A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Handlingsprogram 2018 och 2019

Handlingsprogram 2018 och 2019

PRO
Lidingö 

Handlingsprogram 2018 - 2019

PRO Lidingö ska vara en stark, öppen och välkomnande förening för alla pensionärer och personer som har en pensionsliknande livssituation samt deras makar/sambor i Lidingö kommun. PRO Lidingö ska både värna traditioner och ha en öppen hållning för de möjligheter som framtiden erbjuder. 

Vår förening ska hålla sig väl informerad om pensionärernas rättigheter, önskemål och behov för att få ett tryggt och innehållsrikt liv. Detta kan ske bland annat genom att engagera medlemmarna i det praktiska arbete som är en förutsättning för en livaktig organisation. Nya medlemmar ska erbjudas arbetsuppgifter som ger dem en god inblick och delaktighet i föreningens uppgifter och utveckling. 

Värderingar som:
-       respekt för individen
-       solidaritet
-       rättvisa
-       jämlikhet
-       medmänsklighet
-       gemensamt ansvarstagande ska vara tydligt och genomsyra vår förening.

Vi ska med skärpa ta avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering i allmänhet och åldersdiskriminering i synnerhet. 

PRO:s arbete på riksnivå, vilket innehåller övergripande samverkan för ekonomisk trygghet och rättvisa gällande bland annat pensionernas och skatternas utformning och utveckling, ska vara välkänt på det lokala planet. För att kunna påverka att pensions- och löneutveckling följer varandra, krävs en stark organisation. På det lokala planet, landsting och kommun, ska våra företrädare ha starkt föreningsstöd samt lämna ömsesidig löpande information. 

Genomförande: Vi ska ha återkommande möten med föreläsare som behärskar det ekonomiska pensionssystemet vad gäller pensioner, skatter, bidrag, försäkringar med mera. Från den lokala nivån ska styrelseledamöter och andra intresserade medlemmar delta i de kurser och konferenser som erbjuds av Riksorganisationen och Distriktet.

Intressepolitiken på det lokala planet sker genom PRO:s företrädare i möten med Kommunala Pensionärsrådet, KPR, och Friskvårdsrepresentanterna, samt i viss mån sammankomster i Frivilligkommittén.

Genomförande: Ledamöterna i KPR, kommunala pensionärsrådet håller sig väl informerade om pensionärernas behov och önskemål av sådan art som kan tillgodoses genom gemensamt boende, behov av hjälpmedel, säkerhetsaspekter i inre och yttre miljö, tillgänglighetsfrågor och annat som inte individen själv klarar för att ha en bra livssituation.

Vård och omsorg
Hög kvalitet ska styra sjukvården och äldreomsorgen i kommun och i landsting. 

Genomförande: PRO:s representanter ska ha god insyn vid upphandlingar och kunna påverka förfrågningar och avtalsskrivningar samt uppföljning. 

Boende
PRO:s representanter ska bevaka frågor om gemensamt boende – oavsett vilka benämningar dessa boenden får av planerarna; det vill säga bevaka planering av bostäder för äldre vad gäller läge, kostnader och serviceinnehåll.

Genomförande: PRO:s representanter ska i samtal med kommunens politiker och tjänstemän se till att dessa frågor är väl förankrade.

Kultur och friskvård
Medlemmarna erbjuds aktiviteter såsom teater, konserter, kurser, konferenser, utställningar, debatter, resor, studiebesök och friluftsliv. 

Genomförande: Anvariga för kultur och friskvård ska vara öppna för nya aktiviteter som medlemmarna uppmanas att själva ansvara för.

Information
Samhällsdebatten ska hållas levande i vår förening. PRO Lidingö ska ha en god kommunikation med sina medlemmar. De ska hållas väl informerade om aktiviteterna på det lokala planet. 

Genomförande:
Hemsidan kommer att utvecklas och hållas uppdaterad. Likaså ska anslagstavlan ständigt ses över. Program ska skickas inför höst och vår. PRO Lidingö har en ambition att i framtiden kunna kommunisera med medlemmarna via mejl.

Arbete för styrelsen
Alla styrelsemedlemmar måste ha insikt i stadgar och handlingsprogram antagna av kongressen.

Genomförande: Styrelsen ska ägna viss tid att lära sig innehållet i stadgar och handlingsprogram. Lokalt handlingsprogram ska formuleras. Alla styrelsemedlemmar ska ha en klar arbetsuppgift och roll i sitt uppdrag som man förbinder sig att utveckla. Styrelsens ledamöter ska i samband med sammanträdena diskutera sitt arbetssätt och sina metoder för att uppnå satta mål och för att finna former för ett mer utåtriktat engagemang. All verksamhet ska leda till en genomtänkt medlemsvård och medlemsvärvning. Tillgänglig utbildning genom ABF, Gysinge folkhögskola och PRO:s egna organisationer ska i så hög grad som möjligt utnyttjas för ledamöternas utveckling. 

Alla människor ska ha rätt att få avsluta sitt liv på ett värdigt och fint sätt!
PRO bidrar till att på många sätt göra ålderdomen meningsfull. Till detta vill vi i Lidingö PRO verka för att göra de sista dagarna, i våra liv så fina och värdiga som möjligt. 

Genomförande: Med våra representanter i KPR, Kommunala pensionärsrådet, påverkar vi äldrevården i dessa frågor.

PRO är en partipolitiskt obunden organisation och ska ha en öppen roll i sitt arbete med kommun, landsting och riksdag. 
Förslagsställare av detta reviderade handlingsprogram är ordföranden Leif Fryklund och resterande styrelsemedlemmar.

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.