Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Skallsjö
Vårt eget hus, Trevnaden, med det lilla röda Annexet till vänster

Vårt eget hus, Trevnaden, med det lilla röda Annexet till vänster

Här följer en liten berättelse om husets historia.

Författare Arne Hederskog.

Huset uppfördes ursprungligen någon gång på 1860-talet i samband med att järnvägen Göteborg – Stockholm öppnades för trafik 1864 och det har flyttats två gånger. Byggnaden var då placerat intill järnvägsstationen i stort sett där trappan ner till gångtunneln är belägen i dag.

Huset utnyttjades mer eller mindre som ett litet hotell eller pensionat. I huset fanns två eller kanske tre övernattningsrum på andra våningen och i bottenvåningen fanns kök matsal och kafé. Det var nämligen så att resande från Bollebygd o. Hindås, vilka skulle till Stockholm, kom med hästskjuts till Floda kvällen före eftersom tåget gick så tidigt på morgonen att det var omöjligt att hinna med tåget om man inte startade hemifrån dagen innan.

1912 blev järnvägen dubbelspårig mellan Göteborg och Alingsås och därmed flyttades huset första gången. Det placerades då helt intill järnvägsspåren c:a 50 m från järnvägsundergången i riktning mot stationshuset. Hur länge huset användes som pensionat har jag ingen kännedom om men efter det användes det som tvåfamiljshus. Den ena lägenheten användes av den SJ-anställde banvakten för sträckan mellan Tullängen och Ubbared. Den andra lägenheten hyrdes ut till annan familj. Efter det att banvakten gått i pension och senare avlidit användes fastigheten som vanlig hyresfastighet fram till 1980.

1980 hade fastigheten övertagits av Lerums kommun. PRO Skallsjö hade gjort en framställan till kommunen att få hyra huset för sin pensionärsverksamhet och i samband med att den siste hyresgästen flyttade fick PRO hyra fastigheten. Hyran sattes till den symboliska summan av 300 kr per år och då fick även uthusen utnyttjas. Pro isolerade en del av uthuset så att man kunde använda det till bl.a. vävning och hobbysnickeri.

1990 eller 1991 beslutade kommunen att inte längre hyra ut föreningslokaler till en symbolisk summa utan man skulle övergå till så kallade marknadshyror. Detta fick till följd att hyran steg avsevärt men för att det inte skulle drabba föreningarna alltför hårt direkt beslutades om viss årlig procentuell höjning av hyran till dess att man nått upp till den åsatta marknadshyran. Detta innebar för PRO:s del att hyran höjdes från 300 kr om året till c:a 25000 kr för att sedan höjas med 10% per år. Kommunen gjorde samtidigt förändringar i bidragsgivningen för att på så sätt underlätta föreningarnas ekonomi.

1997 var det dags för en andra flytt för huset, som numera var döpt till Trevnaden. Kommunen hade beslutat att ändra Stationsvägens sträckning till att gå parallellt med järnvägen och då skulle ingången till Trevnaden i princip gå direkt ut i körbanan. Det fann vi i PRO vara omöjligt och begärde hos kommunen att få anvisat nya lokaler för vår verksamhet eller att huset flyttades till ett läge lite längre från den vägbanan. Kommunen hade också funderingar på att riva huset. PRO-föreningen ville då få en undersökning om det inte fanns ett kulturvärde som innebar att man inte utan vidare kunde riva fastigheten. Detta visade sig vara riktigt och kommunen beslöt då att flytta huset till sitt nuvarande läge. Men tyvärr visade det sig att trapphuset som fanns för att nå lägenheten på andra våningen inte fanns med i K-märkningen och därför togs det bort. Detta fick till följd att utrymmesmöjligheterna från den övre våningen begränsades och att verksamheten därmed inte kunde genomföras i den utsträckning som var tänkt. I dag har däremot kommunen satt upp en utvändig trappa som ska kunna användas vid ett eventuellt behov av utrymning.

Som tidigare nämnts disponerade PRO även en uthusbyggnad för bl.a. snickeri och vävning. I samband med flyttningen av Trevnaden försvann dessa lokaler. PRO ville inte acceptera detta utan yrkade på att få ersättningslokaler vid Trevnadens nuvarande läge. Detta anammade kommunen och beslöt om en annexbyggnad vid sidan av Trevnaden.

Man ställde dock som villkor att PRO själva skulle svara för uppförandet av byggnaden. Kommunen bistod med grunden och 75 000 kr i materialkostnader samt att kommunens skulle vara ägare till den nya byggnaden. PRO skulle däremot inte belastas med någon hyra för de nya lokalerna eftersom man själva uppfört byggnaden med egen arbetskraft.

Villkoren för PRO att få hyra Trevnaden var att kommunen svarade för det yttre underhållet på byggnaderna och att PRO svarade för det inre underhållet. El och uppvärmningskostnader skulle kommunen svara för.

Avslutningsvis kan väl konstateras att Trevnaden har en alldeles speciell historia som är värd att bevaras till eftervärlden. Finns det något annat hus i kommunen som har en liknande historia?