningen har nu fått ett uppdrag att föreslå
åtgärder för att komma till rätta med detta.
Även trångboddhet är en utmaning för nämnden. Jenny nämner särskilt en
skola där eleverna måste flyttas till andra skolor för vissa ämnen, främst pga.
att det saknas lokaler för till exempel gymnastik. Fler skolor är drabbade.
Sandviken har pausat sitt estetiska program, media, pga. för få sökande.
Jäderfors skolas elever är för tillfället flyttade. Det pågår en utredning om
vad som kan ske i framtiden.
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden
Per-Ewert berättar om en uppstart med en nämnd där flera ledamöter är nya.
Han berättar sammanfattningsvis om nämndens fyra strategiska mål.
Ekonomin har varit i fokus. 2022 redovisade nämnden ett resultat på minus
37,7 miljoner och prognosen för i år är minus 32 miljoner.
Revisionen har påtalat att nämnden behöver vidta fler åtgärder för att arbeta
bort underskottet. Per-Ewert ser inga snabba lösningar, men han nämner som
ett exempel att en utökning av eget ungdomsboende för att minska
kostsamma externa placeringar, är en satsning som kommer att leda åt rätt
håll.
Att få fler i arbete är en åtgärd som IFO samverkar med ALF om. Ordförande
samverkar även med Regionen för att fånga upp familjer med barn genom
utökade hembesöksprogram. Från bidrag till egen försörjning pågår och är
inte längre ett projekt. Samverkar sker med kunskapsnämnden för barns hälsa
inklusive att motverka droganvändning.
Per-Ewert berättar om Fontänhus, en privat förening som arbetar efter ett
koncept, där delaktighet är en viktig framgångsfaktor. Föreningen och dess
verksamhet riktar sig till personer med Psykisk ohälsa. Detta är inte en del av
IFO´s uppdrag, men kan självklart ha positiva effekter även för vissa av
IFO´s klienter.
3. Arbetslivsnämnden
Ordförande för arbetslivsnämnden har meddelat att han inte närvarar under
dagens sammanträde.
4. Omsorgsnämnden
- Läget inför sommaren – Robert informerar om att det är många som
söker sommarvikariat, dock skulle det behövas fler sökande med
utbildning och/eller erfarenhet för/från arbete med vård- och omsorg.
- Nytt särskilt boende – Robert berättar om det boende, sannolikt med
inriktning demensboende som planeras stå färdigt under 2026, på
tomten strax bredvid nuvarande Solbacken. Boendet kommer att
omfatta 100–140 lägenheter och innebära en utökning av ca 80
lägenheter jämfört nuvarande antal lägenheter i särskilt boende.
Bedömningen är att detta inte kommer att täcka behovet som räknats
fram utifrån prognoser.
- Övrigt:
o Robert berättar om en önskan om ett geriatriskt center i
Sandviken, men också vikten av kunskaper inom gerontologin.
Vidare förs en dialog om kommande behov inte bara för personer
med demenssjukdom utan också om behoven hos äldre personer
med depression och annan psykisk ohälsa med flera
o Robert berättar om den samverkan med ABF och Sandvikenhus
AB som med framgång bedriver en träffpunkt på Bruket, ”Träffas
och trivas”.
§ 5 Övrigt
- Tekniska kontoret samt VGS deltar för att informera om de
medborgardialoger som kommer att ske inför planering för byggnation av
flerfamiljshus och villor i Årsunda. Presentationen bifogas. Det genomfördes
även en workshop. Det som framkom av den kommer att sammanställas med
det som framkommer vid medborgardialogerna.
- Remiss tillämpningsanvisning färdtjänst. Ordförande redogör för föreslagna
ändringar. Rådet har getts möjlighet att svara på en remiss och är eniga om
att instämma i förslagna ändringar. För svar se bifogad fil.
- Tillagningsköken på Solängsgården och Vallgården. Efter rustning kommer
dessa kök att fortsätta tillaga mat till äldre, men tillagning av mat till skola
och förskola kommer att ske från storköket på Tuna.
- Kommunkansliet planerar för en uppstartsdag med råden preliminärt något
av datumen mellan 11-15 eller 18-22 september, för båda råden samtidigt. De
planerar för en halvdag med bland annat information från Umeå universitet
om en studie, samt workshop och information om rådens framtida arbetssätt.
De har ställt frågan om lämpligheten med att förlägga detta enligt förslaget.
Sekreteraren har återkopplat med uppgifter om rådens sammanträdesdagar i
september, för att undvika krock.
§ 6 Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och avslutar dagens möte.

Svar på - Förslag på reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst i Gävleborgs län

Enligt avtal mellan Region Gävleborg och länets kommuner för den anropsstyrda trafiken ska enhetliga regelverk inom de olika trafikslagen eftersträvas. Syftet är att förenkla för resenärerna, beställningscentral, övrig administration och att minska kostnaderna.

Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst.

Region Gävleborg ska fatta beslut för de kommuner som överlämnat handläggningen för färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Dessa kommuner (Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamn) får underlagen och föreslås även fatta egna beslut.

I kommunerna Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker och Sandviken tas beslut i respektive kommun.

Införandet planeras ske 1 oktober 2023.

Kommunala handikapprådet (KHR) samt kommunala pensionärsrådet (KPR), i Sandvikens kommun, är utsedda som remissinstanser inför beslut om reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänsten.

KHR och KPR pensionärsrådet har tagit del av förslaget och instämmer i

förslagna ändringar.

Underskrift

Anna-Greta Elfström Olsson

Ordförande KHR och KPR

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16