A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Stadgar

Stadgar 

STADGAR
antagna vid PRO:s kongress den 12-14 juni 2015
Gäller fr o m 1 januari 2016.

§ 1 DETTA ÄR PRO.............................................  4
§ 2 SÅ HÄR SER ORGANISATIONEN UT.................. 5
§ 3 MEDLEMSKAP.................................................5
§ 4 FÖRENINGARNA.............................................6
§ 5 SAMORGANISATIONER...................................10
§ 6 DISTRIKTEN.................................................14
§ 7 KONGRESSEN...............................................20
§ 8 STYRELSEN..................................................24
§ 9 PRO:S FOLKHÖGSKOLA................................. 25
§ 10 REPRESENTANTSKAPET................................ 27
§ 11 RIKSORGANISATIONENS KANSLI...................29
§ 12 EKONOMISK FÖRVALTNING...........................29
§ 13 REVISION.................................................. 30
§ 14 ÖVERKLAGANDE..........................................31
§ 15 STADGEÄNDRING........................................ 32
§ 16 UPPLÖSNING...............................................32

§ 1
DETTA ÄR PRO
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för
Sveriges pensionärer. Vi pensionärer vill, genom PRO, medverka till
att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i
Sverige, och inom den ramen ta tillvara pensionärernas intressen.
PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt och religiöst
obunden organisation.
SÅ HÄR FORMULERAR VI VÅRA UPPGIFTER:
• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk
trygghet, där det finns god vård och omsorg och där livsmiljön
är trygg och stimulerande.
• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas
gemensamma, politiska, arbete
• Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och
all annan diskriminering och främja personliga relationer oavsett
ursprung
• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att
hävda pensionärernas intressen
• Vi ska öka pensionärernas inflytande.


§ 2
SÅ HÄR SER ORGANISATIONEN UT
PRO består av
• Förening
• Samorganisation
• Distrikt
• Riksorganisationen


§ 3
MEDLEMSKAP
MOM 1 ATT ERHÅLLA MEDLEMSKAP
Alla som har någon form av pension eller motsvarande är välkomna
som medlemmar i PRO. Detsamma gäller samboende med medlem.
När det behövs beslutar riksorganisationens styrelse om bestämmelser
som närmare förklarar innebörden av detta.
MOM 2 MEDLEMSKAP I FÖRENING
Medlemsavgift betalas till den förening eller de föreningar medlemmen
tillhör, till distriktet och till riksorganisationen. Riksorganisationens
styrelse beslutar på vilket sätt avgiften ska betalas.
Medlemskap gäller för ett år i taget. Medlem som inte betalar sin
medlemsavgift utesluts. Sådan medlem kan återfå medlemskap när
avgiften för föregående år har betalats.
I övrigt ska uteslutning ur PRO endast ske i sällsynta undantagsfall.
Det krävs att medlemmen allvarligt skadat PRO. Uteslutning beslutas
av riksorganisationens styrelse. Uteslutning kan överklagas till
representantskapet senast 30 dagar efter att medlemmen fått meddelande
om uteslutningen.

