Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: mostphotos

Rapporter och remissvar

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen. Här har vi samlat aktuella rapporter och remissvar.

Här nedan finns de senaste rapporterna och remissvaren från PRO. De handlar om allt från sjukvård och äldreomsorg till kontanter, bedrägerier och pensioner.

Remissyttrande över SOU 2024:2 Ett samordnat vaccinationsarbete Pdf, 75.2 kB.

Remissyttrande över PTS föreskrifter och allmänna råd om användning av nummer ur den svenska telefoninummerplanen samt krav på nummerpresentation Pdf, 227.1 kB.

Remissyttrande över förslag i promemorian Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, Fi2023/03200 Pdf, 533.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar över promemorian Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, Fi2023/02676 Pdf, 768.6 kB.

Remissvar avseende Effektiv och behovsbaserad digital vård, Ds 2023:27 Pdf, 490.9 kB.

Remissvar över betänkandet SOU 2023:16, Staten och betalningarna (Fi2023/01259) Pdf, 244.3 kB.

Remissvar avseende SOU 2023:38, Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning Pdf, 236.6 kB.

Remissvar, Synpunkter på promemorian Pausad uppräkning av skiktgränsen förstatlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024, Dnr Fi2023/02401 Pdf, 790 kB.

Remissvar, Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster ochpension inför budgetpropositionen 2024, Dnr Fi2023/01515 Pdf, 793.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande Screening för bröstcancer – Socialstyrelsens rekommendationer2023-04-05 Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport angående äldreomsorgen: Lägstanivå eller levnadsglädje? Pdf, 284.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar avseende Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) Pdf, 154.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar avseende SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer Pdf, 152.8 kB.

Remissvar avseende Pensionsmyndighetens föreskrifter om uppskattning av kostander för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift av bostadskostnad 2023 Pdf, 151.3 kB.

Remissyttrande över betänkandet — Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EU:s grupptalandirekiv (SOU 2022:42) Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över förslag till skyddad titel för undersköterskor. Pdf, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över promemorian Sänkt skatt för personer över 65 som arbetar Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över SOU2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över promemorian – Parkering av elsparkcyklar Pdf, 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över slutbetänkandet – En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.

PRO remissvar Höjt bostadstillägg till pensioner och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.