Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Sofia-Torpa

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Pensionärernas riksorganisation (PRO) är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan, vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna finns i PRO:s medlemsregister.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i PRO samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt stadgarna åvilar oss gentemot dig som medlem. Som medlem får du information om aktiviteter, erbjudanden och PRO:s medlemstidning.

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av PRO, komma att behandlas av andra föreningar eller bolag för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Det kan också gälla administration av ditt medlemskap, marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Inhämtande av uppgifter

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som medlem men kan också komma att inhämtas vid annat tillfälle till exempel anmälan till resa eller kurs. För adresser utnyttjar vi SPAR, det statliga personadressregistret. Därmed behöver du inte själv göra adressändring om du flyttar. Vi får uppgift från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos Skatteverket. Om du har anmält en s.k. särskild postadress vid sidan av folkbokföringsadressen, skickar SPAR i stället uppgift om den särskilda adressen. Automatisk adressuppdatering gäller inte om du flyttar utomlands, du måste då själv meddela oss din nya adress.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Det är av största vikt för PRO att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter eller att dina uppgifter överförs till annan personuppgiftsansvarig. I sådant fall kan ditt medlemskap komma att upphöra.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.datainspektionen.se. Länk till annan webbplats.

Gallring

Efter upphörande av medlemskap sparar vi dina uppgifter i (sex] månader.

Samtycke

Genom att ansöka om medlemskap i PRO samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vad som anges ovan. Du kan alltid återkalla lämnat samtycke, vilket kan medföra att medlemskapet kan komma att upphöra.

Kontakt

Pensionärernas riksorganisation (PRO), org nr 846000-5120, adress Slussplan 9, 3tr, 111 30 STOCKHOLM, tel nr 08 701 67 00, e-post: info@pro.se.