§ 4
FÖRENINGARNA
MOM 1 VERKSAMHET OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningarna har följande uppgifter;
• sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer
• gemenskap mellan medlemmarna
• verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intresse och leder till
aktiviteter
• studier, friskvård och kulturell verksamhet
• medlemsrekrytering och medlemsvård.
Förening omfattar geografiskt område eller intresseområde. Förening
ska alltid tillhöra visst distrikt och har sitt säte i viss kommun.
Föreningars anslutning till riksorganisationen sker genom distrikt.
Förening har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de
beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap,
beslut som fattas av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse, samt
av samorganisationens årsmöte, höstmöte och styrelse.
MOM 2 ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls under första kvartalet och följande regler gäller då:
• Kallelse till årsmöte ska vara ute senast 14 dagar före.
• Kallelsen ska ange vilka frågor som ska behandlas.
• Motion till årsmötet kan inlämnas av föreningens medlemmar
vid den tid som styrelsen beslutar.
• Styrelse med ersättare och revisorer med ersättare ska väljas.
• Styrelsens och revisorernas berättelser ska behandlas och ställning
ska tas till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna
ska närvara vid årsmötet.
• Verksamhetsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsens
samtliga ledamöter. I verksamhetsberättelsen ingår resultaträkning
och in- och utgående balansräkning. Redovisningen ska
följa god redovisningssed. Räkenskapsår är kalenderåret.
• Årsmötet tillsätter en valberedning på minst tre personer, av
vilka en ska vara sammankallande.
• I kommuner med endast en förening ska årsmötet eller höstmötet
(se nedan) utse ledamöter och ersättare i kommunens pensionärsråd,
KPR, för mandatperioden. Valbar till pensionärsråd ska
vara mantalsskriven i kommun där uppdraget i KPR ska utföras.
MOM 3 HÖSTMÖTE
Höstmöte hålls i november. Följande regler gäller då:
• Kallelse till höstmöte ska vara ute senast 14 dagar före.
• Kallelsen ska ange vilka frågor som ska behandlas.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställs.
• Föreningens medlemsavgift för det kommande kalenderåret
fastställs.
Se även MOM 2, sista punkten.
MOM 4 REGLER FÖR OMRÖSTNING
Vid årsmöte, höstmöte och andra föreningsmöten som protokollförs
fattas beslut med en röstmajoritet som är mer än hälften av de röster
som avgetts. Omröstning är öppen. Vid val ska dock sluten omröstning
ske när så begärs. Vid lika antal röster gäller, utom vid val, den
mening som tjänstgörande ordföranden biträder. Vid lika antal röster
vid val avgörs frågan genom lottning. Rösträtt får inte överlåtas.
MOM 5 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare, studieorganisatör
samt minst ytterligare en ledamot.
Ordförande, kassör, sekreterare och studieorganisatör väljer årsmötet
särskilt. Övriga funktioner fördelar styrelsen inom sig.
Antalet ersättare beslutas av årsmötet. De inträder vid ledamots
förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda.
Årsmötet kan besluta att mandattiden ska vara två år och att ledamöterna
ska avgå växelvis. 

Mandattiden för ersättare är ett år.
Om ordföranden eller kassören avgår under mandattiden ska höstmötet
eller annat protokollfört föreningsmöte snarast genomföra
nyval.
Beslut i styrelsen kräver att mer än hälften av tjänstgörande ledamöter
är eniga.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Ordföranden ska ingå.
Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska vara mindre än hälften av
styrelsens ledamöter. Styrelsen fastställer arbetsutskottets befogenheter.
MOM 6 FIRMATECKNARE
Föreningens styrelse utser de personer som ska teckna föreningens
firma. Firmateckning ska för att vara giltig verkställas av två personer
i förening. Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.
MOM 7 MEDELSPLACERING
Placering av föreningens tillgångar och förvaring av värdehandlingar
beslutas av styrelsen. Placering är endast tillåten i bank eller motsvarande
kreditinstitut som står under Finansinspektionens kontroll.
MOM 8 REVISION
Två revisorer utses samt ersättare för dessa. Ersättarna inträder vid
revisors förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda. Revisorernas
uppgift är att granska styrelsens verksamhet och förvaltning
samt föreningens räkenskaper.
Revisionsberättelse lämnas till styrelsen inom en månad efter den
dag verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning blivit
tillgänglig för granskning. Revisionsberättelsen ska ta ställning till
om resultaträkningen och balansräkningen kan fastställas samt om
styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för det kalenderår
revisionen omfattar. Har styrelsen i verksamhetsberättelsen lämnat
förslag till disposition av resultatet ska revisionsberättelsen även ta
ställning till detta förslag.
Mandattiden för revisorerna beslutas av årsmötet.
Revisorerna ska närvara vid styrelsemöte när så behövs.
Distriktet har rätt att företa revision i förening.
MOM 9 SAMMANSLAGNING AV FÖRENINGAR
Förslag till sammanslagning av föreningar ska behandlas på medlemsmöte
i samtliga föreningar det berör. I kallelse till mötet ska
uppges vilka ärenden som står på dagordningen.
Om en majoritet av mötesdeltagarna är emot en sammanslagning
kan sammanslagning inte ske.
Vid sammanslagning av föreningar ska ansökan ske av nytt organisationsnummer.
MOM 10 UPPLÖSNING
Förslag till upplösning av förening ska behandlas på två på varandra
följande möten. Det ena mötet ska vara årsmöte. I kallelserna till
mötena ska uppges vilka ärenden som står på dagordningen. Om antalet
röster mot upplösning är minst tio vid båda mötena kan upplösning
inte ske.
Beslut om upplösning ska underställas riksorganisationens styrelse.
Först efter tillstyrkan av riksorganisationens styrelse kan upplösningen
verkställas. Om föreningen upplöses tillfaller dess handlingar
och tillgångar distriktet.Om förening trots uppmaning inte fullgör
sina skyldigheter mot PRO eller vägrar att följa stadgarna eller med
stöd av stadgarna fattade beslut kan riksorganisationens styrelse
besluta om föreningens upplösande.
10 11


