A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Ny tandvårdsrapport från PRO: Många äldre får inte den tandvård som de behöver – och har rätt till

I en ny rapportserie från PRO beskrivs tillgången till tandvård och munhälsobehovet, under olika faser av åldrandet. En god munhälsa är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Äldre personer har en ökad risk för att drabbas av skador och sjukdomar i munnen.

2018-06-13 Äldre personer har förhöjd risk för kroniska sjukdomar, använder sig av många olika läkemedel och får successivt en försämrad fysisk och kognitiv funktion. Hälsostatusen i munnen påverkar den övriga hälsan och det gäller särskilt sköra äldre personer.

I den andra delen av rapportserien, som presenteras idag, beskrivs munhälsobehovet och tillgången till tandvård för äldre personer med omsorgsbehov. För en god munhälsa krävs tillgång till tandvård av god kvalitet och, när det behövs, stöd i samband med den dagliga munvården från äldreomsorgen.   

Landstingens tandvårdsstöd, ”uppsökande verksamhet” och ”nödvändig tandvård” som riktar sig till äldre personer med omfattande omsorgsbehov, är i grunden bra, men det finns problem med hur de upphandlas. 

  • Äldre personer som bor på äldreboende riskerar att få vård de inte behöver när tandvårdgivarna, ofta privata vinstdrivande företag, finansierar den ”uppsökande verksamheten” genom att utföra ”nödvändig tandvård”. Patienterna är ofta svårt sjuka, många har en demenssjukdom. Deras utsatthet gör det olämpligt med ett upphandlingssystem som skapar incitament att utföra tandvårdsinsatser som inte är motiverade utifrån ett patientperspektiv.
  • Äldre personer som bor hemma får inte den tandvård som de har rätt till eftersom upphandlingen gör det olönsamt att söka upp äldre i deras hem. Detta trots en utveckling som går mot att allt fler sjuka äldre vårdas hemma. 
  • Den nödvändiga tandvården är en del av ett vårdvalssystem, vilket innebär att patienten kan välja vårdgivare. I praktiken är patienterna ofta så svårt sjuka att de inte har möjlighet att göra ett val. Vårdvalssystemet riskerar att öppna upp för oseriösa tandvårdgivare som väljer patienter – istället för tvärtom.

Förutom tillgången till tandvård har möjligheten att sköta, eller att få hjälp med, den dagliga munvården stor betydelse för hälsan. Munnen är en intim del av kroppen. För att äldre personer ska få den hjälp med munhälsan som de behöver krävs att personalkontinuiteten i äldreomsorgen är god och att personalen har handlingsutrymme att anpassa vården och omsorgen. Därtill måste de ha tillräckligt med tid. Personalens faktiska villkor överensstämmer sällan med det som forskning visat är viktigt för kvaliteten, och personalens villkor har därtill försämrats över tid. Det är ett allvarligt hot mot äldre personers munhälsa. 

PRO:s krav för en bättre och mer jämlik munhälsa

• Fler äldre personer som bor hemma måste nås av den uppsökande verksamheten

och den nödvändiga tandvården.

• Den uppsökande verksamheten och den nödvändiga tandvården måste bli mer jämlik.

• Säkerställ att vårdbehovet styr tillgången till nödvändig tandvård.

• Slopa vårdvalssystemet för nödvändig tandvård

• Säkra kontinuitet och kvalitet i äldreomsorgen genom förbättrade villkor för personalen.

• Alla kommuner ska ha anställda tandhygienister med särskilt ansvar för äldres munhälsa.

Läs del ett av rapporten här!

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.