Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ranstaorten

Vår historia

Historiken skrevs inför 60 års jubileumet 2019

Föreningen bildades den 10 september 1959.

Initiativtagare var Tillberga avdelningens ordförande LH Lindgren och kassör Emil Hallgren. Till detta möte hade 6 personer infunnit sig, det beslutades att välja en interimstyrelse.

Ordförande: Severin Harell, Ransta Sekreterare: Maria Widell, Ransta Kassör: Julius Ekström, Ransta.

Medlemsavgift: 3 kronor varav 25 öre till distriktet.

SEXTIOTALET

1960 Första årsmötet hölls i april. Till ordförande valdes Carl Ranander, sekreterare Elis Karlsson och kassör Sven Harell. Medlemsantalet uppgick redan till 83 personer.

1961 förslag av Hjalmar Andersson, Tärna bildades detta år en blomsterfond. Blommor skulle skänkas till långvarigt sjuka, de äldsta födelsedagarna samt vid jordbegravningar. Kostnaderna för detta blev för stora och beslutet omprövades. Beslutet blev istället att lämna blommor endast vid 90-årsdagar och medlemmars bortgång. Medlemsantalet hade ökat till 101.

1962 Styrelsen för föreningen förändrades inte. Medlemsantalet hade fortsatt att växa och var nu 109 medlemmar.

1963 Vid årets årsmöte fick föreningen en delvis ny styrelse med Set Blom som ordförande, sekreterare Elsa Öberg och Ernst Thulin som kassör. Under året företogs en resa till Ingmarspelen i Nås. Medlemsantalet hade ökat till 112.

1964 Ett turbulent verksamhetsår föreningen under samma styre som föregående år beslutade att begära utträde ur riksor- ganisationen. Man hade gjort bedömningen att medlemskapet enbart kostade pengar. Efter ett extra möte med påtryckningar från distrikt och Sala föreningen beslutade mötet att återkalla utträdesansökan. Dåvarande Tärna kommun betalade detta år ut det första kommunala bidraget om 250 kronor till föreningen. Detta år gjorde föreningen en tredagars resa till norrland.

1965 Elsa Öberg valdes till föreningens första kvinnliga ordförande, Valfrid Almgren till sekreterare i övrigt inga föränd- ringar i styrelsen. Föreningen har fått hyresfria lokaler till sitt förfogande. Kommunala bidraget oförändrat. 19 nya medlemmar.

1966 Styrelsen oförändrad när som att en ny sekreterare valdes; Milda Kollén. Valter Larsson hade deltagit i en teaterkurs. Kommunala bidraget hade höjts till 500 kronor.

1967 Den gamla styrelsen fick fortsatt förtroende även för detta år. Föreningen hade lämnat 125 kronor i bidrag till statyn Såningsmannen vid Svärdsjö kyrka. Till U-hjälpen hade ett bidrag om 77 kronor överlämnats. Prosten Felix Boman sände sin hälsning med tack för gåvan.

1968 Inga förändringar i styrelsen. Engelbrekt Myrberg överlämnade en gåva till föreningen om 10 aktier á nominellt 100 kronor i Uddeholm AB.

1969 Föreningens 10:e verksamhetsår. Medlemsantalet är nu uppe i 136. Jubileumsfirande med inbjudna gäster, bl.a.T Norman från distriktet. Tillberga föreningen var inbjuden och svarade för dagens underhållning och överlämnade en blomster- gåva. Sala Sparbank hade lämnat ett tillskott till föreningen om 500:- och Tärna kommun 500:- i bidrag även detta år.

Ny ordförande Erik Sjöman, sekreterare Thure Malmström och kassör Ernst Thulin.

SJUTTIOTALET

1970 Den stora händelsen detta år var kommunsammanslagningen med Sala kommun. Kommunens fyra PRO föreningar inlämnade en gemensam skrivelse till Sala kommun med ansökan om kommunalt bidrag. Bidraget från Tärna kommun hade utgått med oförändrat belopp. För första gången hade medlemsantalet minskat till 126.

1971 Styrelsen är oförändrad mot tidigare år. Första kommunala bidraget från storkommunen är 1 500 kronor till föreningen. En gemensam skrivelse från PRO föreningarna hade insänts till kommunen med begäran om höjning av det kommunala bidraget från 1 500 kronor till 2 400 kronor.

