Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Värmdö

Dagordning

Förslag till Dagordning.

Kallelse till årsmöte med PRO Värmdö
den 16 mars 2023 kl 13.00
Diamantens lokal, Kullsvedsvägen

Förslag på dagordning för årsmötet 2023

1 Mötets öppnande.

2 Parentation (en tyst minut för medlemmar som avlidit under året)

3 Årsmötets behöriga utlysande

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av ordförande för mötet

6 Val av sekreterare för mötet

7 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2022.

9 Revisionsberättelsen

10 Fastställande av balans- och resultaträkning

11 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

12 Val av ordförande på 2 år

13 Val av styrelseledamöter, 5 st på 2 år

14 Val av 2 revisorer på 1 år

15 Val av revisorersättare på 1 år

16 Val av valberedning.

17 Motioner

18 Övriga frågor19 Mötet avslutas