Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Furet

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Efter några år med begränsad verksamhet p g a pandemirestriktioner kunde verksamheterna komma igång igen. Återhämtningen har gått succesivt och börjar närma sig normalläge.

Medlemsantal

31/12 2022 hade föreningen 183 medlemmar. 18 medlemmar är nyinträdda under året och 27 har avslutat medlemskap (varav 4 är avlidna)

Styrelsen

Ordförande Gunilla Jönsson

Kassör Seth Andersson

Sekreterare Lillemor Ahlkvist

Studieorg. Angela Wobbe

Ledamot Margit Lindgren

Ersättare vakant

Revisorer

Ordinarie Stina Larsson

Mai Mogren

Ersättare Ingemar Fransson

Valberedning

Ingen valberedning valdes på årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att rekrytera ledamöter. Frågan har tagits upp på samtliga styrelsemöten utan att man hittat någon lösning.

Medhjälpare vid möten, träffar och fester

Ulla och Örjan Persson, Inger Lena Olsson och Birgitta Jönsson.

Mötesvärd

Eva Kärrstrand

IT – Webbansvarig

Gunilla Jönsson

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året. På vissa av dessa möten har medhjälparna varit adjungerade.

VERKSAMHET

Möten

30/3 Årsmöte

26/10 Höstmöte

Träffar

27/4 Pizzakväll med musikquizz

24/8 Medlemsträff – höstupptakt

20/10 Pubkväll

16/11 Kalkonmiddag

7/12 Julträff

Utomhusaktiviteter

18/5 Träff vid Söderpir

15/6 Utflykt till Ön

22/9 Nationell Friluftsdag

Boule

25/4 Uppstart för två deltagande lag i Sommarserien

28/7 PRO DM -två medverkande lag

Veteranvetartävling

12/10 Uttagning med ett medverkande lag

Återkommande aktiviteter

Minigolf, Canasta och Promenader

Information om aktiviteterna med bilder finns på vår hemsida www.pro.se/furet

Ekonomi

Bifogade resultat-och balansräkning klargör föreningens ekonomiska ställning.

PRO FURET 2022

Org,nr: 849201-4900


RESULTATRÄKNING


KOSTNADER


Medlemsmöten/träffar

9 139,34 kr


Medlemsaktiviteter

3 489,95 kr


Styrelse/Revision

2 876,00 kr


Information

2 057,00 kr


Kontorsmaterial

1 175,90 kr


Medlemsavgifter

- kr


Övriga kostnader

1 556,00 kr


SUMMA KOSTNADER

20 294,19 krINTÄKTER


Medlemsavgifter

7 631,00 kr


Bidrag från Distriktet

- kr


Kommunala bidrag

10 487,00 kr


Övriga bidrag

- kr


Provision Trippelskrapet

- kr


Övriga intäkter

- kr


SUMMA INTÄKTER

18 118,00 kr


Årets resultat

- 2 176,19 krBALANSRÄKNING


TILLGÅNGAR


Kassa

13 080,00 kr


Företagskonto

8 397,83 kr


Placeringskonto

23 350,19 kr


Trippelskrap Lager

- kr


Andelar i Fonus

1 000,00 kr


Kortfristiga skulder

- kr


SUMMA TILLGÅNGAR

45 828,02 krSKULDER OCH EGET KAPITAL


48 004,21 kr

Ingående Eget Kapital


- 2 176,19 kr

Åretsförlust


Utgående Eget Kapital

45 828,02 kr


Skuld Trippelskrap

- kr


Kortfristiga skulder

- kr


SUMMA SKULDER och

45 828,02 kr


EGET KAPITAL


Slutord

Årsmötet hölls sent 30/3, med god tidsmarginal om fler Coronarestriktioner ev skulle införas. Elvis4Ever fyllde lokalen på Frennarp. Gunilla Jönsson tog på sig ordföranderollen i ett år. Ingen valberedning kunde utses. Styrelsen fick i uppdrag att under året söka efter personer villiga att ingå i styrelsen. I sista stund, inför årets årsmöte, har två medlemmar anmält intresse att ingå i styrelsen. Tack – nu kan vi planera för ett nytt innehållsrikt verksamhetsår.

Tillsammans har vi i vår förening skapat mötesplats för gemenskap, samvaro och social sammanhållning. Deltagande på våra möten och träffar har ökat. Canastan och minigolfen fungerar mycket bra. Försök med alternativ till promenaderna i Furet har däremot inte varit så lyckade. I Sommarboulens seriespel deltog två lag.

Styrelsen tackar alla medlemmar som deltar på våra möten och aktiviteter och på så vis gör föreningen livfull.

Halmstad 6/2 2023

Gunilla Jönsson/ordförande

Lillemor Ahlkvist/sekreterare

Seth Andersson/kassör

Angela Wobbe/studieorg.

Margit Lindgren/ledamot