§ 5
SAMORGANISATIONER
MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS
I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang
samarbete mellan föreningarna. Samorganisation har till
uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt
verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta
kan gälla representationen i kommunala pensionärsrådet och annan
verksamhet beträffande kommunala angelägenheter. Andra uppgifter
är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och
medlemsvård. Samorganisationer kan också ha anledning att verka för att
nya föreningar bildas.
I kommun med fler än en förening ska samorganisation bildas.
Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar
och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap
samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse.
MOM 2 ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast i april.
• Kallelse ställs till föreningarna och ska utgå senast tre veckor
före mötet.
• Fråga som förening vill ta upp på mötet ska anmälas till samorganisationens
styrelse, senast 14 dagar före mötet.
• Varje förening utser två ombud till årsmötet och ersättare för
dessa.
• Årsmötet väljer styrelse och revisorer och i båda fallen ersättare
för dessa.
• Årsmötet behandlar styrelsens och revisorernas berättelser samt
tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna ska närvara
vid årsmötet.
• Årsmötet tillsätter valberedning på minst tre personer, av vilka
en ska vara sammankallande.
• Årsmötet alternativt höstmötet ska utse ledamöter och ersättare i
kommunens pensionärsråd, KPR.
• Valbar till pensionärsråd ska vara mantalsskriven i län eller
kommun där uppdraget som ledamot i KPR, LPR eller RPR ska
utföras.
• Styrelsen lämnar verksamhetsberättelse till årsmötet. Den ska
undertecknas av hela styrelsen. Berättelsen ska innehålla resultaträkning
samt in- och utgående balansräkning. Verksamhetsberättelsen
ska vara tillgänglig för föreningarna och därmed för
ombuden en vecka före mötet. Räkenskapsår är kalenderåret.
MOM 3 HÖSTMÖTE
• Varje förening utser två ombud till höstmötet och ersättare för
dessa.
• Höstmötet ska fastställa budget och verksamhetsplan samt föreningarnas
medlemsavgift till samorganisationen för det kommande
verksamhetsåret.
• Höstmötet alternativt årsmötet ska utse ledamöter och ersättare i
kommunens pensionärsråd, KPR.
• Medlemsavgift erläggs för det antal huvudmedlemmar föreningen
hade 31 december året innan avgiften ska gälla.
• Förslag till budget och verksamhetsplan ska vara ombuden tillhanda
senast en vecka före mötet.
MOM 4 REGLER FÖR OMRÖSTNING
Vid årsmöte, höstmöte och andra protokollförda möten i samorganisationen
fattas beslut med en röstmajoritet som är mer än hälften av
de röster som avgetts. Omröstning är öppen. Vid val ska dock sluten
omröstning ske när så begärs. Vid lika antal röster gäller, utom vid
val, den mening som tjänstgörande ordföranden biträder. Vid lika
antal röster vid val avgörs frågan genom lottning. Rösträtt får inte
överlåtas.
12 13
Rösträtt har valda ombud och styrelsens ledamöter. Styrelsen har
inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet.
MOM 5 STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, som utses av
årsmötet, samt det övriga antalet ledamöter som årsmötet beslutar.
Ersättare ska utses. Styrelsen utser inom sig andra funktionärer än
ordförande, kassör och sekreterare.
Årsmötet kan besluta att mandattiden ska vara två år och att ledamöterna
ska avgå växelvis.
Mandattiden för ersättare är ett år.
Om ordföranden eller kassören avgår under mandattiden ska nyval
genomföras på protokollfört möte.
Beslut i styrelsen kräver att mer än hälften av tjänstgörande ledamöter
är eniga.
Arbetsutskott kan utses. Det ska bestå av mindre än hälften av styrelsens
ledamöter. Styrelsen fastställer arbetsutskottets befogenheter.
MOM 6 FIRMATECKNING
Styrelsen utser de personer som ska teckna samorganisationens
firma. Firmateckning ska för att vara giltig verkställas av två personer
i förening. Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.
MOM 7 MEDELSPLACERING
Placering av samorganisationens tillgångar och förvaring av värdehandlingar
beslutas av styrelsen. Placering är endast tillåten i bank
eller motsvarande kreditinstitut som står under Finansinspektionens
kontroll.
MOM 8 REVISION
Två revisorer utses samt ersättare för dessa. Ersättarna inträder vid
revisors förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda. Revisorernas
uppgift är att granska styrelsens verksamhet och förvaltning
samt samorganisationens räkenskaper.
Revisionsberättelse lämnas till styrelsen inom en månad efter den
dag verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning blivit
tillgänglig för granskning. Revisionsberättelsen ska ta ställning till
om resultaträkningen och balansräkningen kan fastställas samt om
styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för det kalenderår
revisionen omfattar. Har styrelsen i verksamhetsberättelsen lämnat
förslag till disposition av resultatet ska revisionsberättelsen även ta
ställning till detta förslag.
Mandattiden för revisorerna beslutas av årsmötet.
Revisorerna ska närvara vid styrelsemöte när så behövs.
Distriktsstyrelsen har rätt att företa revision i samorganisation.
MOM 9 DISPENS
Föreningar inom en kommun kan gemensamt ansöka, hos riksorganisationens
styrelse, om dispens för att bilda samrådsgrupp istället
för samorganisation. Riksorganisationens styrelse ska inhämta
yttrande från vederbörande distriktsstyrelse innan beslut tas.
De föreningar som bildar samrådsgrupp ska forma verksamheten i
samråd med distriktsstyrelsen.
Samrådsgrupp ska utse ansvarig som tillika är korresponderande.
MOM 10 UPPLÖSNING
Samorganisation kan endast upphöra med sin verksamhet om
riksorganisationens
styrelse medger det. Vid upphörande fördelas
14 15
tillgångarna mellan de berörda föreningarna i förhållande till medlemsantalen.


