A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gemenskap & aktiviteter

PROpensionären: PRO:s krav inför valet - Höj den allmänna pensionen!

Anders Thoré, PRO:s sakkunnige inom pensionärers ekonomi. Anders Thoré, PRO:s sakkunnige inom pensionärers ekonomi.

Anders Thoré, PRO:s sakkunnige i pensioner: – Det finns inga enkla lösningar som kan höja pensionen för alla här och nu, men vi vill ändå sätta frågan på den politiska dagordningen och peka på några möjliga åtgärder.

2018-04-23 Den allmänna pensionen är en statlig pension, som utgår till alla som arbetat eller bott i Sverige, och som består av inkomstpension och premiepension. Många pensionärer har även tilläggspension. 

Den som har en låg inkomstgrundad pension kan också ha rätt till garantipension. Är man 65 år och pensionär och har låg pension går det också att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. 

Allt detta ryms alltså i den allmänna pensionen, som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Se utförlig faktaruta här om pensionerna. 

Utöver den statliga allmänna pensionen är det många, men långt ifrån alla, som har en tjänstepension via kollektivavtal eller en privat pension som man sparat ihop till själv. 

Tjänstepensionen har fått allt större betydelse 

På senare år har tjänstepensionerna fått allt större betydelse för vilken slutgiltig pension en viss person får, medan den allmänna pensionens andel har släpat efter. 

Detta märks inte minst i plånböckerna hos pensionärer med de lägsta pensionerna. De har ofta en låg tjänstepension, ett lågt privat sparande eller saknar bådadera och är därför beroende av den allmänna pensionen. 

Det händer till exempel att pensionärer ur denna grupp möts av meddelandet ”Medges ej” när de ska betala sina varor i livsmedelsbutikens kassa, eftersom pengarna de har på kontot inte räcker till. 

Det är en situation som är både ovärdig ett välfärdssamhälle som Sverige, och pinsam för den den enskilde – som kanske drabbas trots att hon eller han har jobbat och slitit i hela sitt yrkesverksamma liv.

Att mötas av budskapet ”Medges ej” är kort sagt ett strukturellt problem som måste rättas till.

”Medges ej” är också det genomgående temat för den kampanj som PRO kommer att driva på bred front i samband med årets valrörelse. Ett kampanjmaterial har tagits fram och gått ut till landets alla PRO-distrikt, för vidare distribution till samorganisationer och föreningar. Mer info finns på www.medgesej.se

Där kan du även delta i en namninsamling, genom att fylla i ditt namn  på en lista, som ska lämnas över till ansvariga politiker i höst. Du får också gärna skriva och berätta hur ditt liv som pensionär blev, om det blev som du tänkt dig.

Syftet med allt är att förmå riksdagspolitikerna att höja den allmänna pensionen, så att ingen pensionär ska riskera att mötas av meddelandet ”Medges ej” nästa gång hon eller han är ute och handlar eller gör något annat som kostar pengar.

Att höja den allmänna pensionen tar tid 

En höjning av den allmänna pensionen för alla är dock inget som kommer att ske över en natt, eller ens under nästa mandatperiod. 

Statsminister Stefan Löfven lovade visserligen i sitt första maj-tal i år att Socialdemokraterna ska höja den allmänna pensionen för 1,2 miljoner pensionärer om de vinner valet i höst. Detta ska ske genom ett tillskott på 4 miljarder kronor till pensionssystemet. Pengarna räcker dock bara till en genomsnittlig höjning av pensionen med cirka 280 kronor per månad, och det är inte heller alla av landets drygt 2 miljoner personer med allmän pension som berörs av höjningen. Dessutom är det oklart vad som händer med Socialdemokraternas löfte om de förlorar valet i höst.

Oavsett om Socialdemokraternas vallöfte blir verklighet eller inte så har PRO en rad förslag på hur den allmänna pensionen ska kunna höjas (se nedan)

Några av PRO:s  förslag skulle kunna genomföras ganska snart medan andra åtgärder kommer att ta längre tid innan de kan bli verklighet.

– Nej, vi ser det mer långsiktigt, vi vill väcka uppmärksamhet för den här frågan så att den börjar diskuteras på allvar, säger Anders Thoré, PRO:s sakkunnige i pensioner.

Han berättar också att det inte heller finns några enkla lösningar på hur den allmänna pensionen ska kunna höjas för landets alla pensionärer. Åtgärder i en ände riskerar att få konsekvenser i den andra.

Dessutom blockeras många förslag av Pensionsgruppen, en blocköverskridande arbetsgrupp som har stor makt över pensionerna och där alla ledamöter måste vara ense för att ett beslut ska kunna fattas (se artikel om Pensionsgruppen).

Trots svårigheterna är Anders Thoré optimistisk. Han menar att det är nödvändigt att den allmänna pensionen höjs – inte minst av rättviseskäl, för att minska klyftorna mellan pensionärer och löntagare.

