Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Årsmöte 2020

Protokoll för PRO Tierps årsmöte 9 mars 2020

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Gert Berlin öppnade mötet med att hälsa ca 120 medlemmar välkomna samt Carina Vindeland och sånggruppen "Refrängen" med Britta Furenborn och Lasse Lindström.

§ 2 Fastställande av dagordningen för årsmötet.

Föreslagen dagordning godkändes av årsmötet.

§ 3 Parentation.

Parentationen hölls av Carina Vindeland och inleddes med psalmerna. "Blott en dag". och" Oändlig nåd". Carina tände ett ljus till minne av 15 medlemmar som avlidit under året och därefter hölls en tyst minut.

Carina talade om ljuset som symbol för sorg, glädje och gemenskap samt önskade föreningen lycka till på nya verksamhetsåret.

§ 4 Refrängen underhåller.

Refrängen, med musik av Lars Lindström bjöd på härliga vårsånger som alla kunde sjunga med i.

§ 5 Val av presidium för årsmötet.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Bengt-Olov Eriksson till ordförande och Birgitta Bergman som sekreterare för årsmötet.

§ 6 Val av justerare tillika rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja Inger Holmqvist och Anders Willén till justerare och rösträknare.

§ 7 Val av referent för årsmötet.

Årsmötet beslutade att välja Birgitta Bergman som referent.

§ 8 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019.

Ordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och lämnade öppet för frågor och synpunkter. Alla medlemmar på årsmötet hade fått varsitt exemplar av årsberättelsen.

/bilaga 1/

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Resultat för balansräkning för verksamhetsåret 2019.

Kassör Inger Holmqvist redogjorde och läste upp resultat och balansräkning samt lämnade ordet fritt för frågor och synpunkter. På borden fanns resultat och balansräkning till alla.

/bilaga2/

Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning.

§ 10 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019.

Revisor Kjell-Ove Holmgren läste upp revisionsberättelsen för 2019 i sin helhet. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. /bilaga 3/

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet beslutade att med hänvisning till revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019

§ 12 Arvode för verksamhetsåret 2020-03-04

Kassör Inger Holmqvist berättade att årsarvodena för 2019 varit 990 kronor var till ordförande, kassör och sekreterare.

Årsmötet beslutade att arvodena till ordförande, kassör och sekreterare för 2020 blir oförändrade 990 kronor till var och en.

§ 13 Val av ordförande för en tid av 2 år.

Valberedningen hade inget förslag.

Årsmötet beslutade välja Gert Berlin till ordförande av en tid på 2 år. Årsmötet hade två namnförslag, dels Gert Berlin och Eric Hilmersson. Med handuppräckning fick Eric Hilmersson 27 röster och Gert Berlin 33.

§ 14 Val av studieorganisatör för en tid av 2 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Gerd Jonsson till studieorganisatör på 2 år.

§ 15 Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att omval på Sören Pettersson, nyval Carola Willén och Gerd Jonsson alla på en tid av 2 år.

§ 16 Val av 4 styrelse ersättare för en tid av 1 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Christina Sandberg, Åke Fredriksson, Marianne Kjetselberg och Lilian Persson på en tid av 1 år.

§ 17 Val av revisor för en tid av 2 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Anders Willén till revisor på en tid av 2 år.

§ 18 Val av revisor för en tid av 1 år.

Valberedningen föreslog Anders Ekman till revisor på 1 år och årsmötet beslutade att för 1 år välja Anders Ekman.

§ 19 Revisorsersättare för 1 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Ove Sköld som revisorsersättare för en tid av 1 år.

§ 20 Val av hemsidesansvarig för en tid av 1 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Lilian Persson som hemsidesansvarig för en tid av 1år.

§ 21 Val av ledamot i resekommittén av en tid på 2 år.

Valberedningen föreslog omval av Berit Nord, och årsmötet beslutade att välja Berit Nord till ledamot i resekommittén på en tid av 2 år.

§ 22 Val av kontaktombud för en tid av 1 år.

Beslut att frågan om kontaktombud tas upp på styrelsen.

§ 23 Val av 6 ledamöter i bingokommittén för en tid av 1 år.

På valberedningens förslag om att Stig Lundberg, Lisbeth Dannberg, Margareta Brodin, Per Axelsson, Gunilla Bohlin och Britt-Marie Svärdstöm väljs till ledamöter i bingokommittén för en tid på 1år. Årsmötet gick till beslut om att välja dessa ledamöter för en tid av 1år.

§ 24 Val av 4 ledamöter i program/kaffekommittén för en tid av 2 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Aila Berlin, Christina Svensk, Tage Lundqvist och Agneta Holmberg till program/kaffekommittén på 2 år.

§ 25 Val av 2 lotteriansvariga för en tid på 1 år.

Årsmötet beslutade att på valberedningens förslag av lotteriansvariga för 1 år omvälja Mainy Persson och Lisbeth Dannberg.

§ 26 Val av 1 ledamot i Boulekommittén för en tid av 2 år.

Valberedningens förslag var Torsten Dahlberg. Årsmötet beslutade att välja Torsten Dahlberg till boulekommittén på 2 år.

§ 27 Val av friskvårdsansvarig för en tid av 1 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Marianne Kjetselberg till friskvårdsansvarig på en tid av 1 år.

§ 28 Val av 2 ansvariga för motionsgymnastiken för 2 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Sören Pettersson och Anita Andersson som ansvariga för motionsgymnastiken på en tid av 2 år.

§ 29 Val av 2 ansvariga för seniordansen på en tid av 1 år.

På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Gösta Ringström och Tage Lundqvist att ansvara för seniordansen för en tid av 1 år.

§ 30 Val av konsumentgrupp för en tid av 1 år.

Valberedningen föreslog Aila Berlin och Ann-Britt Hilmersson. Årsmötet beslutade att välja Aila Berlin och Ann-Britt Hilmersson för en tid av 1 år i konsumentgruppen.

§ 31 Val av valberedning av en tid på 1 år.

Valberedningen föreslog Berit Nord, nyval på 1 år. Två platser vakanta. Årsmötet beslutade att välja Berit Nord i valberedningen för en tid av 1 år och att fortsatt arbete för att få fram ytterligare två personer till valberedningen.

§ 32 Tillkommande frågor.

Ingen fråga kom upp på mötet.

§ 33 Avslutning.

Ordförande Gert Berlin tackar alla för mycket god uppslutning till årsmötet. Stort tack till kaffekommittén.

Birgitta Bergman Gert Berlin Bengt-Olov Eriksson

sekreterare ordf § 1-4. 33 § 5-32