Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2021-04-27

Kommunala pensionärsrådet hade sitt andra digitala möte den 27/4.
Robert Sten är ordförande, ny sekreterare är Gloria Gruber och förvaltningschefen Anette Wikblom deltar.

Efter diverse uppkopplings problem kom mötet igång på utsatt tid 13.15. Tyvärr kom inte alla in!

Vi hade en diger dagordning med många intressanta och viktiga punkter.

 1. Först gick Ordförande igenom tre prioriterade frågor i UTK (underlag för kommunplan)för kommunen 2022. De är skolresultaten, arbetslösheten och inkludering. Dessa frågor ska genomsyra arbetet i kommunens alla förvaltningar.

Nämndplanen för Omsorgsförvaltningen 2022 är påbörjad men inte klar. Den ska utgå från att det kommer att vara brist på personal i äldreomsorgen framöver. Dessutom kommer andelen 80-åringar och äldre att öka från 4000 till över 8000 fram till 2030. Förebyggande arbete och teknisk utveckling är mycket grundläggande för att man ska klara denna ekvation. Bra äldreomsorg med färre personal per person som är beviljad bistånd.

 1. Anette Wikblom informerade om det tuffa år som gått med Covid-19. Sandvikens äldreomsorg har inte haft någon överdödlighet. Jobbet med tester och vaccination av personalen har utfallit väl. Samarbetet med regionen om en kommunal avdelning på sjukhuset för Covid-19 sjuka med upp till 13 platser har varit effektiv.

27 personer i äldreomsorgen har avlidit under året varav flertalet multisjuka.

Verksamheten jobbar med att frigöra händer för att de ska räcka till. All tvätt skickas därför numera till Samhall. Ett annat skäl i dessa tider är multiresistenta bakterier. Fler arbetsuppgifter kan läggas ut på andra om det är möjligt framöver.

IVO har kritiserat kommunen för bristande journalföring och läkarinsatser på Ängsbacken. Dessa har åtgärdats med nya beslut och IVO fortsätter granskning tills nya åtgärder är på plats.

Sjuksköterske organisation har förändrats för den ska kunna samarbete bättre med regionen och dessutom är i linje med en ny Lagrådsremiss God och nära vård.

Anette redogjorde även hur man avser att använda de 18,6 miljoner extra man får från staten i år för att förstärka äldreomsorgen. Se bilaga. Vi från pensionärsorganisationerna påpekade att personalens arbetssituation är viktig. Inga delade turer och inte så många helger ska ingå i arbetsscheman. Det är viktigt för att yrket ska vara attraktivt och lätt att rekrytera till. Samtidigt vill vi ha kontinuitet. Ibland ett svårt pussel men viktigt. Omsorgsförvaltningen anser att tekniken, skor, kläder, borttagandet av tvätt mm även gör yrket attraktivare.

 1. Anette gick även igenom den nya taxe modellen för äldreomsorgen. Den börjar gälla från 1 april och är timbaserad. Lagstadgad maxtaxa gäller vilket innebär att ingen betalar mer än 2125kr för omsorgen. Se bilaga!
 2. Sjuksköterskorna kommer att få möjlighet till fortbildning på två gånger 7,5 poäng. Både när det gäller kommunala regler och avancerad omvårdnad.
 3. Det kommer att bli digital signering av läkemedel i hemtjänsten. Säkrare och effektivare både för pensionär och personal. Medicinrummen på Särskilda boenden blir även de digitalt öppningsbara.
 4. 15 medicinrobotar finns nu ute i hemtjänsten. Mycket omtyckt av de som fått dem.
 5. Maria Lindkvist berättade om äldreomsorgs lyftet. Kommunen har från staten efter ansökan fått 15,6 miljoner för att höja kompetensen bland personalen i äldreomsorgen 2021. 48 personer erbjuds att på 50% studera med bibehållen lön. Detta påbörjas på CVL den 1 juli. Det kan bli upp till 300 poäng per termin.
 6. Malte är nyanställd inom äldreomsorgen. Han besöker några med demens på våra särskilda boenden och kallas vårdhund. Certifierad och mycket uppskattad hittills.
 7. En lagrådsremiss kräver att det blir ett effektivare och bättre samarbete mellan regionen och kommunerna. Vi bör kräva kontinuitet och geriatrisk kompetens när det gäller läkarinsatserna på våra särskilda boenden framför vi pensionärsorganisationer.
 8. Förvaltningen tittar på behovet av nya Säbo platser. Man anser att det behövs 160 nya platser i kommunen till 2030.
 9. Jämställdheten bland de anställda inom ÄO är inte så bra. I våra särskilda boenden är det 455 kvinnor och 35 män anställda. I hemtjänsten 248 kvinnor och 48 män.
 10. Vi enades om att tillstyrka kommunens förslag till Cykelplan.
 11. Berit Lusth SPF lyfter frågan om kommunala aktiviteter för äldre som inte har bistånd men som lider av isolering och ensamhet i denna pandemitid . Viktigt med tanke på förebyggande insatser. Kultur och fritid i bjuds till nästa KPR möte för att diskutera frågan.
 12. Datum för höstens KPR au och KPR sänds ut till ledamöterna innan sommaren. Det här blev en kort sammanfattning av ett mycket intressant och bra KPR möte. Vi höll på i tre timmar. Vill du veta mer kan du höra av dig till mig eller Anne-Chatrine Bergh i Österfärnebo. Vi var de enda PRO:arna som deltog. Delvis på grund av digitala problem. Bilagorna kommer så fort vi fått dem.

  Barbro Berglind
  ________________________________________________________________________________________
Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.