Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Kultur Uppsala

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2021

Allmänt.

2021 blev ytterligare ett märkligt år för alla och för föreningslivet ett annorlunda år. Pandemin fortsatt stark. Styrelsen gjorde 3 olika periodplaner; en med utomhusaktiviteter under våren, en med utomhusaktiviteter under första delen av hösten samt det första inomhusprogrammet på länge för perioden 28/9 - 9/12. Föreningens helomvändning till en ”utomhusförening” har lett till en ny, ganska omfattande och uppskattad verksamhet, som kan berika föreningslivet även efter pandemilivet. Det var ändå positivt att från slutet av september kunna genomföra ett bra inomhusprogram.

Jubileum.

Den 12 oktober kunde äntligen föreningens 10-årsjubileum genomföras, då i själva verket ett 11 ½-årsjubileum. Vår gäst var Jacke Sjödin och allt blev bra! 83 medlemmar firade.

Antal medlemmar

Medlemsantalet har glädjande nog hållit stånd mot den minskade verksamheten, vid årets slut hade föreningen 378 medlemmar, 8 fler än föregående år.

Medlemsmöten

Två protokollförda medlemsmöten har genomförts, fast på samma dag; årsmöte och höstmöte, den 3/11.

Vi hade Uppsala Kommuns kulturchef Sten Bernhardsson som gäst, som presenterade kommunens kulturmål och insatser och avslutade med tillkännagivandet att Konstmuseets placering nu var fastlagt för åtminstone 10 år framåt.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.

Föreningens förtroendevalda under året

Styrelseledamöter: Birgitta Forsman ordförande, Ulla Milton vice ordförande, Maud Hall kassör, Anne-Marie Jansson-Enkler sekreterare, Christina Hansson studieorganisatör, Margareta Lööw och Hans Antonsson ledamöter. Ersättare: Tommy Sjöstedt, Stefan Tomczak

Revisorer: Mats Törngren, Hans Waxin. Ersättare: Hans Norrgård

Valberedningsledamöter: Gunilla Estrin-Persson, Vanja Ekstedt samt Mats Åkhagen from 3/11-21.

Medlemsaktiviteter

Föreningen har under vår och höst haft ca 30 olika, för medlemmarna öppna arrangemang. Föreningen har också haftboulespel på tisdagar, vilket samlar 12-14 medlemmar varje vecka.

Exempel på rubriker ur programmet är:

Utomhus eller studiebesök:

Almastråket, Konstrunda i centrum, Blåsenhus, U-a Universitets nya Campus

Lechehus i Luthagen, Tunakolonin, Kunskapsträdgården i Ulltuna, Berthåga Kyrkogård

Nya Studenternas, Konst i nya Tiundaskolan

På Storgatan:

Beethoven 250 år, C-G Ekerwald om ”Det som inte finns”, Konstfilm om Toulouse Lautrec, Föreläsning om ”Gamla fordon och bilar ” och i serien om ”Vår/Min musik” om Jämtlands musiklandskap.

Den 9/12 avslutades hösten med julfest på Birger Jarl

Kulturutflykt: Hans Forsberg ordnade operaresa till Folkoperans uppsättning av Don Carlos den 30/10, med 39 pers.

Studiecirklar/utbildningsgrupper

studiecirklar i musik, litteratur, foto, målning har samlat ca 30 deltagare. Många

cirklar har gjort paus under pandemiåret -21, och en ny cirkelform har börjat

användas – digital cirkelträff.

Deltagande

Sammanlagda deltagarantalet i föreningens aktiviteter var drygt 630.

Representation

Föreningen har representerats i olika aktiviteter och möten anordnade av PRO-distriktet , PRO Uppsala Samorganisation och UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd. Det har genomförts huvudsakligen i form av digitala möten-

Ansvariga-medlemmar-gruppen - en viktig del i föreningens verksamhet

Ett antal, ca 30, av föreningens medlemmar har tagit på sig olika uppgifter inom ramen för föreningens arbete; att utveckla föreningens programverksamhet, att fungera som cirkelledare och att skapa trivsel och förtäring på våra träffar. Dessa har förstås haft en

mindre uppgift under större delen av året, men behövs i en förhoppningsvis snar framtid.

Gruppen av medlemmar som bidrar till föreningens utveckling är mycket betydelsefull och förtjänar stor uppskattning från oss alla i föreningen.

Vi tror på utvecklingskraften i att engagera fler av våra medlemmar för olika uppgifter i föreningen; ta in anmälningar, ta fram programidéer, fungera som värd/värdinna vid studiebesök, organisera aktiviteter, fixa resor, berätta på möten om egna intressen eller kunskaper osv. Föreningen är full av spännande människor, som kan bidra med det man samlat på sig under åren.

