Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Årsmöte 2019

PRO Tierps årsmöte 2019 hölls den 18 mars kl 13.00 - 15.00 i Nathanaelgården

Protokoll fört vid
Nathanaelgården 2019-03-18 kl 13.00

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Gert Berlin öppnade årsmötet med att hälsa 110 talet medlemmar välkomna. Ett Särskilt välkomnande fick prästen Arne Wiik och Barbro Wiklund samt Refrängen med sin ledare Britta Furenborn och kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes av årsmötet.

§ 3 Parentation
Parentationen som hölls av prästen Arne Wiik inleddes med gemensam psalm "Vart jag går i skogar berg och dalar" Arne talade om glädje, sorg och saknad ,vikten av att ta till vara på livet och att verkligen bry sig om sina medmänniskor. Arne tände ett ljus till minne av de 19medlemmar som avlidit under året. Som avslutning spelade Britta Furenborn, psalmen "Blott en dag" som vi gemensamt sjöng. Därefter tackade Arne för uppmärksamheten och önskade föreningen lycka till på nya verksamhetsåret.

§ 4 Refrängen underhåller
"Refrängen" med Britta Furenborn och Lars Lindström underhåller med sång och musik. Trevliga vårsånger som vi alla sjöng med i.
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal berättade om aktuella saker i kommunen som t.ex omsorgsboenden, vårdcentralen, översiktsplan för, samhällsbyggande . Nationell patientöversikt vad det innebär för den enskilde individen.

§ 5 Val av precidium för årsmötet.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Barbro Wikström till ordförande och Birgitta Bergman som sekreterare för årsmötet.

§ 6 Val av justerare tillika rösträknare.
Eivor Englund och Inger Johansson utsågs av årsmötet att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll .

§ 7 Val av referent till årsmötet.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Gert Berlin som referent till årsmötet.

§ 8 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2018.
Ordförand läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och lämnade öppet för frågor och synpunkter. Verksamhetsberättelsens slutord lästes upp av ordförande Gert Berlin. Alla medlemmar på årsmötet fick varsitt exemplar av årsberättelsen. /bilaga/
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

§ 9 Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2018.
Kassören Inger Holmqvist redogjorde och läste upp resultat och balansräkning och lämnade öppet för frågor och synpunkter. /bilaga/1
Årsmötet beslutade att godkänna resultat och balansräkning för 2018.

§ 10 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
Revisor Kjell-Ove Holmgren läste upp revisionsberättelsen för 2018 i sin helhet.
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. /bilaga/.2

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Årsmötet beslutade att med hänvisning till revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§ 12 Arvode för verksamhetsåret 2019.
Kassören Inger Holmqvist berättade att års arvodena för 2018 varit 990 kronor var till ordförande, kassör och sekreterare.
Årsmötet beslutade att arvodena till ordförande, kassör och sekreterare för 2019 blir oförändrade 990 kronor till var och en.

§ 13 Val av kassör för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att omvälja Inger Holmqvist till kassör för en tid av 2 år.

§ 14 Val av sekreterare för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att omvälja Birgitta Bergman till sekreterare för en tid av 2 år.

§ 15 Val av styrelseledamot för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Eivor Englund till styrelseledamot för en tid av 2 år.

§ 16 Val av 5 styrelseersättare för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Christina Sandberg, Åke Fredriksson. Ulla Andersson, nyval Carola Wilén och nyval Marianne Kjetselberg.

§ 17 Val av en revisor för en tid av 2 år.
Valberedningen har inget förslag, så platsen är tills vidare vakant.

§ 18 Val av revisorsersättare för en tid av 1 år.
Inget förslag från valberedningen. Revisorsersättarte för en tid av 1 år är tills vidare vakant.

§ 19 Val av hemsidesansvarig för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Ulla Andersson omval på en tid av 1 år till hemsidesansvarig.

§ 20 Val av ledamot i studiekommittén för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja Gerd Jonsson nyval till studiekommittén för en tid av 2 år.

§ 21 Val av kontaktombud för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag om omval på samtliga 5 personer, beslutade årsmötet att välja Gert Berlin, Ola Jacobsson, Karin Edin, Per Axelsson samt Lars-Olof Englund till kontaktombud för en tid av 1 år.

§ 22 Val av ledamot i resekommittén för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att omvälja Birgitta Bergman till ledamot i resekommittén för en tid av 2 år.

§ 23 Val av 3 ledamöter i Bingokommittén för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet omval på Berit Eriksson, Roland Eriksson och Mainy Persson till ledamöter i Bingokommittén för en tid av 2 år.

§ 24 Val av 2 ledamöter i Bingokaffekommittén för en tid av 2år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att välja Agneta Holmberg och nyval Christina Svensk till ledamöter i Bingokaffekommittén för en tid av 2 år.

§ 25 Val av 2 ledamöter i Program/Kaffekommittén på en tid av 2 år.
På valberedningens förslag, beslutar årsmötet att välja Barbro Eriksson och Solveig Axelsson, båda omval på en tid av 2 år till ledamöter i Program/kaffekommittén.

§ 26 Val av 2 Lotteriansvariga för en tid på 1 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att välja Mainy Persson och Lisbeth Dannberg, omval till lotteriansvariga på en tid av 1 år.

§ 27 Val av 3 ledamöter i Boulekommittén för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att välja Torbjörn Lundin, Kurt Wesslén och Stig Lundberg till ledamöter i Boulekommittén.

§ 28 Val av 2 ledamöter i konsumentgruppen för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att välja Aila Berlin och Ann-Britt Hilmersson omval på båda till ledamöter i konsumentgruppen för en tid på 1år.

§ 29 Val av 2 ansvariga för seniordansen för en tid av 1 år
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att Gösta Ringström omval ,och Tage Lundqvist nyval, väljs till ansvariga för seniordansen på 1 år.

§ 30 Val av ansvarig för Refrängen för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag att omvälja Britta Furenborn, så beslutade årsmötet att Britta Furenborn blir vald som ansvarig för sånggruppen "Refrängen" för en tid av 2 år.

§ 31 Val av 3 personer till valberedning för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att välja Erik Hilmersson och Sören Pettersson till valberedning för en tid av 1år. En plats står vakant tills vidare.

§ 32 Tillkommande frågor. Avtackning.
Inga tillkommande frågor
Ordförande Gert Berlin tackar alla för mycket god uppslutning till årsmötet.

Några medlemmar som haft uppdrag i föreningen slutar nu med dessa och blir avtackade för deras uppskattade insatser i föreningen

Blommor till avgående förtroendevalda. Ordförande Gert Berlin delade ut blommor till följande som haft uppdrag i föreningen:
Naimi Pettersson Bingokaffekommittén, Monica Hillbom, Bingokaffekommittén, Ulla Johansson Revisor, Sven-Olof Pettersson kontaktombud, Lars Lindström Revisorssuppleant, Majvor Forsberg Bingokaffekommittén samt Per-Gunnar Hillbom Boulekommittén.

§33 Avslutning.
Ordf för årsmötet Barbro Wiklund avslutade mötet.

Birgitta Bergman Gert Berlin Barbro Wiklund
Sekreterare ordf § 1-4,32 ordf § 5-31,33
Eivor Englund Inger Johansson
Justerare Justerare