Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tullinge

Årsmöte 2024

PRO Tullinges årsmöte 23 februari 2024 på Elgentorp

Medlemmar i PRO Tullinge kallas till ordinarie årsmöte 23 februari 2024

Tid: fredag 23 februari 2024, kl. 10.00
Plats: Elgentorp, Palettvägen 15, Tullinge
Vi bjuder på kaffe och semla.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 10 februari
mejl: pro@tullinge.se
eller med vanlig post till PRO Tullinge, Palettvägen 15, 146 30 Tullinge.

Information om datum för årsmötet finns i vårprogrammet som publicerades i december 2023.

Protokoll
Protokoll konstiutuerande möte 23 februari 2024

Kallelse till årsmötet 2024 Pdf, 124.7 kB.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötespresidium
– ordförande för mötet
– sekreterare för mötet
– två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse för 2023
7. Ekonomisk berättelse för 2023
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om 2023 års resultat- och balansräkning
10. Beslut om 2023 års resultat överförs i ny räkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12 . Val av
- Kassör 2 år
- Ledamöter 2 år
- Ledamot 1 år
- Revisorer ordinarie 1 år
- Revisor ersättare 1 år
- Fondstyrelse
.13. Val av valberedning
- Antal
- Personförslag
- Sammankallande
14. Styrelsens förslag och motioner
15. Övrigt
16. Avslutning

Dagordning årsmötet 2024. Länk till annan webbplats.

Handlingar till årsmötet

1. Verksamhetsberättelse 2023 Länk till annan webbplats.
2. Resultaträkning 2023 Länk till annan webbplats.
3. Balansräkning 2023 Länk till annan webbplats.
4. Revisionsberättelse 2023
5. Verksamhetsplan 2024 Länk till annan webbplats.
6. Budget 2024 ( Länk till annan webbplats.fastställd på höstmötet)
7. Valberedningens förslag 2024 Länk till annan webbplats.

Utdrag ur stadgarna:

Moment 2. Årsmöte

 • Årsmöte hålls under årets första kvartal (januari–mars).
  Följande gäller:
 • Kallelsen till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14
  dagar före mötet. Av kallelsen ska det framgå vilka frågor som
  ska behandlas på mötet. Inga frågor utöver de frågor som
  framgår av kallelsen får avgöras vid årsmötet.
 • Motion till årsmötet kan lämnas in av föreningens medlemmar vid den tid som styrelsen beslutar.
 • Styrelse inklusive eventuella ersättare samt revisorer och revisorsersättare ska väljas på årsmötet.
 • Antalet styrelseledamöter och ersättare till styrelsen beslutas av årsmötet. Antalet ersättare kan vara noll.
 • Årsmötet väljer en valberedning som bör bestå av minst tre personer, av vilka en ska vara sammankallande.
 • I övrigt – se val av styrelse i moment 5 ”Styrelsen”, val av revisorer i moment 8 ”Revision” samt val av valberedning i moment 9 ”Valberedning”.
 • Styrelsens och revisorernas berättelser ska behandlas och ställning ska tas till huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorerna ska kallas till årsmötet.
 • Verksamhetsberättelsen ska vara undertecknad av samtliga ledamöter i styrelsen. I verksamhetsberättelsen ingår resultaträkning samt ingående och utgående balansräkning.
 • Redovisningen ska följa god redovisningssed.
 • Räkenskapsår är kalenderåret.
 • Årsmötet ska besluta om eventuella arvoden och övriga ersättningar.
 • På förslag från styrelsen beslutar årsmötet eller annat beslutfört föreningsmöte om verksamhetsplan och budget.
 • Årsmötet eller annat beslutfört föreningsmöte fastställer medlemsavgift till föreningen för nästkommande år. Avgiftens storlek meddelas till PRO:s kansli senast den 15 november.
 • I kommuner med endast en förening ska årsmötet utse ledamöter och ersättare i kommunens pensionärsråd (KPR) eller motsvarande för kommunens valperiod (fyra år). För att vara valbar till pensionärsråd ska medlemmen vara mantalsskriven i kommunen och medlem i en PRO-förening i den kommun där KPR finns.
 • Finns det fler föreningar i kommunen ska årsmötet nominera till KPR eller motsvarande.
 • I kommuner där det finns en samorganisation ska samorganisationens årsmöte utse ledamöter och ersättare i kommunens pensionärsråd eller motsvarande för kommunens valperiod (4 år). För att vara valbar till pensionärsråd ska medlemmen vara mantalsskriven i kommunen och medlem i en PRO-förening i den kommun där KPR finns. 11
 • I kommuner utan samorganisation har samtliga föreningar i kommunen ett gemensamt ansvar att genom samråd utse ledamöter till KPR eller motsvarande.
 • Valet av KPR-ledamöter ska anmälas till distriktet och till berörd kommun, se vidare § 7.

Källa : PRO stadgarna 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.