Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Årsmöte 2022

Protokoll fört vid Tierps PRO årsmöte den 22 mars 2022 på Möbeln.

§ 1 Ordförande Gert Berlin öppnade mötet med att hälsa ett 75-tal medlemmar samt kyrkoherde Kristin Elf och Viktoria Söderling varmt välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordningen för årsmötet.

Föreslagen dagordning godkändes av årsmötet.

§ 3 Parentation.

Parentationen hölls av kyrkoherde Kristin Elf , inleddes av psalmen "Må din väg gå till mötes" som sjöngs gemensamt. Kristin talade om livet som inehåller både sorg och glädje, och saknad. men viktigaste ,att ta vara på den tid som är, och att vara rädda om varandra. Kristin tände ett ljus och tyst minut hölls till minne av de medlemmar som avlidit under året. Kristin tackade för uppmärksamheten och önskade föreningen lycka till på nya verksamhetsåret. Ordförande tackade Kristin och överlämnade blombukett.

§ 4 Val av presidium för årsmötet.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Börje Wennberg till ordförande o Birgitta Bergman som sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare.

Årsmötet valde Anders Willén till att justera årsmötesprotokollet samt till rösträknare.

§ 6 Val av referent för årsmötet.

Årsmötet valde Birgitta Bergman till referent för årsmötet.

§ 7 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021.

Verksamhetsberättelsen hade lagts ut på borden,och ordföranden läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och lämnade öppet för frågor och synpunkter.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. /bilaga 1/

§ 8 Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2021.

Resultat och balansräkning fanns utlagda till var och en på borden. Ordförande läste upp resultat och balansräningen samt lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter.

Årsmötet beslutade att godkänna resultat och balansräkningen. /bilaga2/

§ 9 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021.

Revisionsberättelsen lästes upp i sin helhet, och revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna /bilaga 3/

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade med hänvisning till revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för 2022.

§ 11 Beslut om arvoden för 2022.

Kassören meddelade att arvodena för ordförande ,kassör ,och sekreterare varit 990 kronor till var och en.

Årsmötet beslutade att arvodena till ordförande, kassör och sekreterare är oförändrade med 990 kronor per uppdrag för 2022.

Mötet ajourneras 15 minuter för kaffe o semla samt att Viktoria Söderling berättade om äldrevården i kommunen.

Viktoria berättade om hemtjänsten och äldreboenden,vård och omsorg i kommunen. På Danielsgården har nu växelvården flyttat till Vendelgården. Viktoria tackade alla för att ha klarat av pandemin och haft några verksamheter igång utomhus under den svåra tiden.

§ 12 Val av ordförande

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Carola Willén som ordförande för en tid av ett år. ( Efterträder Gert Berlin som varit ordförande i 14 år.)

§ 13 Val av sekreterare

På valberedningens förslag beslutade årsmötet för att till sekreterare välja Lise-Lott Löfgren på en tid av två år. Hon efterträder Birgitta Bergman som lämnar styrelsen .

§ 14 Val av kassör

Kassörsuppdraget kommer på förslag från valberedningen att uppdelas på två personer, dels att Inger Holmqvist sköter bokföringen och Eric Hilmersson är ansvarig för kassaärenden.

På valberedningens förslag att välja Inger Holmqvist att sköta bokföringen och Eric Hilmersson att sköta kassaärendena på en tid av ett år, beslutade årsmötet att välja Inger Holmqvist och Eric Hilmersson för uppdraget.

§ 15 Val av studieorganisatör

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Gerd Jonsson till studieorganisatör för en tid av två år.

§ 16 Val av styrelseledamöter för en tid av två år

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Marianne Kjetselberg och Dick Gustavsson till styrelseledamter för en tid av två år (nyval) .

§ 17 Val av styrelseledamöter för en tid av ett år

Valberedninge föreslår Eric Hilmersson och årsmötet väljer Eric Hilmersson som styrelseledamlot för en tid av ett år.

§ 18 Val av styrelseersättare

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Åke Fredriksson, Lilian Persson och Eivor Englund som styrelseersättare för en tid av ett år.

§ 19 Val av revisor

På valberedningens förslag beslutade mötet att välja Anders Willén till sammankallande revisor på två år.

§ 20 Val av revisor och revisorsersättare

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Anders Ekman till revisor på ett år och Ove sköld som revisorersättare på ett år.

§ 21 Val av hemsidesansvarig

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Lilian Persson till hemsidesansvarig för en tid på ett år.

§ 22 Val av ledamot i resekommittén

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Birgitta Bergman till ledamot i resekommittén för en tid av två år.

§ 23 Val av 6 ledamöter i bingokommittén

På Valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Stig Lundberg, Gunilla Bohlin, Britt-Marie Svärdström till ledamöter i bingokommittén för ett år. Två platser är vakanta.

§ 24 Val av 6 ledamöter i kaffekommittén

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja följande ledamöter i kaffekommittén.Christina Svensk 1 år sammankallande, Barbro Eriksson 1 år, Ulla-Britt Grönberg 2 år, Agneta Holmberg 2 år. Ersättare: Aila Berlin 1 år och Gunilla Skytt 1 år.

§ 25 Val av lotteriansvariga
Platserna är vakanta.

§ 26 Val av friskvårdsansvarig och motionsgymnastiken

På valberedningens förslag gick årsmötet till belut om att välja Marianne Kjetselberg till friskvårdsansvarig för en tid på två år, och motionsgymnastiken på två år samt Anita Andersson motionsgymnastiken på ett år.

§ 27 val av boulekommittén

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja följande i boulekommittén: Torbjörn Lundin kontaktansvarig två år, Torsten Dahlberg två år. Stig Lundberg ett år och Dick Gustavsson ett år.

§ 28 Val konsumentgrupp.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Harriet Lindqvist två år och Berit Nord på ett år i konsumentgruppen.

§ 29 Seniordans och Refrängen.

Valberedningens förslag att Gösta Ringström som ansvarig för seniordansen och Britta Furenborn för Refrängen. Årsmötet beslutade valberedningens förslag.

§ 30 Val av valberedning

På valberedningens föslag beslutade årsmötet att välja Berit Nord som sammankallande , Börje Wennberg och Birgitta Bergman på en tid av ett år.

§31 Tillkommande frågor.

Mötet beslutade att avtackning sker till de avgående ledamöterna vid nästa föreningsmöte.

§ 32 Mötets avslutning

Årsmötets ordförande Börje Wennberg avslutade mötet och tackade för förtroendet att genomföra årsmötet och önskade styrelsen lycka till med fortsatta arbetet.

Vid protokokollet

Birgitta Bergman Gert Berlin Börje Wennberg

sekreterare ordf §1-4 ordf §5-32

Anders Willén

Justerare