1972 Vår begäran om höjt bostadsbidrag hade tillstyrkts av kommunen. Oförändrad styrelse.

1973 Ännu ett år med stor turbulens i föreningen. Årsmötet beslutade att ansluta föreningen till ABF. Detta medförde att ett stort antal medlemmar lämnade föreningen. Under året hade verksamheten bestått olika möten, representationer och studie- cirklar. Ett besök Lindgården i Kila var nytt för året. Till ny ordförande valdes Lisa Karlsson.

1974 Styrelsen för året består av Lisa Karlsson ordförande, sekreterare Erik Sjöman, kassör Ernst Thulin, Gottfrid Nilsson och Gunnar Karlsson, Tärna. Oförändrat kommunalt bidrag. Länssparbanken hade också lämnat ett bidrag.

1975 Styrelsen för året är oförändrad. En kamratträff hade anordnats i Möklinta. Studiecirklarna har ökat och en försäljning med gott resultat hade ordnats. Det kommunala bidraget uppgick till 2 250 kronor. Medlemsantalet hade åter ökat till 143.

1976 Styrelsen är oförändrad. Ny studieorganisatör är Anna-Lisa Eklund. Nytt för året var gökottan i Norrlund Tärna. Föreningen var inbjuden till Möklinta PRO:s 20-års jubileum. Vi hade också inbjudit Möklinta till en kamratträff. Detta år gjordes en fyra dagars resa Dalslands kanal. Medlemsantalet är 151.

1977 Den enda förändringen i styrelsen är att Martin Sandberg ersatt Anna-Lisa Eklund som studieorganisatör. Detta år bildas en ny pensionärsförening i Tärna med vår förre studieledare A-L Eklund som ordförande (nuvarande Stortärna SPF). Föreningen tappar en del medlemmar till denna förening. Styrelsen var inbjuden till Sala PRO:s 20-års jubileum. Gymnastikgrupp och gitarrcirkel har bildats. Trots att en ny förening bildats har vi lyckats 29 nya medlemmar.

1978 Ny sekreterare i föreningen är nu Eina Hallgren. Gymnastikgrupp har bildats även i Ransta. En sång- och teatergrupp är nu igång.Medlemsantalet har ökat till 162.

1979 Efter 16 år i styrelsen avgick Ernst Thulin. Ny kassör Göte Andersson från Ranstaby, ny ledamot är Evy Snickars. Fören- ingen firade sitt 20:e verksamhetsår med inbjudna gäster. Nytt för året var Påskfest för medlemmar som nu uppgick till 164. En resa till Göteborg gjordes under året.

ÅTTIOTALET

1980 Inga förändringar i styrelsen. Under året pågick verksamhet med oförändrad kraft, många möten och fester med stort deltagarantal. Cirkelverksamheten var även den aktiv.

1981 Revisorerna Bertil Jansson och Nils Oskarsson avgick, Ragnar Eriksson Kängsbo och Axel Johansson Varmsätra valdes till nya, i övrigt inga förändringar. Detta år gjordes en resa till Höga Kusten.

1982 Styrelsen är oförändrad. Olof Berglund vald till ny revisor. Julfesten hade flyttats till Norrby. Styrelsen har under året deltagit i 30-års jubileum i Vittinge och 25-års jubileum i Sala. Till kommunala pensionärsrådet (KPR) valdes Lisa Karlsson. Den årliga resan gick till Åland.

1983 De enda förändringarna i styrelsen är att Martin Sandberg valdes till vice ordf. och Åke Holmberg till studieorganisatör.

1984 Återigen ett jubileum föreningen firar 25 år. Sala PRO:s teatergrupp underhöll med sång, musik och ett litet teaterstycke. Festen avslutades med dans. De flesta föreningar i östra länsdelen hade inbjudits till denna fest. Styrelsen är oförändrad.

1985 En teaterresa tillsammans med Möklinta PRO gick till Stockholm. En lyckad parkfest i Tärna bygdegård med 2 musice- rande damer från Fjärdhundra samt Helmer Johansson och Gunnar Nässing.

1986 Vid årsmötet valdes Åke Holmberg till kassör och Elsa Holmberg till studieledare. I övrigt inga förändringar. Årets lång- resa gick till Öland.

1987 Evy Snickars avgick ur styrelsen. Lennart Gustavsson valdes till revisor. Rune Hedlund från distriktet representerade vid årsmötet. Resan detta år gick till Jämtland.

