Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

Det behövs mer kunskap om psykisk ohälsa

Okunskapen om äldres psykiska ohälsa stor. Många får därför inte den hjälp de behöver.

Var tredje pensionär i Sverige idag beräknas ha någon form av psykiska problem som behöver behandlas. Depression och ångest är de vanligaste. Men äldres psykiska ohälsa är inget prioriterat område.

På vårdcentralen finns ofta ingen psykiatrisk kompetens. Flera svenska undersökningar har också visat att personalen inom primärvården inte har lärt sig att känna igen psykisk sjukdom hos äldre.

Depression sent i livet är ofta knuten till svårigheter som uppstår just kring att bli äldre. Det kan gälla nedsatt fysisk funktionsförmåga, demenssjukdom eller social isolering. Nedstämdhet när partnern eller nära vänner dött kan också komma att övergå i depression.

Av alla självmord och självmordsförsök i Sverige görs cirka en fjärdedel av personer över 65 år. Det gäller särskilt män. Ensamhet, känsla av utanförskap och att inte vara behövd, ökar med stigande ålder.

Ändå går det att behandla psykisk ohälsa på ett bra sätt. Förutom medicinering finns många exempel på stödåtgärder och insatser som har visat sig vara framgångsrika i behandling av psykisk ohälsa bland äldre. Det gäller sådant som sociala nätverk, lustfylld fysisk aktivitet och att delta i lokal ideell verksamhet.

Specialistkompetens om äldre
PRO kräver specialistmottagningar i alla landsting och regioner för äldre med psykiska besvär. För att göra äldrepsykiatrin mer tillgänglig för den stora gruppen med psykisk ohälsa bör psykiatrisk kompetens också knytas till primärvården och kunna ingå i de äldreteam som bildas. Dessutom bör all personal som arbetar med äldre erhålla utbildning i äldrepsykiatri.

Samhället måste även stödja föreningslivet för att organisationerna ska kunna arbeta med att förebygga psykisk ohälsa bland äldre. Genom stöd och gemenskap kan frivilligorganisationerna då medverka till att personer med psykiska problem får förbättrade livsvillkor.

Remissvar till SOU 2010:31, Första hjälpen i psykisk ohälsa Pdf, 12.7 kB.

Remissvar till EU:s grönbok om psykisk hälsa Pdf, 20.2 kB.