Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Värmdö

Årsmöten - Budgetmöten

Årsmöten hålls i mars månad varje år.

Kallelse till årsmöte med PRO Värmdö
den 16 mars 2023 kl 13.00
Diamantens lokal, Kullsvedsvägen

Förslag på dagordning för årsmötet 2023

1 Mötets öppnande.

2 Parentation (en tyst minut för medlemmar som avlidit under året)

3 Årsmötets behöriga utlysande

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av ordförande för mötet

6 Val av sekreterare för mötet

7 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2022.

9 Revisionsberättelsen

10 Fastställande av balans- och resultaträkning

11 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

12 Val av ordförande på 2 år

13 Val av styrelseledamöter, 4 st på 2 år

14 Val av 2 revisorer på 1 år

15 Val av revisorersättare på 1 år

16 Val av valberedning.

17 Motioner

18 Övriga frågor19 Mötet avslutas