Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Webbpolicy

Denna policy är PRO:s policy för digital kommunikation. Den gäller för PRO:s alla digitala kanaler.

Inledning

PRO är beroende av att medlemmar och omvärlden har ett starkt förtroende för organisationen. Det är av stor betydelse hur vi kommunicerar så att det inte innebär skada för organisationen, medlemmarna, personal, samarbetspartners och andra
intressenter. Samtidigt erbjuder den digitala tekniken stora möjligheter att sprida
information och kunskap om vår verksamhet, påverka samhällsutvecklingen och ge
våra medlemmar ett säkrare liv och en högre livskvalitet. Policyn gäller för förtroendevalda och anställda i organisationen.

På PRO:s webbsidor, Facebook och i övriga sociala medier får inte PRO:s namn och logga användas på ett sådant sätt att det strider mot PRO:s stadgar, intressen, handlingsplan och värdegrund. Policyn omfattar alla aktiviteter som skapar innehåll som bilder, text, filmer, gillamarkeringar och andra allmänna inlägg. PRO har förutom en webbplats för riksorganisationen även webbplatser för distrikt, samorganisationer och föreningar, PRO finns representerade på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, bloggar samt Spotify, dessa kanaler varierar över tid och policyn gäller samtliga kanaler som kommer att användas. Även i dessa forum gäller PRO:s digitala policy.

De som omfattas av PRO:s policy ska balansera personlig och professionell information, i officiella kanaler är vi företrädesvis representanter för PRO. Även i privata sammanhang ska hänsyn till uppdraget tas vid kommunikation i olika forum.
Kommentarer som kan väcka anstöt för enskild individ eller grupp måste undvikas
där det finns en koppling till PRO. Innehållet i forumen ska stärka och fördjupa intresset för PRO, ge större insyn i verksamheten och ge förbättrade möjligheter till att påverka och föra dialog, det ska utveckla och förbättra servicen till PRO:s medlemmar och förtroendevalda. Inläggen ska stärka PRO:s ställning som en attraktiv organisation att vara medlem i och en attraktiv samarbetspartner i påverkansarbete och i övriga projekt.

På PRO:s webbplats ingår samtliga organisationsled i en gemensam struktur och
layout. Detta för att ge webbplatsen användarvänlighet genom en tydlig
navigeringsfunktion och gemensam sökfunktion. Trovärdigheten ökar med en
gemensam avsändare, www.pro.se. Samtliga organisationsled ska därför använda
sig av det publiceringsverktyg som riksorganisationen använder. Distrikt, samorganisationer samt föreningar har alla en @pro e-postadress. Vid kommunikation via mail ska endast denna adress användas som avsändare i
kommunikation som hanterar PRO ärenden.

OBS inga privata adresser ska användas.

Respektive styrelse ansvarar för att publicerad information är korrekt och begriplig,
att informationen är i enlighet med styrelsebeslut, gällande verksamhetsplan och
PRO:s stadgar.

All kommunikation ska följa PRO:s grafiska profil.

Målet med den digitala kommunikationen

Den digitala kommunikationen ska vara en kanal för information och
kommunikation samt marknadsföring. PRO:s målgrupper ska alla dagar och alla
tider på dygnet på ett lättillgängligt sätt hitta korrekt och aktuell information om
PRO. Närvaron ska öka intresset för PRO och bidra till att påverka samhällsutvecklingen på ett för PRO:s medlemmar och pensionärer gynnsamt sätt samt rekrytering av nya medlemmar.

Målgrupper

• Nuvarande och presumtiva medlemmar
• Förtroendevalda och anställda
• Nuvarande och möjliga samarbetspartners
• Intresseorganisationer
• Politiker
• Intresserad allmänhet
• Media

Kanaler

Kan variera över tid.
• PRO:s webbplats
• Facebook
• Instagram
• Bloggar
• Twitter
• Youtube

Ansvar och befogenheter

Innehållet i de kanaler distrikt, samorganisationer och föreningar använder har
respektive styrelse ansvar för. På PRO:s webbplatser ansvarar riksorganisationen för drift av webbservrar och anslutning till Internet genom upphandlad driftspartner. Om innehåll enligt kansliledningens bedömning är olämplig förbehåller sig ledningen
rätten att inaktivera olämpliga sidor eller organisationens internetadress till dess
innehållet kan godkännas för publicering.