1988 Efter 10 år i styrelsen avgick Eina Hallgren. Hon fick som tack motta föreningens första förtjänsttecken. Ny sekreterare Per-Axel Gustavsson och ny revisor Åke Nilsson. Ett aktivt år resefronten, resa till Botaniska trädgården i Uppsala och en 4-dagars resa till Norge och Kiåsen.

1989 Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes utom Martin Sandberg som ersattes av Dagny Johansson. Årets stora händelse var föreningens 30 års jubileum med strålande fest i Norrby bygdegård. Alla föreningar i östra länsdelen samt distriktet och ABF var inbjudna. Gotland besöktes vid den årliga resan.

NITTIOTALET

1990 Det mest märkbara detta år var besöket i Blekinge. Kronan verket var besöket i Karlskrona och Amiralskyrkan där f.d. kyrkoherden i Kumla Ulf Hildingstam tog emot. Han visade kyrkan och bjöd kaffe i församlingshuset.

1991 Inga förändringar i styrelsen. Förutom all sedvanlig verksamhet kan nämnas att den årliga resan gick till Bornholm.

1992 Styrelsen utgörs detta år av Lisa Karlsson ordförande, Inger Andersson vice ordf, Åke Holmberg kassör, PA Gustavsson sekreterare och Elsa Holmberg studieorg. Övriga ledamöter, Lisa Eriksson, Barbro Johansson. Föreningen har varit inbjuden till Sala PRO:s 35-års fest och Vittinges 40-års jubileum. Långresan gick till Jylland.

1993 Styrelsen är oförändrad. Årets julfest hölls för första gången i Ranstaby nya hembygdsgård. Gemensam höstfest för Sala kommuns samtliga PRO-föreningar hölls i Sala Folkets Park.

1994 Nya ledamöter i den i övrigt oförändrade styrelsen är Curt och Sesse Svärdh. Anmärkningsvärt är att medlemsantalet minskar för vart år. 1979 var antalet medlemmar 164 stycketn och nu 20 år senare endast 67. Det lägsta någonsin vi får hop- pas en vändning.

1995 Till ny vice ordf. valdes Curt Swärdh och ny ledamot Åke Eriksson i övrigt inga förändringar. Från distriktet deltog ombuds- mannen Lars Aronsson för sista gången.

1996 Ovanligt för vår förening är ordförandebyte, men i år avgick Lisa Karlsson efter 23 år och till ny ordf. valdes Curt Svärdh Ransta. Lisa Karlsson kvarstår i styrelsen som vice ordf.

1997 Styrelsen omvaldes i sin helhet förutom studieorganisatör där Ingegerd Fredriksson nyvaldes. Stor Tärna SPF inbjöds till en trevlig fest i Ranstabys bygdegård. För underhållning svarade Krylbo Cabaré.

1998 I styrelsen nyvaldes Rune Jansson och Siv Dahlkvist som ny sekreterare i övrigt inga förändringar. En boulekommité bildades och flera spel startades. Nytt för året var ett gemensamt påskbord med lagad mat till allas belåtenhet. En omfattande syneförrättning har också genomförts i vårt område. Under alla år har traditionsenligt firande genomförts som Påsk -, Sommar-, Lucia- och Julfest. Försäljning och alltid en långresa en eller två dagars. Föreningen har även deltagit i veteran vetartävlingen med varierad framgång. Ett antal studiecirklar har vi också haft i varje år.

1999 Föreningens 40:onde verksamhetsår består styrelsen av Curt Svärdh ordf, Lisa Karlsson vice ordf, sekreterare Lily Jansson och ny för året liksom Birgit Jonsson studieorganisatör, Sesse Svärdh, Åke Holmberg och Rune Jansson kvarstår sedan tidigare. Årsmötesgäst var Inga Thunell distriktets ordförande. 40-årsfirande firades med inbjudna gäster och många medlemmar. Med- lemsantalet uppgick till 71. Årets resor hade gått till Kungsörs kyrka, Köpings bilmuseum och Malmön. 3-dagars resan gick till Helsingborg och nya Öresundsbron i Malmö. Den hemliga resan slutade Vadköping, Örebro och en båttur Hjälmaren.

