Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Våra grundläggande värderingar

PRO:s grundläggande värderingar finns i vårt handlingsprogram som beslutas på vår kongress.

Solidaritet och rättvisa – PRO:s grundläggande värderingar.

PRO:s grundläggande värderingar är en trygg plattform för alla som är engagerade inom organisationen och i arbetet för ett demokratiskt välfärdssamhälle.

PRO verkar för alla människors lika värde och ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Välfärden är till för alla – inte endast för ett fåtal med goda ekonomiska resurser.

Alla har rätt till ekonomisk trygghet och en trygg livsmiljö. Samhället ska erbjuda god vård och omsorg för alla medborgare efter behov och med solidarisk finansiering. En solidariskt finansierad välfärd av hög kvalitet är en förutsättning för jämlikhet och jämställdhet.

Ett samhälle som är jämlikt och jämställt är bra för alla. PRO vill se ett samhälle där vi solidariskt ställer upp för varandra, där de ekonomiska skillnaderna minskar, där kvinnor och män är jämställda och där alla känner sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Attityder och värderingar behöver ständigt diskuteras, där respekt för allas lika värde formas i våra vardagliga handlingar och i vår gemenskap.

För PRO är det självklart att motverka främlingsfientlighet och alla former av diskriminering, inte minst diskriminering på grund av ålder.

PRO:s tilltro till solidaritet, rättvisa och medmänsklighet sträcker sig längre än till Sveriges gräns. PRO är med och påverkar livsvillkoren för äldre även internationellt.

PRO är en välkomnande, öppen och stark organisation!