A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Regeringen föreslår höjt tandvårdsbidrag - Det är en bra början men långt ifrån vad vi krävt!

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år.

2016-09-15 I och med höjningen får gruppen 65-74 år samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre. Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

- Det är en bra början, men det är långt ifrån vad vi har krävt, säger Christina Tallberg, ordförande PRO till Aftonbladet.

PRO anser att tänderna ska vara en del av kroppen. Ett av våra viktigaste krav är därför att tandvården ska föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

- Det är obegripligt att tänderna inte ses som en del av kroppen, säger Christina Tallberg

Läs hela artikeln i Expressen här

Läs mer om PRO:s krav och här 

PRO ställde krav på bättre tandvård för äldre

PRO har, och kommer fortsättningsvis arbeta för att tänderna ska omfattas av högkostnadsskyddet för övrig sjukvård. Vi vet idag att många diagnoser uppkommer genom en dålig munhälsa omfattande såväl tänder som munhålan i övrigt. 

En bra tandhälsa har en förebyggande effekt i ett totalt sjukvårdsperspektiv. Under åren 1973 till 2012 minskade personer som helt saknade egna tänder från 16 % till 1 %. Många har idag egna tänder eller implantat, vilket bidragit till en förbättrad självkänsla, social tillfredställelse och ökad livskvalitet för den enskilde. Samtidigt kan konstateras, att personer med icke intakta tänder motsvarar ca 74 % i den vuxna befolkningen. Det innebär att många äldre kommer att behöva omfattande tandvård framöver. Samtidigt konstateras att många sköra äldre tappar sin kontakt med tandvården, vilket innebär att omfattningen av tandvård ökar med stigande ålder. För många äldre med låg pension, innebär det att tandstatus än en gång är på väg att bli en klassfråga, när ekonomiskt svaga grupper får allt svårare att betala dyra tandläkarräkningar. 

Dagens högkostnadsskydd som innebär att den enskilde betalar 100 % av kostnaden upp till 3000 kronor, därefter 50 % av följande kostnad upp till 15 000 kronor, och därefter 15 % överstigande 15 000 kronor kan bli ödesdiger för många äldre. Tandvården bör därför ingå som en del i hälso- och sjukvården och föras in under dess högkostnadsskydd. Med stigande priser är det också nödvändigt att alla tandläkare som omfattas av tandvårdsförsäkringen erbjuder möjlighet till delbetalning. För många äldre med små inkomster kan det vara omöjligt att betala hela tandläkarräkningen direkt efter behandlingen.

Landstinget eller regionen ansvarar för att äldre i särskilda boenden eller äldre som får hemsjukvård erbjuds en avgiftsfri bedömning av munhälsan och individuell rådgivning. Landstingen/regionerna ska också svara för att dessa äldre erbjuds nödvändig tandvård. För den betalar patienterna samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården. Landstingen/regionerna är tillsammans med kommunerna ansvariga för uppsökande tandvård inom den kommunala äldreomsorgen. Den verksamheten finansieras med särskilda statliga bidrag. Men stora delar av anslaget har aldrig betalats ut. Den uppsökande tandvården har inte alls fått den omfattning som det var tänkt. Många äldre går på så sätt miste om möjligheten att få en ordentlig genomgång av sin tandstatus, och risken är uppenbar att deras tandhälsa försämras.

Högre krav måste ställas på att landsting/regioner och kommuner verkligen genomför den uppsökande verksamhet som de enligt lag är skyldiga att genomföra, och som de har statsbidrag för. Folktandvården har betytt mycket för att tandhälsan är mycket god i Sverige jämfört med andra länder. Det är angeläget att Folktandvården får vara kvar som en stor aktör inom tandvården. Det är inte bara av ekonomiska skäl viktigt att påminna om att tänderna är en del av kroppen. Problem med tänderna kan påverka andra delar av kroppen, och annan sjukdom kan påverka tandhälsan. En behandlande läkare kan behöva information om patientens tandstatus, och en tandläkare behöver veta om patienten behandlas för någon sjukdom som kan påverka tänderna. Ett gemensamt journalsystem för sjukvården och tandvården skulle underlätta ett sådant informationsutbyte. 

Mot bakgrund av detta ska PRO arbeta för: 

  • att tandvården ska föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, 
  • att landstingen/regionerna ska ta sitt ansvar för en uppsökande tandvård enligt gällande lagstiftning, 
  • att Folktandvården även i fortsättningen ska drivas i offentlig regi, 
  • att tandvårdsförsäkringen ska omfatta samtliga tänder, 
  • möjlighet till delbetalning hos alla tandläkare som omfattas av tandvårdsförsäkringen, 
  • att ett gemensamt journalsystem ska inrättas för sjukvården och tandvården.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.