Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Västerås

Årsmöte 6.3 2024

Ombud PRO Samorganisationens årsmöte 2024 Bilaga 1

Bäckby Jörgen Öryd, Siv Norstedt

Dingtuna Bertil Andersson, Lennart Alstrup

Västerås Finska Anita Boda, Tarja Heikkilä

Haga-Malmaberg Agneta Karlsson, Agneta Bergström

Kultur Katarina B Hemmingsson, Åse Olofsson

Pyramiden Tord Lindström

Rönnby Ingvar Graflund, Gerd Olsson

Skiljebo Leif Thygesen, Gerd Wikström

Skultuna Ingrid Holm, Bo Lundström

Tillberga -

Viksäng Anita Hillman

Önsta-Gryta Per-Olov Svärd, Christer Sandberg

Samorg.styrelse Rina Andersson, Mona Söderlund, Gunbritt Österlund

Revisorer Gunilla Jäderberg

Distriktet Inger Persson med make

Övriga Anders och Inga-Britt Söderlund

PRO-föreningarnas Samorganisation i Västerås 878000-5685

Protokoll fört vid årsmöte med Samorganisationen i Västerås

Datum: 2024-03-06 kl 14.00
Plats: Dingtuna bygdegård

 • 1
  Årsmötet öppnas Stämman öppnades av ordförande Rina Andersson som välkomnade alla
  närvarande.
 • 2
  Parentation Under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut och en dikt.
 • 3
  Godkännande Kallelse har skett i vederbörlig ordning då kallelse skickades ut 240203.
  av kallelse
 • 4
  Fastställande Förteckning över närvarande medlemmar upprättades genom upprop. Bilaga 1
  av röstlängd Förteckningen godkändes att gälla även som röstlängd för årsmötet.
 • 5
  Fastställande dag- Föreliggande dagordning kompletterades med två punkter (12e och 13) och
  och arbetsordning fastställdes därefter av årsmötet.
 • 6
  Val av mötes- a) Ordförande Bertil Andersson
  funktionärer b) Sekreterare Gunbritt Österlund
  c) Val av två protokolljusterare/tillika rösträknare
  Ingvar Graflund och Gunilla Jäderberg valdes.
 • 7
  Föredragning/ a) Verksamhetsberättelse för 2023
  behandling av Bertil Andersson redogjorde för verksamhetsberättelsen, bilaga 2.
  - verksamh.ber Redogörelsen omfattade såväl Samorganisationen som Sommarhemmet.
  Godkändes och lades till handlingarna.

- ekonomisk ber b) Ekonomisk berättelse
Gunbritt Österlund redogjorde för den ekonomiska berättelsen.
Godkändes och lades till handlingarna.
- revisorernas ber. Gunilla Jäderberg läste upp revisorernas berättelse.

 • 8
  Fastställande av Beslut om resultat- och balansräkning för 2023 fastställdes.
  resultat- och Beslut om resultatet disposition enligt styrelsens förslag.
  balansräkning
 • 9
  Beslut om Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.
  ansvarsfrihet
  för styrelsen
 • 10
  Motioner Inga motioner har inkommit och inga propositioner finns att behandla.
  och Propositioner
 • 11
  Beslut om antal Mötet beslutade enligt styrelsens förslag som är tre ledamöter och en
  styrelseledamöter ersättare.
  och ersättare
 • 12
  Val av funktionärer Årsmötet beslutade om nedanstående val
 1. a) kassör Gunbritt Österlund omval 2 år
  b) ersättare Mona Söderlund omval 1 år
  e) en revisor Tomas Östling omval 2 år
  d) valberedning vakant
  e) val av hemsidesansvarig Christer Sandberg omval 1 år

nedanstående tidigare valda har ett år kvar:
ordförande Rina Andersson
sekreterare Elsebeth Dellenfors
revisor Gunilla Jäderberg

 • 13
  Behandling Bertil Andersson redogjorde för verksamhetsplanen för 2024.
  och beslut av Gunbritt Österlund presenterade budgeten för 2024.
  Verksamhetsplan och Verksamhetsplanen och budgeten godkändes och lades till handlingarna.
  budget för 2024
 • 14
  Övriga frågor Den föreslagna städdagen på Sommarhemmet ändrades till 11 maj kl 10.00 och
  Det är viktigt att så många som möjligt deltar då det inte blev någon städdag i
  höstas pga snö.

Det behövs marknadsföring för att fler kommer och fikar på Sommarhemmet.

Två föreningar kommer att upphöra då det är svårt att få ihop styrelseledamöter och föreningarna hoppas på sammangående med annan förening. PRO Kultur har 587 medlemmar och har inga liknande problem.

Frågan är vilken verksamhet ska vi ha för att överleva?

 • 15
  Gästerna har ordet Distriktets ordförande Inger Persson är inbjuden som gäst och uppfattningen
  vid lämpligt tillfälle kring föreningslivet är att det ser likadant ut över hela vårt land. Det finns lite tid
  för föreningsliv och vi blir allt ensammare. Träffarna ger meningsfullhet till livet.

  PRO Riks har många tuffa frågor:
  • Tidöpartierna vill få bort föreningslivet, folkrörelser och pensionärsorganisationer
  • Riksorganisationen arbetar med ett antal arbetsgrupper och kring bostadspolitiken har tagits fram tio krav som reducerats till tre knivskarpa förslag kring ”Hur vill vi bo i framtiden”
  • Stadgarna ses över då det blir fel med en del stadgar, som det ser ut nu
  • Förbundssekreteraren har övergått till annan arbetsgivare
   • Distriktet har en plats i Bryssel i en rådgivande kommitté där Jan är ordinarie och Inger ersättare
   • Distriktet har sök och fått medel från allmänna arvsfonden för ett projekt som kommer att pågå under tre år där äldre får lära sig hantera smartphone, surfplattor. Utbildningen kommer att likna det Seniorsurfarna haft på TV. Bl.a. köpa P-biljett, SJ-resa eller boka restaurangbesök. I första steget söks utbildare som agerar som cirkelledare. En projektledare är anställd.
   • Distrikten (sju st) har gått samman och med medel från sponsorer erbjuds alla pensionärer i Mellansverige en gemensam dag den 15 augusti i Säterdalen där bl.a. Kalle Moreus uppträder. Den enda kostnaden blir 100 kr för bussresan t.o.r.
   • Folkhögskolan har Kollo för pensionärer och många utbildningar. Utbildningarna kan ske på hemmaplan då kursledaren kommer ut med utbildningarna.
   § 16
   Avtackning/ Rina Andersson tackade Bertil Andersson, Gunbritt Österlund och Inger Persson
   Årsmötet avslutas och överlämnade blommor som tack. Därefter avslutades mötet.
2024