A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Årsmöte 2019

Protokoll

 

PRO  Lidingö                   

 

Protokoll vid PRO Lidingös Årsmöte den 14 mars 2019, kl 15.00.

Plats: Nya Föreningsgården, Larsberg

Närvarande: 50 medlemmar.

§1 Ordföranden Leif Fryklund öppnade mötet Välkomnade alla och inledde med parentation. En tyst minut för de kamrater som lämnat oss.

§3 Leif Fryklund föreslog till val av ordförande till presidiet Käte Diederichsen.Till val av sekreterare: Chris Cederlöf.

 Beslut: Att anta förslaget.

§2 Käte tog vid och ställde frågan om huruvida mötet kunde godkänna dagordningen.

Beslut: Att anta dagordningen.

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare Mötesdeltagare förslog att utse Ove Sundström och Barbro Sundström som rösträknare och justerare.

Beslut: Att utse Barbro Sundström och Ove Sundström.

§4 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs i sin helhet av Käte Diederichsen med slutord av Chris Cederlöf.

Käte öppnade därefter för medlemmarna att yttra sig fritt om verksamhetsberättelsen och ställde därefter frågan om den kunde läggas till handlingarna.

Beslut: Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§5 Ekonomisk berättelse Ordföranden gav ordet till kassören Mary-Ann Bergqvist som gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2018. Därefter gavs utrymme för medlemmarna att ställa frågor.

Beslut: Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§6 Revisorernas berättelse för 2018 Lars Olsson föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att resultat- och balansräkning godkändes samt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2018 Ordföranden ställde fråga om mötet kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Inga motioner hade inkommit

§10 Val av styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag Ordföranden Leif Fryklund, studieombudet Lena Hult samt ledamoten Leif Karlsson alla har ett år kvar på sina poster. Så ställdes frågan till mötet om att för övriga nominerade ledamöter namn för namn fatta beslut om nyval respektive omval.

Anita Hitterddahl, 2 år omval. Beslut: Att välja Anita Hitterdahl.

Sekreterare Gigi Sand, 2 år omval. Beslut: Att välja Gigi Sand.

Kassör Mary-Ann Bergqvist, 2 år omval. Beslut: Att välja Mary-Ann Bergqvist.

Ersättare: Vivi Forsbom, 1 år omval. Beslut: Att välja Vivi Forsbom.

Arne Lindman, 1 år omval. Beslut: Att välja Arne Lindman.

Karin Lindman, 1 år nyval. Beslut: Att välja Karin Lindman.

Revisorer: Seija Fagerlund, 1 år omval. Beslut: Att välja Seija Fagerlund.

Ann-Christine Edman, 1 år nyval. Beslut: Att välja Ann-Christine Edman.

Revisorsersättare: Neitan Hillerudh, 1 år omval. Beslut: Att välja Neitan Hillerudh.
§11 Val av valberedning
Maria Nieminen, 1 år omval. Beslut: Att välja Maria Nieminen.

Astrid Myhrman, 1 år omval. Beslut: Att välja Astrid Myhrman.

Ersättare: Ann-Marie Ahlström, 1 år nyval. Beslut: Att välja Ann-Marie Ahlström.

§12 Mötesordförande Käte Diederichen tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet med ett klubbslag.

Därefter tog Leif Fryklund över som ordförande och avtackade följande med en blombukett.

Lars Olsson som lämnade efter några år som föreningens revisor.

Marianne Furuhovde som lämnade efter ett år som ledamot i styrelsen och många år som medlemsansvarig.

Chris Cederlöf som lämnar sin roll som ersättare i styrelsen och före detta sekreterare i fyra år.

Underskrifter

Vid protokollet:

Sekreterare                                                     Ordförande

Chris Cederlöf                                                 Käte Diederichsen

Justerare:

Barbro Sundström                                         Ove Sundström

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.