Lagar, regler och etik

Den kommunikation som används i alla kanaler påverkar bilden av PRO och ska
därför följa god etik och får inte innehålla material som är kränkande eller stötande.
Den får inte innehålla olagligt material, den får heller inte strida mot PRO:s stadgar
och handlingsprogram och värdegrund. Vid länkning eller rekommendation till
någon kanal ska mottagaren vara säker på att innehållet är seriöst och korrekt. PRO:s
namn och logga får inte användas för spridning av marknadsföringsbudskap från
företag, enskilda personer eller andra föreningar. De få heller inte strida mot PRO:s
stadgar, värdegrund och handlingsprogram.

Betald reklam

Det får på de olika kanalerna inte införas någon form av betald reklam. Länkar och
rekommendationer ska ha en direkt koppling till PRO verksamheten eller viktiga
samhällsfunktioner.


Bild, ljud och texträttigheter

Publicering av bilder, ljud och text ska följa upphovsrättsliga lagar. Den som är
upphovsman äger rättigheterna till sitt verk.Vid publicering av verk ska därför upphovsmannens tillstånd inhämtas innan publicering kan ske. Skriftligt tillstånd är att föredra, muntliga tillstånd ska dokumenteras, när, var, hur ingicks avtalet.

Det ovanstående avser verk som författats i annan avsikt än publicering i digitala
kanaler. Det avser också fotografier eller andra grafiska verk som till exempel
teckningar

Av STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) kan man köpa licens för
musikaliska verk. PRO:s webbplats omfattas av det gemensamma STIM-avtalet som
riksorganisationen betalar för (OBS. Ej i andra digitala kanaler som t.ex. Facebook).

Den som skriver en text för PRO eller fotograferar/producerar ett grafiskt verk för
PRO ska godkänna och ge PRO publiceringsrätt för texten och bilden före
publicering, normalt utan tidsbegränsning. Kanalens innehåll i form av text och
bildmaterial skall avspegla PRO:s verksamhet.

Dataskyddsförordningen och upphovsrätten

Att publicera information på Internet innebär att man måste iaktta ett antal lagar och
regler gällande behandling av automatiserad databehandling. Regler finns även för
publicering av bilder, texter, litterära verk och personuppgifter. De lagar som ska
iakttas är:
• Dataskyddsförordningen (DSF)
• Upphovsrätten

Dataskyddsförordningen

Att publicera information på Internet kan strida mot DSF. I DSF anges under vilka
förutsättningar personuppgifter får publiceras. Med personuppgift avses uppgifter
som möjliggör identifiering av en nu levande person. Det gäller bilder,
personuppgifter i löpande text samt ljudupptagningar och personlig information i
register. Huvudregeln är att man ska ha samtycke från den person vars uppgifter
som publiceras. Det är alltid bra att ha detta samtycke skriftligt. Känsliga uppgifter
får inte publiceras.

Med känsliga uppgifter menas, till exempel:
• Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv
Eller uppgifter som avslöjar;
• Etniskt ursprung
• Politiska åsikter
• Religiös eller filosofisk övertygelse
• Medlemskap i fackförening

Upphovsrättslagstiftningen

Den som publicerar material på Internet bör vara medveten om att i princip all
information kan omfattas av upphovsrätten och att det krävs rättighetsinnehavarens
skriftliga tillstånd att publicera.

Några huvudregler:
• Du får kopiera upphovsrättsligt skyddade texter, bilder och musik om
författaren/fotografen varit död i minst 70 år.
• Du får citera delar av texter, enligt god sed och med tanke på ändamålet. I ett
debattinlägg kan du till exempel ta med några meningar ur någon annans text
för att belysa ett sammanhang du själv skriver om. Du kan skriva ett
självständigt referat om det som står i texten och ta med något citat om du
anger källan.
• Du får använda andras fotografier om det är mer än 50 år sedan det togs.
• Vissa bilder räknas som konstnärliga verk och skyddas i 70 år efter
fotografens död.
• Du får inte lägga ut andras datorprogram utan skriftligt tillstånd.

Datorprogram har ett starkt skydd, även kopiering för privat bruk är förbjuden.
Läs mer på:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729