– Ja, jag tror att ett första steg är att vi börjar prata om en höjning av den allmänna pensionen, att vi för upp frågan på den politiska dagordningen. När vi väl lyckats med det är första steget taget, och allt är möjligt! 

1. Höj bostadstillägget 

Den del av den allmänna pensionen som enklast skulle kunna höjas, i alla fall på papperet, är bostadstillägget.

Detta tillägg kan utgå till den som själv ansöker om det och som har en kombination av låg pension och relativt hög hyra. Taket för bostadstillägget höjdes från årsskiftet till 5 600 kronor per månad.

PRO har länge drivit kravet att bostadstillägget ska höjas ännu mer, till minst 7 000 kronor, och nyligen presenterade den så kallade Grundskyddsutredningen ett förslag om att höja taket till just  7 000 kronor. För dem som har höga hyror innebär det ett tillskott till pensionen.

Det är ett exempel på att PRO:s påverkansarbete får resultat. PRO tycker dock inte att förslaget nått ända fram:

– Förslaget innebär tyvärr också en försämring vad gäller hur mycket av bostadskostnaden som det ska gå att ersättning för. Det betyder att många kan få sänkt bostadsbidrag om förslaget går igenom. PRO:s krav är att det ska gå att få ersättning för hela bostadskostnaden, säger Anders Thoré. 

2. Höj garantipensionen

Grundskyddsutredningen föreslår också att garantipensionen ska höjas. 

Som mest skulle det kunna bli 900 kronor mer före skatt för ensamstående pensionärer som bara har garantipension. De flesta som har garantipension har även inkomst- eller tilläggspension, och då blir höjningen lägre. För gifta kan det bli högst 400 kronor mer.

– Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt, säger Anders Thoré.

PRO har diskuterat en annan lösning: att avskaffa garantipensionen och införa en grundpension, som skulle utgå till alla oavsett inkomst. Över denna grundpension skulle en inkomstrelaterad pension läggas. På det viset skulle en del av det som idag utgör den allmänna pensionen kunna höjas.

Det förutsätter dock att hela pensionssystemet görs om.

Pengar behöver i sådana fall föras över till pensionssystemet från både tjänstepensionerna och det nuvarande premiepensionssystemet, det vill säga det PPM-system där man själv väljer hur de egna pensionspengarna ska placeras. PPM-systemet skulle helt enkelt i sådana fall behöva skrotas, något som PRO länge förordat. 

Men även om det skulle ske kvarstår problem.

– Det skulle krävas stora summor pengar för att skapa en grundpension. Det är inte heller något som skulle komma flertalet av dagens pensionärer till del, utan snarare morgondagens.  

3. Öka avgifterna till inkomstpensionen

Den största delen av den allmänna pensionen, och den del som den största andelen pensionärer omfattas av är inkomstpensionen, det vill säga den pension som tjänas in av alla som är födda 1938 och senare och som har arbetat i Sverige. 

Anders Thoré berättar att det i debatten har florerat flera förslag på hur inkomstpensionen skulle kunna höjas. 

Ett av de förslagen – som även PRO ställer sig bakom – är att höja pensionsavgifterna, förenklat uttryckt: de pengar som arbetstagaren och arbetsgivaren betalar in till arbetstagarens konto i pensionssystemet.

En sådan åtgärd skulle höja pensionerna för framtidens pensionärer.

– Det skulle däremot behövas en mycket stor höjning av avgifterna för att det skulle få omedelbar effekt och komma samtliga av dagens pensionärer till godo.

Ett annat förslag – som pensionsgruppen redan har kommit överens om – är en stegvis höjning av åldersgränserna i pensionssystemet. Detta för att se till att det kommer in mer pengar i systemet, samtidigt som mindre pengar betalas ut i andra änden då den genomsnittliga tiden som den enskilde individen är pensionär skulle förkortas. 

Även det förslaget höjer dock bara pensionerna för framtida pensionärer och påverkar inte dagens pensioner.

– PRO tycker annars att det är bra om de som vill och kan jobba längre får möjlighet att göra det, men då måste det också genomföras förbättringar av pensionerna för dem som inte orkar eller kan arbeta till 65. Annars kommer det att bli större ekonomiska klyftor mellan pensionärer och mellan pensionärer och andra grupper i samhället, säger Anders Thoré.

Han berättar att det finns flera andra lösningar, från andra aktörer, som presenterats i syfte att förbättra inkomstpensionen. 

Samtliga förslag har dock det gemensamt att de i bästa fall skulle kunna se till att den så kallade bromsen i pensionssystemet inte slår till, det vill säga den automatiska reglering som sänker pensionerna när inflödet av pengar i systemet är lågt, som i dåliga ekonomiska tider. 

Någon större höjning av inkomstpensionen här och nu är dock svårare att åstadkomma med de förslag som för närvarande presenterats.

PRO ger dock inte upp utan fortsätter oförtrutet kämpa för att förbättra villkoren för landets pensionärer – såväl dagens som morgondagens. l

Text: Åke Persson 
PROpensionären

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.