MILLENIUMSKIFTET

2000 Ett år med oförändrad styrelse. Medlemsantalet är uppgång och har ökat med 3 personer till 74. Styrelsen har under året deltagit i distriktets årsmöte, Framtidsforum i Ramnäs, kassörskurs och en kurs om benskörhet. Föreningen har arbetat aktivt tillsammans med Byalaget och ordnat påsk-, midsommar- och halloweenfest.

Julblommor har delats ut till medlemmar som grund av sjukdom inte kunnat delta i verksamheten. En resa gick i år till Myntmuseet i Avesta och Stora Skedvi kyrka och den hemliga resan till S:t Annas skärgård och ett besök vid Cappella Ecumen- cia. Föreningen har fortfarande förmånen att ha fria lokaler till träffar och ekonomin är god.

2001 Styrelsen består av Curt Svärdh ordf, Åke Holmberg vice ordf, Lilly Jansson kassör och Rune Jansson studieorg. Birgit Jonsson, Sesse Svärdh och Dagmar Andersson. Medlemsantalet är nu 71. Under året har föreningen haft 3 kvartalsmöten i Kumla Församlingshem och 3 trivselträffar. Utöver detta har man haft sina sedvanliga fester med många deltagare. Julfes- ten deltog 45 medlemmar. Kassör, sekreterare och studieledare har genomgått utbildning vid PRO:s folkhögskola i Gysinge.

2002 Helt oförändrad styrelse i förhållande till föregående år. Medlemsantalet har ökat till 78. Studie och fritidsverksamheten är livlig i föreningen och man har haft sycirklar, litteraturcirklar och sånggrupp. Sommartid spelas boule och vintertid bingo, bägge verksamheter uppskattade av många.

Med anledning av PRO:s 60-års firande har föreningen bjudit kaffe vid Lindgården och äldreboendet i Ransta. Föreningens 20 medlemmar över 80 år har uppvaktats med julblommor. Två endagars resor har gjorts till Eskilstuna och den hemliga resan till Forsbacka värdshus, Järnvägsmuseet i Gävle och Bodås Champinjonodlingar.

2003 Inga förändringar har skett i styrelsen. Medlemsantalet är nu uppe i 81. Den traditionsenliga sommarfesten hade för första gången flyttat till Lilly och Rune Janssons vackra Gustavsberg i Ransta. Föreningen har haft deltagare i samtal med Sala kommun angående den sorgliga nedläggningen av det fina äldreboendet i Ransta. Den mångårige ordföranden Lisa Karlsson fyller 90 år och blir hedersmedlem i föreningen. Reseverksamheten omfattar detta år 3 resor. Skinnarspelen i Malung och Gränna, Visingsö och den hemliga resan som slutade i Håsta Kvarn, Ulfhälls Herrgård och Tingsgårdens glas i Eskilstuna.

2004 OBS! att föreningen detta år har bytt namn till PRO Ranstaorten. Ny i styrelsen är Ann-Marie Nilsson. Medlemsantalet är nu 89. Föreningen har under detta år deltagit i uttagningstävling i boule och gick till kvartsfinal. Resa till Kinateatern i Stockholm, SVT, Cosmonova och hemlig resa till Gräsö och Öregrund. Under året skänkte föreningen 1 000 kronor till Tsuna- mikatastrofen i Asien. Två medlemmar har deltagit i friskvårdskurs i Gysinge. Mötesverksamheten har varit livaktig. Fester och trivselträffar har varit välbesökta.

2005 Till ny vice ordförande valdes Gerd Johansson, Ransta och ny studieorganisatör Rolf Ernstsson, Ransta. Övriga omvaldes vid årsmötet. Gerd Johansson representerade föreningen vid ordförandekonferensen i Gysinge. Rolf Ernstsson deltog i kurs för studieorganisatörer i Gysinge. Två lag från föreningen placerade sig som etta och tvåa vid regionala bouletävlingar. Ett lag kom tvåa i distriktsfinalen. Föreningen är mycket framgångsrik i denna sport.

Föreningen kommer att stå för större delen av kostnaderna för att iordningställa två nya banor vid Boulevi idrottsplats. Numera har föreningen inte kostnadsfria lokaler och därför har man flyttat större delen av sina sammankomster till Stationskaf- feét i Ransta. Hemliga resan gick i år till Övergrans Gård, Steninge slott och Sigtuna. 26 äldre medlemmar fick detta år motta julblomma.

