A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Remissvar

Här hittar du PRO:s remissvar inom områdena vård och omsorg från nuvarande mandatperiod, samt ett urval av äldre remissvar.

2019

2019-09-25

Remissvar: Stärkt kompetens i vård och omsrog (SOU 2019:20)

Remissvar: Kostråd för personer över 65, 2019/01343

2018

PRO:s yttrande över Tillitsdelegationens slutbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU 2018:47)

2017
2017-11-08
Synpunkter på Livsmedelverkets remiss – reviderade råd för Bra måltider i äldreomsorgen

2017-10-31
Yttrande över departementspromemorian ”Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel” (Ds 2017:29).
2017-10-02

Yttrande över utredningen Samordnad utveckling för god och nära vårds delbetänkande God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:5

2017-09-29

Yttrande över utredningen Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer 

2017-07-07

2017-06-20
Yttrande över Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen - Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

2017-05-16

Yttrande För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

2017-04-04

Remissvar “Insatser för all förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Dnr: 7.1-2016-005861

2017-03-02

2017-02-23

Yttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 2016

2016-10-21

Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

2016-10-21

Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus

2016-11-16

Integritetskommittens betänkande 2016 41

2016-10
Remissvar över förslag på Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

2016-10
Yttrande på delbetänkandet Regional indelning -  tre nya län (SOU 2016:48) av indelningskommittén

2016-09
Yttrande över betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13

2016-06-21

Yttrande 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 

2016-05-26
Sammanfattning "Effektiv vård, SOU 2016:2" samt PRO:s remissvar på utredningen

2016-05-06
Screening med mammografi inom hälso- och sjukvården 

2016-03-22
Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa

2016-03-22
Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

2016-03-07
Remissvar avseende Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

2016-03-07
Remissvar avseende Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

2016-02-20
Yttrande över Utredningen om bostäder för äldres slutbetänkande Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

2016-01-29
Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter, samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelse för tandvård


2015

Yttrande över Ägarprövningsutredningens slutbetänkande Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) 

2015-10-30
Yttrande över slutbetänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (2015:55)

2015-10-30
Yttrande över Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)

2015-10-30
Remissvar avseende Nästa fas i e-hälsoarbetet (diarienummer S2015/2282/FS)

2015-04-24
Remissvar delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) 2014

2014-10-10
Svensk standard

2014-10-01
Yttrande farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel
2014-09-29
Synpunkter på betänkandet Framtidsfullmakter

2014-09-29
Synpunkter på betänkandet Framtidsfullmakter

2014-05-07
Synpunkter på betänkandet Framtidens valfrihetssystem- inom socialtjänsten
2014-01-22
Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ds 2012:20


2013

2013-08-30
Åtgärder för ett längre arbetsliv. SOU 2013:25


2012

2012-03-21
Kompetens och ansvar. SOU 2010:65


2011

2011-12-19
Rätten att få åldras tillsammans. Ds 2011:32011-12-12Kommersialiserad hemsjukvård. SOU 2011:55

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.