A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Läs PRO:s remissyttrande till Finansdepartementet om skillnaden i beskattning på pension

Pensionärsorganisationerna, SKPF Pensionärerna, Pensionärernas Riksorganisation, SPF Seniorerna och Riksförbundet Pensionärsgemenskap har fått möjligheten att lämna ett remissyttrande på Finansdepartementets promemoria ”Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension”.

2018-08-31 Vi anser att löneinkomst och pensionsinkomst ska beskattas lika då pension är uppskjuten lön. Vi ställer oss därför positiva till förslaget om att stärka det förhöjda grundavdraget ytterligare för personer som är 65 år eller äldre som ett steg mot att nå lika beskattning av löneinkomst och pensionsinkomst. Förslaget bör dock finnas med i budgetpropositionen för 2019 så att skillnaden i beskattning försvinner redan nästa år.

Ladda ned remissyttrandet i sin helhet här!

Vi vänder oss dock emot att den skatteskyldiges ålder är avgörande för hur personens inkomster beskattas, även om lika beskattning av löneinkomster och pensionsinkomster eftersträvas. Då det förhöjda grundavdraget riktar sig till personer som vid beskattningsårets inträde har fyllt 65 år eller är äldre så innebär det att en person som går i pension på sin 65-årsdag (eller tidigare) får betala högre skatt än såväl löntagare som äldre pensionärer. Vi anser att lika skatt ska gälla alla oavsett ålder och inkomstslag.

Vi anser därför även att skattereduktionen som infördes för de som har sjuk- och aktivitetsersättning måste förbättras så att de betalar samma skatt som personer med löneinkomster eller pensionsinkomster. Den här gruppen har idag högst skattesats trots att de i högre utsträckning har en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet.

 

En översyn av skattesystemet

På grund av jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag för äldre har skattesystemet blivit allt krångligare och svårare att förstå. Ett allt för komplicerat skatte- och pensionssystem kan bidra till att det blir svårt för den enskilde att ta medvetna beslut om sin pensionsavgång vilket inte bara kan få negativa konsekvenser för individen utan även samhällsekonomiska.

Eftersom det förhöjda grundavdraget inte är riktat till pensionärer, utan även löntagare som är äldre än 65 år, bidrar det också till att öka klyftorna bland äldre eftersom jobbskatteavdraget är dubbelt efter 65 år. 

Det som idag uppfattas som orättvisor i skattesystemet kan även göra att förtroendet minskar. Det behövs därför en översyn av såväl inkomstskatter, kapitalskatter samt indirekta skatter för att det ska bli lättare att förstå för gemene man och stärka skattesystemets legitimitet och därmed viljan att betala skatt.

Vidare behöver det klarläggas hur skatter ska användas som ett fördelningspolitiskt instrument och minska de ekonomiska klyftorna. Många av förändringarna i skattesystemet under senare tid har inneburit att de ekonomiska skillnaderna har ökat. Jobbskatteavdragen har t.ex. varit starkt bidragande till att antalet pensionärer med låg ekonomisk standard har ökat i Sverige. 

Ytterligare ett syfte med översynen bör vara att trygga finansieringen av välfärden, vilket är viktigt när en större andel av befolkningen består av äldre, vilket bland annat kan antas öka behovet av vård- och omsorg.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.