2006 Inga förändringar i styrelsen. Medlemsantalet är nu 88. Sju sammankomster har föreningen haft under året och styrel- sen har haft 10 möten. Utöver detta har man haft sedvanliga fester vid påsk, lucia och jul. Föreningen har detta år fått en fri plats vid studieorganisatörskursen i Gysinge. Detta för att man varit framgångsrik i försäljning av seniorlotter. Rolf Ernstsson deltog i denna kurs. Under året städade föreningen Ransta samhälle. Nya cirklar har tillkommit bl.a. ornitologi och akvarellmålning. Resa till Åland, Cirkus i Stockholm med Mamma Mia och en hemlig resa till Nyköping och Södertälje. Åke och Elsa Holmberg uppvaktades för sitt 25-åriga medlemskap i föreningen och Lisa Karlsson för sina 35 år.

2007 Vid årsmötet valdes Per-Åke Cedervång till ny studieorganisatör, övriga ledamöter omvaldes. Medlemsantalet nu 99. Föreningens boulelag segrade i distriktstävlingarna i Västmanland och gick till final spel i Gysinge. Föreningen tillsammans med Ransta IK arrangerade ortens Valborgsmässofirande detta år.

Hemliga resan gick till Ulva kvarn och Linnéträdgården i Uppsala och fortsatte sedan till Österbybruk, Örbyhus slott och Gimo. Julbordsresa med m/s Cinderella i november. Teaterresor till Oscars i Stockholm och Singing in the rain samt till Örebro och kryss med Hjalmar. Medlemmar äldre än 80 år bjöds utfärd till Sätra Brunn. Inte mindre än fyra medlemmar har uppvaktats sina 90 årsdagar.

2008 Årsmötet valde en ny ordförande; Sören Sennebring, Ransta och ny ledamot Jan-Åke Johansson, Ransta. Övriga omval- des. Medlemsantalet var vid årets början 99 och vid dess slut 107. Ordförande har deltagit vid PRO:s kongress i Stockholm, distriktets årsmöte, mm. Föreningen har även i år städat Ranstas parker, gång- och cykelvägar tillsammans med elever från skolan. PRO Ranstaorten och dess boulekommitté svarade ensamma för valborgsmässofirandet i Ransta. För första gången segrade Ranstas veteranvetarlag i såväl kommunala kampen som i distriktets tävlan. Regionaltävlingen i Norrsundet kom man på andra plats slagna endast av slutsegrarna i riksmästerskapet Borlänge. Reseverksamheten detta år omfattade en hemlig resa till Kopparberg, Siggebohyttan och Nora. Två gånger under året gick resor till Åland. Medlemmar över 80 år bjöds detta år en resa till Västerås sommarhem Björknäs i Kvicksund, 14 medlemmar deltog.

2009 Vid årsmötet valdes till ny kassör Gerd Johansson, vice ordf. Per-Åke Cedervång och till ny ledamot Kjell Åkesson, övriga ledamöter omvaldes. Medlemsantalet för tillfället 122.

Vid distriktets årsmöte fick föreningen motta pris för effektiv medlemsvärvning och bra lottförsäljning. I distriktets verksamhet håller föreningens sig väl framme. Sala kommun samorganisation besätts posterna som ordförande, sekreterare och studieor- ganisatör av medlemmar från vår förening. Kommunens KPR är vi representerade av Rigmor Agemalm med Birgitta Kollander som ersättare. I distriktstyrelsen är vår ordf. invald som ersättare. Bouleverksamheten är som vanligt i topp i alla tävlingar och vid årets Möklintavecka hembars segern av Ransta lag 2 med Kalle Hedberg och Sonja Wallin.

2010 Ordförande var Sören Sennebring. Övriga ledamöter vice ordförande Per-Åke Cedervång, kassör Gerd Johansson, se- kreterare Birger Svensson, studieorganisatör Per-Åke Cedervång, ledamöter Jan-Åke Johansson, Sesse Svärd, Kjell Åkesson, ersättare Leif Johansson, Rigmor Agemalm, Maud Svensson. Föreningen hade 142 medlemmar. Till ombud vid PRO-distriktets årsmöte i Västerås utsågs Birger Svensson och Lelle Johansson.

Renovering av stationshuset till en bygdegård diskuterades. Medel till renoveringen kan eventuellt sökas genom Bygdegår- den från Boverket med 50 %, från kommunen 30 % samt en egeninsats med 20 %.

