Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2020-12-16

Minnesanteckningar från KPR 20201216

Pensionärsorganisationerna inbjöds till KPR via Teams då Coronapandemin härjade som värst.

  1. Undertecknad beskrev ett projekt i Gävle där PRO är projektägare och Microsoft står för finansieringen. Projektets mål är att hjälpa till att bryta äldres digitala utanförskap. Kerstin Almen och Per Jerfström hjälper oss pensionärsorganisationer med kontakterna. Vi i pensionärsorganisationerna pratar ihop oss med början den 14 januari.
  2. Ekonomin 2020 är god. Verksamheterna håller sina budgetar och extra tillskott från staten ger ett budgetöverskott på nästan 11 miljoner. För 2021 görs så gott som inga besparingar. KF har beviljat 7 miljoner extra samt staten 18 miljoner extra. Dessa miljoner ska användas till utveckling av verksamheten samt ny teknik och hjälpmedel. SPF påtalar att det behövs fler sjuksköterskor, läkare och undersköterskor i äldreomsorgen samt att det är kommunens ansvar att göra jobben attraktiva. Ordförande Robert Sten menar att det är precis vad man håller på med. Han ger exempel på att tvätten lämnas numera till Samhall vilket underlättar jobbet för undersköterskor. En omsorg i framkant med ny teknik är också tänkt att attrahera bra personal.
  3. Nya omsorgsavgifter införs under andra halvåret 2021 efter enhälligt beslut i KS. Uppföljning på hur de slår görs efter ett år. De med lägst inkomst ska inte få någon höjning av avgiften.
  4. Utvecklingen av välfärds tekniken pågår men i lägre takt p g a pandemin. Ett samarbete mellan sex regioner och Hjälpmedels SAM har initierats av Sandviken. Där tror man på bättre priser, hög kompetens i upphandlingarna.
  5. 5G utbyggnaden går enligt plan och är en förutsättning för Välfärdsteknikens utveckling.
  6. Många äldre skadas och omkommer i bränder. Sandviken har 2018 med MSB initierat ett arbete för effektiv brandsläckning och direktkopplat larm för äldre. Tekniken finns men är inte ute på marknaden än.
  7. Rober Sten beskrev hur omsorgs förvaltningen arbetar med svenska språket för personal som har behov av det.
  8. Punkterna från Sandvikenhus och Regionen utgår m a a sjukfrånvaro.
  9. Vid nästa KPR möte får vi pensionärsorganisationer nyttja kommunens Teams abonnemang 45 min innan mötet för att prata ihop oss.

Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________