Ekonomi

Föreningens ekonomi gav år 2021 ett överskott på 14 910,66 kr. Mycket få aktiviteter kostade pengar eftersom vi gjorde så mycket själva av de utomhusaktiviteter, som var den huvudsakliga verksamheten.

Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter, aktivitetsbidrag från kommunen, bidrag till cirkel- och kulturverksamhet från ABF samt från deltagarinträden och kaffeförsäljning. Vi säljer lotter i PROs stora lotteri och får även därifrån ett tillskott i kassan. Varken kaffe- eller lottförsäljning har dock p.g.a. restriktionerna givit några inkomster av betydelse detta år.

PRO KULTUR UPPSALA LÄN

2021
Resultaträkning


INKOMSTER


20212020

Medlemsavgifter


37180.0036200.00


Bidrag


24566.0020339.00


Mötes kulturinkomster


69825.00


8866.00

Summa


131571.0065405.00
UTGIFTER


20212020

Mötes kulturkostnader


98102.8517803.30


Julbord 2019

14312.55


Organisation


13268.49


16222.55


Administration


5289.0016737.40

Summa


116660.3465075.80

Inkomster


131571.0065405.00


Utgifter


116660.3465075.80

Summa


14910.66329.20
BALANSRAPPORTIngående balans


66932.6866603.48


Årets vinst


14910.66329.20

Summa


81843.3466932.68

TillgångarBankkonto


80332.3461832.68


Fodran ABF


9750.00

Fodran medlemsavg

5100.00


Skuld Jubileumsfest


-8239.00
Summa


81843.3466932.68


Slutord

Medlemmarna har varit föreningen trogna under det restriktiva året, vilket är mycket positivt.

Restriktioner och nedstängning har påverkat 2021 års verksamhet mer än de egna målsättningarna i Versamhetsplan för året. Vi är dock nöjda med att ha kunnat samla så många medlemmar till så många tillfällen utomhus.

Styrelsen lämnar med detta över Verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen till Årsmötet. Styrelsens förslag till årsmötet är att årets resultat, dvs

14 910,66 kr, disponeras så att det överföres i ny räkning.

Uppsala 2022-02-16

Birgitta Forsman Maud Hall Christina Hansson

Anne-Marie Jansson Margareta Lööw Ulla Milton

Hans Antonsson

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2020

Allmänt.

2020 blev ett märkligt år för alla och för föreningslivet ett ganska tunt år. Pandemi. Inget vi i vår generation har mycket erfarenhet av. Styrelsen gjorde nya planer var tredje månad i hopp om att saker skulle förändras till det positiva. Men det var helstopp för alla inomhusaktivteter från mitten av mars . Föreningen gjorde en helomvändning och tittade på utomhusaktiviteter och det blev glädjande nog en ganska omfattande och uppskattad verksamhet.

Ett evenemang vi hade satsat lite extra på var föreningens 10-årsjubileum, föreningens start var den 4 maj, 2010. Men jubileet fick vi avstå från, tyvärr.

Antal medlemmar

Medlemsantalet har glädjande nog hållit stånd mot den minskade verksamheten, vid årets slut hade föreningen 370 medlemmar, lika många som året innan.

Medlemsmöten

Ett protokollfört medlemsmöte har genomförts, årsmötet i mars. På årsmötet fick vi presentation av den nya ordföranden för PRO-distriktet i Uppsala län, Bosse Andersson, som också informerade om viktiga uppgifter för PRO framöver.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.

Föreningens förtroendevalda under året

Styrelseledamöter: Birgitta Forsman ordförande, Ulla Milton vice ordförande, Maud Hall kassör, Anne-Marie Jansson-Enkler sekreterare, Christina Hansson studieorganisatör, Margareta Lööw och Hans Antonsson ledamöter. Ersättare: Tommy Sjöstedt, Stefan Tomczak

Revisorer: Mats Törngren, Hans Waxin. Ersättare: Hans Norrgård

Valberedningsledamöter: Gunilla Estrin-Persson, Vanja Ekstedt, Eivor Johansson (tom halvåret -20).

Medlemsaktiviteter

Föreningen har under vår och höst haft 20 olika, för medlemmarna öppna arrangemang, förutom boulespel varje vecka sedan maj.

Exempel på rubriker ur programmet är:

Från våren:

Porgy and Bess var operan i Heby, Christina Jutterström berättade om den studiecirkel hon gått i under lång tid, C-G Ekerwald talade om sin bok Brittsommar, Konstfilm om Vera Nilsson, After Work med Quiz.

