A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

Tiotusentals pensionärer går miste om bostadsbidraget - kolla här vad du har rätt till

”Kommer jag att tvingas flytta när jag blivit ensamstående”, är en fråga som kan oroa många. Ett bostadstillägg kan vara en möjlighet till att ha råd att bo kvar, men man måste själv ansöka om stödet. Vem som är berättigad till bostadstillägg avgörs från fall till fall. ”Kommer jag att tvingas flytta när jag blivit ensamstående”, är en fråga som kan oroa många. Ett bostadstillägg kan vara en möjlighet till att ha råd att bo kvar, men man måste själv ansöka om stödet. Vem som är berättigad till bostadstillägg avgörs från fall till fall.

Omkring 100 000 ålderspensionärer som är berättigade till bostadstillägg, de flesta av dem ensamstående kvinnor, får inga pengar eftersom de av olika orsaker inte ansöker om dem. Men nu byter Pensionsmyndigheten strategi för att försöka nå dem som missar stödet – bland annat med hjälp av PRO-föreningar.

2017-11-09 Bostadstillägg ska inte ses som ett bidrag utan är just det som namnet antyder: ett tillägg till den allmänna pensionen. Stödet är en del av grund-skyddet, liksom garantipensionen, och är därmed i första hand avsett för dem med sämst ekonomi. 

I dag får cirka 290 000 pensionärer bostadstillägg, med i genomsnitt 2 400 kronor per månad. Det maximala beloppet som går att kvittera ut är för närvarande 5 090 kronor i månaden men kommer att höjas från årsskiftet (se faktaruta).

100 000 pensionärer missar att ansöka

Det är alltså inga småsummor det handlar om för den enskilde mottagaren, utan ett tillskott som kan göra stor skillnad för den som har låg pension. Desto allvarligare då att omkring 100 000 pensionärer varje år missar att ansöka om bostadstillägg – trots att de är berättigade till pengarna.

– Det kan faktiskt vara ännu fler, och samtidigt färre än så. De siffror som finns är oerhört osäkra, säger Linda Nygren, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. Hon berättar att de försök till uppskattningar som gjorts genom åren har varierat från 65 000 till så många som 141 000 personer, men troligen ligger antalet pensionärer som går miste om bostadstillägget alltså runt 100 000.

– Vi kan inte säga att mörkertalet har minskat, men vi hoppas förstås att våra insatser har betydelse, säger Linda Nygren.
Linda Nygren, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

90 procent ensamstående

Hon och hennes kollegor på Pensionsmyndigheten utgår ifrån att de som missar bostadstillägget skulle kunna spegla de personer som idag har stödet. Om det stämmer skulle personerna i den grupp som inte om bostadstillägg trots att de är berättigade, det så kallade mörkertalet, till 90 procent utgöras av ensamstående och till 70 procent av kvinnor. Linda Nygren tror dock inte att det finns några geografiska skillnader utan att de som missar att ansöka om bostadstillägg är spridda över landet.

Majoriteten av dem antas vara äldre, eftersom det ofta är relativt sent i livet som en person brukar bli berättigad till bostadstillägg. Till exempel när utgifterna för boendet ändras då livskamraten går bort eller flyttar in på ett äldreboende.

– Eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre än män så är det i större utsträckning kvinnor som blir ensamma kvar och därmed får en ökad bostadskostnad, något som i sin tur kan berättiga till bostadstillägg, förklarar Linda Nygren.

Förmögenhet spelar roll

Det som ligger till grund för om man kan få bostadstillägg – och i sådana fall med hur mycket – är bostadskostnaden, inkomsten, eventuella tillgångar och familjesituationen. Problemet för Pensionsmyndigheten och andra myndigheter när de ska försöka ta reda på hur många – och vilka enskilda individer – som kan tänkas vara berättigade till bostadstillägg hänger ihop med svårigheten att få uppgifter om presumtiva mottagares bostadskostnader och tillgångar (förmögenhet).

– Systemet bygger på att de som ansöker om bostadstillägg själva anger sin aktuella bostadskostnad, och ansöker de inte så finns det inget annat heltäckande och enkelt sätt för oss att få reda på bostadskostnaden, säger Linda Nygren. Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 går det inte heller att få tillgång till kompletta uppgifter om enskilda individers tillgångar.

Myndigheten vill bli bättre på att ge information

Pensionsmyndigheten har gjort försök att välja ut och kontakta personer med en låg inkomst, något som går att utläsa ur deklarationen, men det har då i många fall visat sig att dessa personer haft tillgångar som gjort att de ändå inte kunnat få bostadstillägg.

