Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Pengar

Att veta hur man ska sköta sin ekonomi i framtiden ger en viss trygghet. Foto: Pixabay.

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

Fullmakten som ger mer kontroll

Med en framtidsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som tar hand om dina affärer om du inte längre klarar det själv. – Vi får många frågor om det, säger juristen Eva Lindström på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Det är tre år sedan en ny lag trädde ikraft som gör det möjligt att skriva en framtidsfullmakt. Det är en fullmakt som bara gäller om fullmaktsgivaren förlorar sin rättshandlingsförmåga. Det kan hända om du till exempel får en stroke, hamnar i koma, blir dement, psykiskt sjuk och så vidare. Då får den som namnges i framtidsfullmakten fatta besluten i ditt ställe. Den ska vara skriftlig och vara bevittnad av två oberoende vittnen.

Med hjälp av framtidsfullmakten kan du alltså låta en vän, anhörig eller annan person som du litar på sköta din ekonomi och annat åt dig. På så vis stärks ditt självbestämmande och möjligheten att planera framtiden. Du kan bättre behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dig.

Finns det ingen framtidsfullmakt kan tingsrätten ute en förvaltare eller en god man om du har behov av det.

– Man kan säga att framtidsfullmakten är ett sätt för den enskilde att själv utse sin privata ”gode man” eller ”förvaltare” istället för att samhället ska göra det om man blir allvarligt, långvarigt sjuk eller oförmögen på annat sätt, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Framtidsfullmakten viktig för ålderns höst

Att det överhuvudtaget behövs framtidsfullmakter beror på att det brukar anses att vanliga fullmakter bara gäller så länge den som skrivit den klarar av att disponera över fullmakten. Det kan till exempel vara en fullmakt för någon annan att ta ut pengar på banken, representera dig på en bouppteckning eller sälja din bil när du själv inte vill göra det. Du har full rättshandlingsförmåga men du överlåter rätten åt någon annan.

Skulle du sedan bli dement, till exempel, gäller en sådan fullmakt oftast inte längre. Den tappar sin giltighet om du inte längre klarar att sköta dina angelägenheter själv. Det är då framtidsfullmakten träder in istället om sådan finns.

– Anhöriga kan sköta vissa praktiska saker i det läget men om du ska sälja bilen eller huset krävs en framtidsfullmakt som ger rätten till en viss person att ta hand om det, säger Eva Lindström.

Inte ens en så kallad generalfullmakt, som ger fullmaktshavaren rätt att företräda en i alla angelägenheter, ger en självklar behörighet om fullmaktsgivaren själv inte är i stånd att fatta besluten. Istället behövs en god man eller en förvaltare som tar över i det läget. Detsamma gäller om den person som är fullmaktshavare missköter sitt uppdrag.

Lagen, som trädde ikraft 1 juli 2017, kompletterades även med behörighetsregler för anhöriga som får företräda en person som saknar förmåga att ta hand om sin ekonomi. Behörigheten är begränsad till sådant som har anknytning till den dagliga livsföringen till exempel vardagliga betalningar, inköp och vardagliga avtal.

Därför gäller det att alltid noga tänka efter i förväg vem man vill ska företräda en om man blir dålig. Vill man inte att anhöriga ska göra det så är det viktigt att skriva en framtidsfullmakt och uppge någon annan istället.

God man eller förvaltare – vad är vad?

En god man är ett biträde åt huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Den gode mannen måste därför som huvudregel få huvudmannens samtycke för olika åtgärder.

En förvaltare har inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att vara beroende av huvudmannens samtycke.

Olika fullmakter

En framtidsfullmakt börjar gälla när du blir beslutsoförmögen. Fullmaktshavaren – den som får behörighet genom fullmakten - eller domstolen avgör när det inträffar. Den ska vara skriftlig och bevittnas av två samtidigt närvarande. Den som ger fullmakten ska vara fyllda 18 år. Vad fullmakten omfattar och vem som är fullmaktshavare ska anges. Den är aldrig oåterkallelig. Fullmaktshavaren har lojalitets- och samrådsplikt med dig som är fullmaktsgivare. Denne får även utse en granskare. Även överförmyndaren har en sådan rätt och kan agera om fullmaktshavaren missbrukar förtroendet.

En vanlig fullmakt är i de flesta fall skriftlig och vad den omfattar och hur länge den ska gälla ska stå skrivet på den. Den måste alltid bevittnas om det gäller försäljning av fast egendom, det vill säga hus eller bostadsrätt.

Banker har ofta egna mallar som man kan använda för att skriva en bankfullmakt. Banken kräver generellt även att fullmakten bevittnas, även om lagen inte säger det. Allt för att skydda fullmaktsgivaren.

En generalfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att företräda en i alla ens personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan vara allt från att förhandla med myndigheter till att sköta ekonomin.

Ha tillgång till pengarna

Om du delar ekonomi med någon annan, se till att ni båda har tillgång till bankkontona. Det är en bra försäkring om det skulle hända en av er något.

Text: Anna Björe