Trygghetsboendegruppen gjorde studiebesök i Eriksberg.

1

Från hösten:

Parker i Uppsala - Källparken, där vi startade hösten med tipsrunda och information, den stora vackra Gränbyparken, Stadsträdgården, Wasaparken – alla med konstverk att bese på olika platser, vidare Konst på stan, Arkitektur i Fålhagen, Klassiska Tunakolonin, Historiska lämningar i Gla U-a. En bra dag under hösten var den 21 oktober. PRO, riks, hade utlyst en friluftsdag i hela landet. Vi arrangerade då 4 olika kulturvandringar med mycket positivt mottagande.

Studiecirklar/utbildningsgrupper

- studiecirklar i musik, litteratur, foto, målning har samlat ca 30 deltagare. En stor

minskning jämfört med föregående år, men ändå ett bra antal utifrån

förutsättningarna.

En ny cirkelform har börjat användas – digitalt möte.

Deltagande

Sammanlagda deltagarantalet i föreningens aktiviteter var ca 800.

Representation

Föreningen har representerats i olika aktiviteter och möten anordnade av PRO-distriktet , PRO Uppsala Samorganisation och UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd.

Ekonomi

Föreningens ekonomi gav år 2020 ett smärre överskott, 329, 20 kr. Överskottet skulle varit större, men resultatet belastas av en räkning som härrörde från en aktivitet året innan, år 2019, men som inte kom oss tillhanda förrän en bit in på detta år. Den var på 14 312, 35 kr.

Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter, aktivitetsbidrag från kommunen, bidrag till cirkel- och kulturverksamhet från ABF samt från deltagarinträden och kaffeförsäljning. Vi säljer lotter i PROs stora lotteri och får även därifrån ett tillskott i kassan. Varken kaffe- eller lottförsäljning har p gr a restriktionerna givit några inkomster av betydelse detta år.

Ansvariga-medlemmar-gruppen - en viktig del i föreningens verksamhet

Ett antal, ca 30, av föreningens medlemmar har tagit på sig olika uppgifter inom ramen för föreningens arbete; att utveckla föreningens programverksamhet, att fungera som cirkelledare och att skapa trivsel och förtäring på våra träffar. Dessa har förstås haft en mindre uppgift sen mitten av mars, men behövs i en förhoppningsvis snar framtid.

Gruppen av medlemmar som bidrar till föreningens utveckling är mycket betydelsefull och förtjänar stor uppskattning från oss alla i föreningen.

Vi tror på utvecklingskraften i att engagera fler av våra medlemmar för olika uppgifter i föreningen; ta in anmälningar, ta fram programidéer, fungera som värd/värdinna vid studiebesök, organisera aktiviteter, fixa resor, berätta på möten om egna intressen eller kunskaper osv. Föreningen är full av spännande människor, som kan bidra med det man samlat på sig under åren.

PRO KULTUR UPPSALA LÄNResultaträkning 1/1 2020 - 31/12 2020


INKOMSTER2020


2019

Medlemsavgifter36 200.00


37 000.00

Bidrag20 339.00


34 350.00

Mötes kulturinkomster8 866.00


53 400.00

Lotter0


2 329.00Summa65 405.00


127 079.00UTGIFTER2020


2019

Mötes kulturkostnader17 803.30

71 757.40

Julbord 201914 312.55


Porto papper kontor

10 335.00

Annons

6 077.00

Hyra

7 666.00

PRO avgift

3 069.00

Bank

915.00

Administration16 737.40


Styrelse16 222.55
Summa65 075.80

99 819.40

BALANSRAPPORT2020


2019Intäkter65 405.00

127 079.00

Utgifter65 075.80

99 819.40Summa329.20


27 259.60Ingående balans66 603.48

39 343.88Årets vinst329.20


27 259.60Summa66 932.68

66 603.48Tillgångar
Bankkonto61 832.68

66 603.48

Fodran medlemsavg5 100.00Summa66 932.68
Slutord

Medlemmarna har varit föreningen trogna under det restriktiva året, vilket är mycket positivt.

Målsättningarna formulerade i Verksamhetsplanen för år 2020 har detta år inte infriats, p gr a restriktioner och förbud mot inomhussamlingar.

Styrelsen lämnar med detta över Verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen till Årsmötet. Styrelsens förslag till årsmötet är att årets resultat , dvs 329,20 kr, disponeras så att det överföres i ny räkning.

Uppsala 2021-02-26

Birgitta Forsman Maud Hall Christina Hansson

Anne-Marie Jansson Margareta Lööw Ulla Milton

Hans Antonsson

Hvär kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.