Föreningen medverkade som vanligt vid valborgsmässofirandet. Det beslutades att inköpa 5 stycken PRO skyltar som kan sät- tas upp ortens anslagstavlor.

Föreningen har fått ett erbjudande att hyra lokaler i stationshuset för 1 000 kronor i månaden oavsett antal sammankomster. Möblemang och köksutrustning ingår i hyran. Rigmor Agemalm rapporterar från möten i Sala KPR, där merparten av det som avhandlades borde lagts till handlingarna direkt utan diskussion. 11 november hade föreningen 148 medlemmar. 4 studie- cirklar hade genomförts under året.

2011 Enligt balansrapporten 22 mars var föreningens tillgångar 115859 kronor. Vid årsmötet den 15 februari hölls parenta- tion av Erik Junhede, Torsten Halvarsson, Inger Ward och Curt Swärd. Till kassör valdes Gerd Johansson, sekreterare Rolf Lind- ström, studieorganisatör Göran Wallin. Medlemsantalet den 5 april var 149. Föreningen ansöker hos Sala kommun om 50 000 kronor till friskvård för medlemmarna. 25 000 kronor beviljas.

Den hemliga resan den 18 augusti gick till trakterna runt Siljan. Föreningen erhåller 10 000 kronor från kommunen för utbygg- nad av boulebanan. Styrelsen har en överläggning om hyra av varmvattenbassängen i Sätra brunn för att utöva vattengymnas- tik. Bassängen hyrs vintern och hösten måndagförmiddagar 2012. Egen kostnad 300 kronor för 10 tillfällen per säsong.

2012 Medlemsantalet den 1 januari var 156. Ordföranden representerar föreningen vid distriktets årsmöte. Sören Sennebring valdes till ordförande för 2012-2013. Sören Sennebring, Gerd Johansson och Göran Wallin valdes till att utgöra arbetsutskott. Jan-Åke Johansson och Bill Johansson valdes till nya ledamöter i styrelsen. Räddningstjänsten håller kurser i användning av hjärtstartare 27 mars och 4 april.

Påskfesten hålls i Byagården Ranstaby 31 mars. Ålandskryssning företogs den 24 och 25 april. PRO-Ranstaortens lag 2 i boule vann seriepremiären den 15 maj i Västerfärnebo. Ernesto Grande och son underhöll vid trivselkvällen den 25 september, temat var Spansk/Italiensk afton.

Den 9 oktober hade medlemsantalet ökat till 162, vid årets slut hade föreningen 164 medlemmar. 8 studiecirklar genom- fördes under hösten. Julauktionen hölls i skolans gymnastiksal den 17 november, utropare var Lelle Johansson och Gunnar Kollander, Lillejul hölls den 1 december. Roland Fredriksson uppvaktades med blommor för att han sålt 175 PRO lotter. 16 medlemmar som fyllt 80 år uppvaktades med julblomma.

2013 Den 13 februari hade föreningen 163 medlemmar. Harry Edin valdes till sekreterare och Öivind Bratås till resele- dare, till revisorer valdes Kerstin Esselin och Mats Andersson. Valberedningen bestod av Sonja Wallin, Gunilla Bratås och Yvonne Stjernlöf. 17 maj var det städdag med skolelever, Ransta tätorts grönytor, gång- och cykelbanor samt gator städades.

Föreningens tillgångar var 199 484 kronor den 29 maj. Föreningens ordförande Sören Sennebring avlider den 12 augusti. 3 400 kronor erhölls från ABF för genomförda studiecirklar. Vid kvartalsmötet den 17 september höll överläkaren och hjärtspe- cialisten Stefan Viberg ett intressant föredrag om hjärtsjukdomar. Medlemsavgiften föreslogs oförändrad för 2014, d.v.s. 40 kronor. Ett treårskontrakt om hyra av lokalerna i bygdegården tecknades, gäller åren 2014-2016.

Lillejul hölls i bygdegården den 7 december. Föreningens äldsta medlem Lisa Karlsson fyller 100 år.

Vid höstmötet 5 november stod fyllnadsval av ordförande dagordningen. Valberedningen föreslog Göran Wallin som också valdes till ordförande efter avlidne Sören Sennebring fram till årsmötet 2014. Ulrika Forsgren visade bilder och berättade om familjeföretaget Ransta Snickeri. Ulrika är den 3 generationen som verkar i företeget.