– Vi hittar helt enkelt inte rätt personer med den typen av uppsökande arbete, det är till viss del som att jobba i blindo och blir därför ineffektivt. Vi ser att det har varit otillräckligt att arbeta på det sättet, säger Linda Nygren. Pensionsmyndigheten har under flera år haft i uppdrag av regeringen att informera om bostadstillägget. Myndigheten har arbetat med detta även på andra sätt, till exempel genom att informera brett, via tidningar och i andra kanaler. Men den metoden har alltså inte heller varit tillräcklig i strävan att få ner mörkertalet på 100 000 pensionärer som inte söker stödet.

Klicka här för att läsa faktarutan (ovan) i närbild!

Ett skäl till att många avstår från att söka kan vara att informationen upplevs som svårbegriplig, till stor del beroende på att reglerna som styr stödet faktiskt inte är helt enkla att sätta sig in i. Samtidigt florerar en hel del missuppfattningar kring bostadstillägget, något som gör att många som är berättigade inte tror att de är det och därför avstår från att söka. Vidare är det många som visserligen skulle få bostadstillägg om de sökte men med så pass små summor att de kanske inte tycker att det är mödan värt att fylla i blanketten. Och så finns det ett stort antal pensionärer som, trots Pensionsmyndighetens ansträngningar, överhuvudtaget inte nås av informationen att det finns ett bostadstillägg att ansöka om.

Nytt informationsmaterial har presenterats

Men nu ändrar Pensionsmyndigheten strategi. Ett nytt informationsmaterial har tagits fram under hösten där man fokuserar mer på det nödvändigaste en pensionär behöver veta om bostadstillägget, och inte fördjupar sig i varenda detalj och regel. Detta för att göra informationen enklare och därmed få fler att söka. Materialet kommer att spridas både digitalt, på till exempel myndighetens hemsida på internet, och i pappersform för att nå dem som inte har tillgång till dator.

– Det gäller både att hitta pensionärer som är berättigade till stödet idag, men även att arbeta förebyggande så att de som på sikt kan bli berättigade känner till att de kan söka bostadstillägg när den dagen kommer, säger Linda Nygren.

Nytt är också att Pensionsmyndigheten i större utsträckning än förut ska samarbeta med andra aktörer för att nå ut till mörkertalet. Det gäller inte minst PRO-föreningar, där man hoppas på att intresserade pensionä-rer ska lära sig mer om bostadstillägget så att de i sin tur kan informera andra medlemmar. Det kommer också att finnas en pdf med förklarande grafik att ladda ner från Pensionsmyndighetens hemsida som sedan kan skrivas ut och delas ut på PRO-möten eller i andra sammanhang.

Viktigt att nå ut till änkor och änklingar

– Vi vill också försöka nå ut i den situation pensionären befinner sig i när rätten till bostadstillägg uppkommer. Till exempel när en av makarna flyttar till ett äldreboende. Även när någon ansöker om hemtjänst kan det enligt Linda Nygren vara värt att uppmärksamma den sökande på möjligheten till bostadstillägg.

– I dessa fall ser vi att det främst är kommunerna som blir den förlängda armen och som vi hoppas ska informera den enskilde om att det finns ett bostadstillägg att söka, säger Linda Nygren.

Hon pekar också på att den situation när någon blir änka eller änkling, då förhoppningen är att kunna samverka med begravningsbyråerna i samband med den praktiska information som de brukar tillhandhålla.

– Ännu ett exempel är när tjänstepensionen upphör och inkomsten därmed minskar, något som skulle kunna berättiga till bostadstillägg.

Där hoppas vi kunna få ut information om bostadstillägget i samverkan med tjänstepensionsbolagen. Om Linda Nygren och hennes kollegor på Pensionsmyndigheten skulle vara så pass lyckosamma i sitt informationsarbete att de fick majoriteten av de 100 000 pensionärerna i mörkertalet att ansöka om bostadstillägg skulle det kosta staten hundratals miljoner kronor varje år. Men Linda Nygren tror inte på någon statlig ”utgiftschock”.

– Vi kommer inte att kunna få bort mörkertalet på 100 000 personer över en natt, men det kommer förhoppningsvis att kunna minska successivt. Jag hoppas och tror att vi är på rätt väg, säger Linda Nygren. 

Text: Åke Persson
PROpensionären Nr 8, 2017.

För mer information och frågor om bostadsbidraget, ring: 0771-776 776 eller gå in på www.pensionsmyndigheten.se

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.