Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Västerås

Protokoll

Årsmötet 15.3 2023

PRO-FÖRENINGARNAS SAMORGANISATION I VÄSTERÅS
Protokoll fört vid årsmöte med Samorganisationen i Västerås
Datum: 2023-03-15 kl 14.00
Plats: Rönnby mötesplats
§ 1
Årsmötet öppnas
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Rina Andersson.

§ 2
Parentation
Under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.
Ordföranden läste Pär Lagerkvists dikt Det är vackrast när det skymmer.

§ 3
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 4
Ombuds upprop
Ordföranden gjorde upprop, 25 ombud inklusive styrelsen och revisorer var närvarande, bilaga 1.

§ 5
Fastställande
Dagordningen godkändes.

§ 6
Val av mötes-funktionärer
a) Ordförande Owen Olofsson
b) Sekreterare Elsebeth Dellenfors
c) Val av 2 protokolljusterare/tillika rösträknare;
Margareta Eklund Bauer och Hans Eriksson

§ 7
Föredragning/behandling av verksamh.ber
ekonomisk ber
a) Verksamhetsberättelsen för 2022
Owen Olofsson redogjorde för verksamhetsberättelsen, bilaga 2.
Redogörelsen omfattade såväl Samorganisationen som Sommarhemmet.
Ekonomisk berättelse
Gunbritt Österlund redogjorde för den ekonomiska berättelsen.
Godkändes och lades till handlingarna.
- revisorernas berättelse
b) Revisorernas berättelse
Tomas Östling läste upp revisionsberättelsen för Samorganisationen
inklusive Sommarhemmet för 2022.
Årsmötet beslutade att lägga densamma till handlingarna.

§ 8
Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning för 2022 fastställdes.

Beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår
att Samorganisationens vinst 220.173,78 kr överförs till balanserat resultat, varefter det balanserade resultatet uppgår till 554.590,81 kr.
att Sommarhemmets förlust 212.657,50 kr överförs till balanserat resultat,
varefter det balanserade underskottet uppgår till 356.907,41 kr.
Totalt visar PRO Samorganisation Västerås inklusive Sommarhemmet en vinst på 7.516,28 kr.
Godkändes enhälligt och lades till handlingarna.

§ 9
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

§ 10
Beslut om motioner och propositioner
Inga motioner och propositioner finns.

§ 11
Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare
Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara tre och en ersättare.

§ 12
Val
Årsmötet beslutade om nedanstående val
a) ordförande Rina Andersson omval 2 år
b) sekreterare Elsebeth Dellenfors omval 2 år
c) ersättare Mona Söderlund omval 1 år
d) revisor Gunilla Jäderberg omval 2 år
e) revisorsersättare utgår
f) valberedning vakant
kassör Gunbritt Österlund ett år kvar
revisor Tomas Östling ett år kvar

§ 13
Övriga frågor
a) Sommarhemmet
Rina informerade om att Sommarhemmet i Kvicksund håller öppet kl 11-16
från midsommar v 25 till augusti v 34. Det gäller fredag, lördag, söndag. Förhoppningsvis skall de kortare öppningstiderna göra det lättare att få fram värdar. Nytt för i år är att vi köper vetelängder från Tranellska, mjuka kakor och småkakor bakar vi.

Föreningsdagar får föreningarna sköta själva och de kan anordnas vilken dag i veckan som helst. Två föreningar kan dela på föreningsdagen. Föreningensdagen måste bokas med Samorganisationen för att undvika dubbelbokning. Kostnad 300 kr till Samorganisationen för nyttjande av huset och omgivningarna. Det föreningarna behöver till föreningsdagen fixar föreningarna själva.
I dagsläget är fem föreningsdagar inbokade.

De fyra fredagar när Eskilstuna sköter underhållningen anordnar vi ingen underhållning på söndagen.

Den 3 juni har Allmogetåget Dalkarlsvägen övernattning och frukost i Dingtuna bygdegård. Dagen därpå (4 juni) sopp-lunch på Sommarhemmet anordnad av Samorganisationen. Därefter fortsätter vandringen till Torshälla.

Den 20 aug blir Samorganisationen 50 år, vilket firas med Öppet Hus på Sommarhemmet. Vi bjuder på samvaro, korvgrillning, kaffe och tårta samt underhållning.

Midsommarfirande på sedvanligt sätt för max 50 personer. Ingen bussbokning kommer att ske. Inga-Britt Söderlund håller i detta.

Vi har beställt markarbeten och ny plattläggning av uteplatsen på Sommarhemmet. Arbetet påbörjas i dagarna och kommer att vara klart till säsongstarten.

Tord Lindström puffade för mer hjälp vid vår- och höststädningen.

Rina Andersson efterlyste någon person som kan hålla i boulen.

Christer Sandberg, hemsidesansvarig, tackade för informationen. Dock önskade han skriftlig information att föra in på vår hemsida. Så att föreningarna får klart vad som gäller. Informationen bör också mailas ut till varje förening.

b) Distriktets möten
Owen Olofsson vädjade till församlingen om bättre deltagande vid de möten som Distriktet anordnar. Vid senaste ordförandekonferensen deltog endast sex föreningar. Trots att man dragit ner tiden till en halv dag. Vid senaste digitala dialogmötet deltog endast 7 av 31 föreningar. Mötesdatum för hela året finns på Distriktets hemsida.

§ 14
Gästerna har ordet
Ingenting.

§ 15
Avslutning Med ett tack till presidiet och avgående ledamoten Erik Wiklander avslutade
Owen Olofsson årsmötet.