Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Årsmöte 2018

PRO Tierps årsmöte 2018 hölls den 18 mars kl 13.00 - 15.00 i Nathanaelgården.

Årsmötet 2018 i Nathanaelgården.
Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid PRO Tierps årsmötepå Nathanaelgården 2018-03-12 kl 13.00

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Gert Berlin öppnade årsmötet med att hälsa ca: 90 medlemmar välkomna. Ett särskilt välkomnande fick diakonen Carina Vindeland och Jan Frohm samt Börje Wennberg och sånggruppen "Refrängen" med Britta Furenborn.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes av årsmötet.

§ 3 Parentation
Parentationen som hölls av Carina Vindeland inleddes med en gemensam psalm. "Bred dina vida vingar" . Carina talade därefter om glädje ,sorg och saknad, och vikten av att ta vara på livet, och att vi månar om varandra. Carina tände att ljus, och en tyst minut hölls till minne av medlemmar som avlidit under året. Jan Skog avslutade med att på trumpet spela "Oändlig nåd". Ordförande tackade Carina och Jan med blombuketter.

§ 4 Refrängen underhåller.
"Refrängen" med Britta Furenborn och Lasse Lindström underhåller med sång och musik. Vackra stycken av Evert Taube bl.a.och ett potpurri av Sven Ingvars,där vi alla sjöng med.

§ 5 Val av presidium för årsmötet.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Börje Wennberg till ordförande och Birgitta Bergman till sekreterare för årsmötet-

§ 6 Val av Justerare tillika rösträknare.
Berit Nord och Åke Fredriksson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Val av referent till årsmötet.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet att utse Gert Berlin som referent till årsmötet.

§ 8 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.
Ordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och lämnade öppet för mötet att ställa frågor och komma med synpunkter. Verksamhetsberättelsen hade delats ut till samtliga medlemmar på mötet/bilaga/
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna.

§ 9 Resultat av balansräkning för verksamhetsåret 2017.
Balansräkning för 2017 intäkter 177 021,- kostnad 167 248,45,- resultat 9 772,55- Årsmötet beslutade att: fastställa resultat och balansräkning för 2017./bilaga/

§ 10 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017.
Eftersom ingen av revisorerna var på mötet ,så läste ordförande upp revisionsberättelsen för 2017. Handlingarna fanns för alla medlemmar på borden.
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna./bilaga/

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna hade i skrift föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Årsmötet beslutade att: med hänvisning till revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 12 Arvoden för verksamhetsåret 2018.
Ordf Gert Berlin meddelade att årsarvodena för 2017 varit 990,- var till ordförande,kassör och sekreterare.
Årsmötet beslutade att: arvodena till ordförande,kassör och sekreterare med 990,- blir oförandrat 2018.

§ 13 Val ordförande för en tid av 2år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet, att omvälja Gert Berlin till ordförande för en tid av två år.

§ 14 Val av studieorganisatörför en tid av 2år.
På valberedningens förslag beslutade årsmötet, att omvälja Berit Nord till studieorganisatör för två år.

§ 15 Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet att: utse Per Axelsson och Sören Petterson till styrelseledamöter för två år.

§ 16 Val av fem styrelseersättare för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag, beslutade styrelsen, att utse Christina Sandberg,Erik Hilmersson,Eivor Englund (nyval), Ulla Andersson, Pirjo Alenbring (nyval) tillstyrelseersättare för ett år.

§ 17 Val av revisor för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag, beslutade styrelsen att: utse Kjell-Ove Holmgren till revisor för en tid av två år.

§ 18 Val av revisorsersättare för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag ,beslutade årsmötet att: utse Lars Lindström till revisorsersättare för ett år.

§ 19 Val av hemsidesansvarig för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet, att utse Ulla Andesrsson till att ansvara för hemsidan för en tid av ett år.

§ 20 Val av kontaktombud för en tid av 1 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet att välja. Gert Berlin,Sven-Olof Pettersson,Ola Jacobsson.Karin Edin,Per Axelsson,Lars-Olov Englund (nyval) till kontaktombud för en tid av ett år.

§ 21 Val av ledamot i resekommittén för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet,att välja Berit Nord på två år , att ingå i resekommittén.

§ 22 Val av 6 ledamöter i Bingokommittén för en tid av 2 år
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet, att utse följande att ingå i Bingokommittén för en tid av två år. Per Axelsson,Lisbeth Dannberg, Margareta Brodin, Gunilla Bohlin,Britt-Marie Svärdström och Berit Andersson.

§ 23 Val av Bingokaffekommitté, 2ledamöter för 2 år och en ledamot för 1 år.
På valberedningens förslag,beslutar årsmötet, att utse Barbro Eriksson och Ann-Britt Hilmersson på två år, samt Majvor Forsberg på ett år.

§ 24 Val av ledamöter i program/kaffekommitté. 3 ledamöter för 2 år och en ledamot på 1 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet, att utse Aila Berlin,Christina Svensk,Tage Lundqvist på två år ,samt Majvor Forsberg på ett år.

§ 25 Val av två lotteriansvariga på en tid av 1 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet, att välja Mainy Persson och Lisbeth Dannberg till lotteriansvariga på en tid av ett år.

§ 26 Val av 1 ledamot i boulekommittén för en tid av 2 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet, att utse Torsten Dahlberg till ledamot i boulekommittén för en tid av två år.

§ 27 Val av ansvariga för motionsgymnastiken för 2 år-
På valberedningens förslag,beslutade årsmöte, att:utse Anita Andersson och Sören Pettersson att leda gymnastiken i två år.

§ 28 Val av ansvarig för seniordansen för 1 år.
På valberedningens förslag, beslutade årsmötet, att välja Gösta Ringström att ansvara för seniordansen i ett år.

§ 29 Val av konsumentgrupp för 1 år.
På valberedningens förslag,beslutade årsmötet, att utse Aila Berlin och Ann-Britt Hilmersson till konsumentgruppansvariga på ett år.

§ 30 Val av valberedning för ett år.
De till dagens årsmöte arbetande valberedarna,Inger Johansson och Åke Robertsson,har efter många års arbete avsagt sig uppdraget. De närvarande årsmötesdeltagarna har inget förslag på ledamöter i PRO Tierps valberedning.
Årsmötet beslutar därför,att uppdraga åt föreningens styrelse att inkomma med förslag till valberedning för PRO Tierp.

§ 31 Tillkommande frågor.
Börje Wennberg informerade om hur planeringsarbetet för Tierps vårdcentral inom Uppsala region är i dagsläget. Man är från regionen igång med arbetet men ännu inga konkreta besked att delge.
Börje Wennberg återkommer till föreningen med uppgifter om vad som skall hända vårdcentralen i Tierp vid en föreningsträff framtida med PRO Tierp.

§ 32 Avslutning.
Ordförande Gert Berlin tackar alla för god uppslutning på årsmötet och förklarar mötet för avslutat.

Vid Protokollet

Birgitta Bergman Gert Berlin Börje Wennberg

Sekreterare § 1-5 34 §6-33

Berit Nord Åke Fredriksson

Justerare Justerare