Överskottet från julauktionen blev 26 912 kronor. 8 studiecirklar genomfördes under hösten. En kulturresa till Narva i Estland sommaren 2014 diskuterades och planerades.

2014 Vid årets början var medlemsantalet 164, vid årets slut 166. Hans Falk valdes till ny ordförande för två år. Harry Edin omvaldes som sekreterare och Gerd Johansson omvaldes som kassör. Karl Wallin valdes till ny ledamot i styrelsen. Avgående ledamöter Gull Nohr och Britt-Marie Alenskog. Som ledamöter i Sala KPR utsåg styrelsen Rigmor Agemalm och Gunilla Rotter.

Föreningen ansökte hos Sala kommuns kultur och fritidsförvaltning om medel till en hörselslingsanläggning i bygdegården, beräknad kostnad 37 021 kronor, föreningen beviljades 17 021 kronor. Vattengymnastiken i Sätra brunn fortsätter under hela året med totalt 80 deltagare.

En kulturresa till Ösel genomfördes den 12-16 juli och en julbordsresa till Åland 8-9 december. Nio studiecirklar genomfördes under året.

2015 Medlemsantalet var vid årets början 167, vid årets slut 174. 14 nya medlemar har tillförts, 4 medlemmar har avlidit 2 har flyttat 1 har begärt utträde. Till kassör och studieorganisatör valdes Kenneth Gustafsson, vice ordförande Rigmor Agemalm, sekreterare Harry Edin, reseledare Öivind Bratås, revisorer Kerstin Esselin och Kjell Lindbom. Mats Andersson hade avböjt sig uppdraget som revisor. Karl Wallin valdes till ledamot i styrelsen, Kerstin Johansson valdes till ny ersättare i styrelsen.

Styrelsen hade 7 protokollförda möten. 19 olika sammankomster arrangerades under året. Ekonomin är fortsatt god, årets överskott blev 28 361 kronor.

Årets kulturresa gick till den 17-20 augusti till Gotland. Friskvårdsaktiviteter i form av vattengymnastik i Sätra brunn genomför- des under ledning av instruktörerna Ervin och Gunilla Rotter med totalt 80 deltagare vid 40 tillfällen.

2016 Medlemsantalet var vid årets början 174, vid årets slut 187. Ordförande var Hans Falk, sekreterare Kjell Lindbom, kas- sör Kenneth Gustafsson, revisorer Gerd Johansson och Kerstin Esselin, till studieorganisatör valdes Bill Johansson. Före detta idrottsreportern vid Sveriges Radio Mats Strandberg var inbjuden som underhållare vid årsmötet.

Moa Vlastos som varit verksam som läkare i Sala höll ett föredrag om det naturliga åldrandet vid kvartalsmötet den 12 april. Årets kulturresa 4 dagar gick till Västkusten, Bohuslän och Dalsland besöktes. Hemliga resan gick till Visingsö, julbordsresan till Åland. Vid kvartalsmötet den 27 augusti var före detta polisen Staffan Dalfjord inbjuden gäst, han berättade om den kallade militärligan som under dramatiska förhållanden greps i december 1993 öster om Sala.

Vid styrelsemöte den 28 oktober höll Mats Engström och Göran Blomkvist från Riksbyggen i Västerås en information angående det tänkta nybygget av ett äldreboende i Ransta. Erwin och Gunilla Rotter var instruktörer vid vattengymnastiken i Sätra brunn måndagar. Boule spelades vid 25 tillfällen Mullevi med i genomsnitt 27 deltagare per gång.

Mats Engström som representerar Riksbyggen var inbjuden att informera om en eventuell byggnation av ett äldreboende i Ransta tätort. Genomförda studiecirklar var 8. Föreningens medlemsmöten bevistades av 40 personer i genomsnitt under året.

2017 Medlemsantalet var vid årets början 187, vid årets slut 194. Som styrelseledamöter under 2017 och 2018 omvaldes Kenneth Gustafsson, Bill Johansson, Kerstin Johansson och Göran Esselin. Rigmor Agemalm och Harry Edin hade avsagt sig uppdragen i styrelsen, som ersättare i styrelsen valdes Kenneth Österberg och Gerd Långhede.

