A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Patientansvariga läkare behövs!

Begreppet patientansvarig läkare behöver återinföras, för att öka tryggheten för patienten och skapa en mer jämlik vård. Det skriver PRO på Svenska Dagbladets debattsida, tillsammans med Läkarförbundet och flera patientorganisationer.

2015-08-24 Begreppet patientansvarig läkare behöver återinföras, för att öka tryggheten för patienten och skapa en mer jämlik vård. Det skriver PRO på Svenska Dagbladets debattsida, tillsammans med Läkarförbundet och flera patientorganisationer.

Att multisjuka äldre och patienter med långvarig och återkommande allvarlig sjukdom har möjlighet att välja en ansvarig läkare borgar för kontinuitet och säkerhet i vården. En ansvarig läkare stärker också en jämlik vård, inte minst för patienter med sämre förmåga att tillgodose sina vårdbehov. Samtidigt är självklart även de andra professionerna i vården centrala för patientens trygghet och kontinuitet.

1991 infördes Patientansvarig läkare (PAL) i ­hälso- och sjukvårdslagen med syfte att främja kontinuitet och patientens anknytning till en viss läkare. PAL togs dock bort från lagstiftningen 2010 och ersattes av ”fast vård­kontakt” med ansvar för samordning. Denna vårdkontakt ska utses av verksamhetschefen om det är nödvändigt för patientsäkerheten eller om patienten önskar det. Därmed uppstår en tröskel för att patienten ska få en utpekad kontakt och det behöver inte vara någon som är medicinskt ansva­rig. Endast vid livshotande tillstånd ska vårdkontakten vara en läkare, enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Ett annat problem är att begreppet fast vårdkontakt varken är känt hos patienter eller vårdpersonal. Innehållet i funktionen är också otydligt och kan variera beroende på vem som utses.

I dag saknas ofta någon med ett övergripande medi­cinskt ansvar för patienter med kroniska sjuk­domar, andra allvarliga eller komplicerade sjukdoms­tillstånd, multisjuka äldre och patienter med nedsatt autonomi. Konsekvenserna ser vi i en opersonlig och osäker vård där patienter skickas runt utan att någon har en medicinsk helhetsbild. Många känner till fallet Åke som under ett års tid slussades mellan 66 olika läkare. Vi redovisar här nedan ett ­annat autentiskt fall där en patientansvarig läkare hade förbättrat situationen betydligt.

Läkarförbundet har nyligen presenterat en utredning där det framkommer brett stöd från läkare, patientföreträdare och pensionärer att återinföra PAL i mer flexibel tappning. En central slutsats är också att det inte var lagstiftarens intentioner att försämra patienternas möjligheter att få en namngiven ansvarig läkare när fast vårdkontakt infördes. Tvärtom har verksamheterna en skyldighet att utse en läkare för patienter som har behov eller önskar det. Vi har med andra ord en lagstiftning som inte följs. Därför kräver vi att vårdgivarna nu vidtar ­åtgärder så att alla patienter som behöver eller vill ha en läkare som fast vårdkontakt får det. Självklart ska läkaren ha befogenheter att agera för sina ­patienter. Vi anser även att den läkare som utses till fast vårdkontakt konsekvent bör benämnas PAL.

I primärvården bör PAL anses likvärdig med den fasta läkarkontakten. Med en mer enhetlig benämning för funktionen blir det tydligare vad som ligger i ansvaret. För att sätta press på vårdgivarna föreslår vi att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skärper tillsynen så att vårdgivarna lever upp till kvalitetskraven om kontinuitet i lagstiftningen.

Verksamheter som vårdar patienter med livs­hotande tillstånd, kroniska sjukdomar, andra allvarliga eller komplicerade sjukdomstillstånd, multisjuka äldre och patienter med nedsatt autonomi, bör enligt vår mening regelmässigt utse en PAL som fast vård­kontakt. För cancerpatienter och andra svårt sjuka patientgrupper ingår PAL självklart i multidisciplinära team.

Vi föreslår även att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en uppföljning av tillämpningen av fast vårdkontakt och utvärdera om ­patienter som behöver PAL verkligen får det. Sådan uppföljning ska utgöra underlag för myndigheten att ta ställning till ytterligare reglering och/eller hårdare tillsyn. I dagens fragmentiserade vård med stuprör, skilda kostnadsställen och organisatoriska hinder behövs en tydlig styrning för att stärka helheten kring patienten.

Heidi Stensmyren

ordförande Läkarförbundet

Karin Båtelson

vice ordförande Läkarförbundet och ordförande Sjukhusläkarna

Ove Andersson

andre vice ordförande Läkarförbundet och ordförande Distriktsläkarföreningen

Anders Lönnberg

ordförande ­Diabetesorganisationen i Sverige

Katarina Johansson

ordf Nätverket mot cancer

Christina Tallberg

ordförande PRO

Calle Waller

vice ordf Prostatacancerförbundet

Anne Carlsson

ordförande Reumatikerförbundet

Anki Sandberg

ordförande Riksförbundet Attention

Inger Ros

ordförande Riksförbundet HjärtLung

Elisabeth Wallenius

ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Tove Lindahl Greve

verksamhetsansvarig Ung cancer

Artikeln är publicerade i Svenska Dagbladet den 24 augusti 2015

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.