Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En hand med blått skydd ovanpå
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

PRO tycker till: Ökad kvalité och jämlikhet i vård och omsorg för äldre.

PRO välkomnar förslaget till ny äldreomsorgslag och ställer sig bakom utredningens förslag till nya bestämmelser för äldreomsorgen.

PRO är ofta remissinstans när statliga utredningar görs. Det är ett viktigt sätt att föra fram pensionäreras perspektiv på viktiga samhällsfrågor.

PRO:s uppfattning är att de skärpningar som föreslås är angelägna för att höja kvaliteten och öka likvärdigheten i äldreomsorgen oaktat var i Sverige man bor.

PRO anser att förslagen om nya mål, och framför allt fokuset på att ge den enskildes individuella behov mer vikt, kan innebära att äldreomsorgens ambitionsnivå höjs. Det kräver dock regelefterlevnad, en konkret och tydlig nationell ordning för kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen, ökade resurser och god kompetensförsörjning.

Förhoppningen är att den äldre omges av ett tydligare nationellt ramverk. Med en mer detaljerad normering i en särskild ÄoL som därefter ytterligare konkretiseras i en nationell ordning för vård och omsorg kan regleringen för äldreomsorgen bli tydligare och mer likvärdigt utformad.

PRO tillstyrker förslaget om ÄoL i sin helhet. Den föreslagna äldreomsorgslagen är nödvändig för att trygga en likvärdig äldreomsorg över hela landet med hög kvalitet och utifrån individuella behov.

Angående skälig levnadsnivå

Idag har äldre endast rätt till en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen som styr insatserna i äldreomsorgen. Det är inte tillräckligt. PRO beklagar att utredningsuppdraget begränsades av målparagrafen i nuvarande socialtjänstlag, där äldre endast tillförsäkras en ”skälig levnadsnivå”.

Oavsett lagstiftarens syfte när termen skälig levnadsnivå infördes som en miniminivå för äldreomsorgen, har den idag utvecklats till ett tak för kommunernas skyldigheter.

Begreppet tolkas inte heller på samma sätt i landets kommuner. Hur ofta är det skäligt att få hjälp med att duscha? En gång i veckan eller en gång per dag? Hur ofta är det skäligt att komma ut i friska luften eller att få röra på sig? Att få städat och rent i sitt hem? Svaren på dessa frågor avgörs sällan av de äldres individuella behov eller önskemål utan oftast av kommunernas ekonomi.

Vill du läsa mer om vad vi tycker? Klicka här! Öppnas i nytt fönster.

 

Text: PRO