Föreningens äldsta medlem Lisa Karlsson fyllde 104 år under året. Styrelsen hade 8 protokollförda sammanträden och ett antal informella möten under året. Ekonomin i föreningen gick med ett underskott 9 632 kronor och 32 öre.

Före detta landshövdingen Mats Svegfors medverkade vid en trivselträff och kåserade om Dag Hammarskjölds liv och gär- ningar. Riksbyggen medverkade vid ett kvartalsmöte och informerade vidare om planerna för ett äldreboende i Ransta. 8 studiecirklar genomfördes med totalt 3 600 studietimmar. Knytkalas med kräftor och surströmming vid Mullevi hölls den 26 augusti. Lillejul firades i Kumla församlingshem 2 december.

Reseverksamheten under året var en resa till Samtorps gård Rådmansö, kulturresa till Stockholms södra skärgård 14-17 juli samt ett besök i Klockargården i Tällberg.

2018 Medlemsantalet var vid årets början 194 vid årets slut 201. Som ny ledamot i styrelsen valdes Roger Frohm. Verkställan- de utskottet var Hans Falk, Kenneth Gustafsson och Kjell Lindbom. Rigmor Agemalm och Gunilla Rotter avsade sig uppdragen i Sala KPR, till nya ledamöter för föreningen valdes Gerd Långhede och Roger Borlund.

En ny studiecirkel i Cittraspel tillkom under året, totalt genomfördes 8 studiecirklar. Föreningens äldsta medlem Lisa Karlsson fyllde 105 år under året.

Årets kulturresa gick till Höga kusten under tiden 13-16 augusti. Resenärerna hade tidigare under året i studiecirkelform läst in kunskaper om Ångermanland och höga kusten.

Föreningen medverkade vid Ransta Balunsen den 19 augusti som arrangerades av bygdegårdsföreningen Ransta Nästa. Vid sensommarmötet den 21 augusti var kommunalrådet Anders Wigelsbo inbjuden gäst och informerade om det tänkta äldre- boendet i Ransta.

29 oktober deltog 44 medlemmar i en studieresa till serviceboendet Tallen i Frövi. 40 medlemmar utövade 880 timmar vat- tengymnastik i Sätra brunn, vid 27 tillfällen spelades det boule med sammanlagt 651 deltagare. Totalt genomfördes 18 möten och arrangemang. Ekonomin är god trots att årets underskott blev 7 842 kronor.

2019 Vid trivselfesten den 8 januari överlämnade Sören Tapper egentillverkade prydnadsalster i trä i form av äpplen och päron till cirkelledarna, festkommittèn, styrelsemedlemmar med flera. En mycket uppskattad gåva.

Från styrelsemöte den 15 januari rapporterar ordförande från invigningen av den nya idrottshallen i Ransta den 9 januari. Kassören meddelar att kommunen beviljat 21 000 kronor i bidrag för vattengymnastiken under vårterminen. Vid årsmötet ny- valdes Thomas Dahlgren och Christina Wallin till revisorer, Kenneth Gustafsson omvaldes till kassör och Karin och Olle Forsgren omvaldes som reseledare. Revisor Kerstin Esselin och Karin Johansson ledamot i festkommittèn avtackades med blommor för förtjänstfullt arbete i föreningen.

Diakon Ronald Henriksson från stadsmissionen var ordförande på årsmötet. Ronald höll även ett föredrag om sin barn- och uppväxtsidtid som berörde många vid mötet. 13 april arrangerades en föreningsdag i Ransta där föreningen deltog med information och utställning.

Vid styrelsemöte den 15 mars diskuterade styrelsen om ramarna för 60-årsjubilèet den 10 september. 70 medlemmar deltog i påskfesten den 6 april, Hönsa-Karin och Company stod för underhållningen. Kvartalsmötet den 20 april, föreläsning av fil. Doktor i arkeologi Richard Meurman om Salas och silvergruvans historia.

Förtidsröstningen i EU-valet genomfördes i bygdegården under tiden 13-25 maj, ett flertal föreningsmedlemmar arbetade som röstmottagare.

Sammanfattning.

Detta är en tillbakablick över vad som hänt i vår förening och dess 60 åriga historia. Vad har gjort oss till den framgångsrika förening som vi är? Svaret är nog enkelt att föreningen inte är för stor och att vi därigenom lyckats skapa en mycket god kamra- tanda. Något som vi skall vara mycket rädda om och försöka utveckla vidare.