§ 6
DISTRIKTEN
MOM 1 VERKSAMHET
Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden
som fastställs av riksorganisationens styrelse.
Distrikten har följande uppgifter:
• Driva pensionärernas intressefrågor och verka för att öka pensionärernas
inflytande.
• Främja ett nära samarbete mellan distriktet, samorganisationer
och föreningar och genomföra gemensam verksamhet och aktiviteter.
• Bidra till en positiv medlemsutveckling och medverka till att nya
föreningar bildas.
• Fastställa föreningarnas verksamhetsområden i samråd med
samorganisationen där sådan finns.
• Distrikten ska följa riksorganisationens stadgar och de beslut
som fattas av kongressen, riksorganisationens styrelse och
representantskapet.
MOM 2 ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast i april. Följande regler gäller då:
• Kallelse samt förslag till dag- och arbetsordning för årsmötet utfärdas
skriftligt av distriktsstyrelsen senast tre månader i förväg.
Handlingar som ska behandlas på årsmötet ska vara ombuden
tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
• Varje förening som tillhör distriktet har rätt att upp till 200 medlemmar
utse ett ombud. Förening med mer än 200 medlemmar har
därutöver rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.
Förening kan dock representeras av högst fem ombud.
• Ersättare väljs i samma antal som ombud.
• Representationen grundar sig på medlemsantalet 31 december
året före årsmötet.
• Dispens från ovan nämnda bestämmelser för representation kan
beslutas av riksorganisationens styrelse efter framställning av
distrikt.
• Styrelsens ledamöter ska vara närvarande vid årsmötet och har
yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor
som inte avser ansvarsfrihet.
• Revisorerna ska närvara och har yttrande- och förslagsrätt.
• Samorganisation har rätt att närvara vid årsmötet med en representant
som har yttrande- och förslagsrätt.
• Motion till årsmötet kan väckas av enskild medlem som tillhör
förening i distriktet, av förening eller dess styrelse samt av
samorganisation. Motion från enskild medlem ska behandlas av
föreningsstyrelsen som avger eget yttrande.
• Motion ska vara distriktets styrelse tillhanda senast vid tidpunkt
som distriktsstyrelsen beslutar.
• Årsmötet eller höstmötet (se nedan) ska fastställa medlemsavgift
till distriktet.
• Årsmötet väljer styrelse, revisorer och ersättare för dessa.
• Styrelsens och revisorernas berättelser ska behandlas och ställning
ska tas till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Årsmötet tillsätter en valberedning på minst tre ledamöter, av
vilka en ska vara sammankallande. Valberedningen ska skriftligen
ta kontakt med föreningarna för att få in nomineringar.
• De år PRO håller ordinarie kongress ska årsmötet välja ombud
till kongressen. Valet sker i enlighet med bestämmelserna i § 7
och av riksorganisationens styrelse utfärdade föreskrifter. Valet
av ombud förbereds av valberedningen som är utsedd året innan
kongress.
• Årsmötet väljer ledamot (ledamöter) till PRO:s representantskap
i enlighet med bestämmelserna i § 10 och av riksorganisationens
styrelse utfärdade föreskrifter.
• Årsmötet eller höstmötet utser ledamöter och ersättare till
16 17
landstingets och regionens pensionärsråd eller motsvarande för
mandatperioden. Valbar till pensionärsråd ska vara mantalsskriven
i län eller kommun där uppdraget som ledamot i KPR, LPR
eller RPR ska utföras.
• Pensionärsrådets ledamöter ska inge rapport över verksamheten
till distriktsstyrelsen. Rapporten ska ingå i verksamhetsberättelsen.
• Verksamhetsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsens
samtliga ledamöter. I verksamhetsberättelsen ingår resultaträkning
och in- och utgående balansräkning. Redovisningen ska
följa god redovisningssed. Räkenskapsår är kalenderåret.
MOM 3 HÖSTMÖTE
Höstmötet hålls i oktober eller november.
• Kallelse samt förslag till dag- och arbetsordning för höstmötet
utfärdas skriftligt av distriktsstyrelsen senast två månader i
förväg.
• Handlingar som ska behandlas på höstmötet ska vara ombuden
tillhanda senast 10 dagar före höstmötet.
• Höstmötet behandlar styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget för nästa kalenderår.
• Vidare fastställer höstmötet medlemsavgift
till distriktet om inte
årsmötet redan gjort det och andra inkomna förslag.
• För höstmötet gäller i tillämpliga delar samma regler som för
årsmötet.
MOM 4 EXTRA DISTRIKTSMÖTE
Extra distriktsmöte, d.v.s. annat än årsmötet och höstmötet, hålls
då riksorganisationens styrelse så beslutar för behandling av viss
fråga. Vidare kan minst en tredjedel av distriktets föreningar kräva
distriktsmöte för behandling av viss fråga. Extra distriktsmöte kan
också hållas när distriktsstyrelsen finner det lämpligt. Kallelse samt
förslag till dag- och arbetsordning till extra distriktsmöte utfärdas
skriftligt av distriktsstyrelsen senast två veckor före mötet.
För extra distriktsmöte gäller i tillämpliga delar samma regler som
för årsmötet.
MOM 5 REGLER FÖR OMRÖSTNING
Vid årsmöte, höstmöte och andra distriktsmöten som protokollförs
fattas beslut med en röstmajoritet som är mer än hälften av de röster
som avgetts. Omröstning är öppen. Vid val ska dock sluten omröstning
ske när så begärs. Vid lika antal röster gäller, utom vid val, den
mening som tjänstgörande ordföranden biträder. Vid lika antal röster
vid val avgörs frågan genom lottning. Rösträtt får inte överlåtas.
MOM 6 DISTRIKTSSTYRELSEN
Distriktsstyrelsen leder verksamheten i distriktet i överensstämmelse
med årsmötets beslut. Distriktsstyrelsen är under verksamhetsåret
distriktets beslutande organ.
Distriktsstyrelsen utser distriktsansvariga för olika verksamheter i
den mån årsmötet inte redan gjort det.
Distriktsstyrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och studieorganisatör
samt högst sju andra ledamöter.
Ordförande, kassör, sekreterare och studieorganisatör väljer årsmötet
särskilt. Övriga funktioner fördelar styrelsen inom sig.
Antalet ersättare ska vara minst fem och högst nio. De inträder vid
ledamots förhinder eller avgång i den ordning årsmötet beslutat.
Årsmötet kan besluta att mandattiden ska vara två år och att ledamöterna
ska avgå växelvis.
Mandattiden för ersättare är ett år.
Om ordföranden eller kassören avgår under mandattiden ska höstmötet
eller annat protokollfört möte snarast genomföra nyval.
Beslut i styrelsen kräver att mer än hälften av tjänstgörande ledamöter
är eniga.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Ordföranden ska ingå.
18 19
Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska vara mindre än hälften av
styrelsens ledamöter. Styrelsen fastställer arbetsutskottets befogenheter.
Distriktsstyrelsen beslutar om anställning av personal på distriktets
expedition. Inrättande av ny tjänst som ombudsman kan endast ske
efter beslut av distriktsmöte.
MOM 7 FIRMATECKNING
Distriktsstyrelsen utser de personer som ska teckna föreningens
firma. Firmateckning ska för att vara giltig verkställas av två personer
i förening. Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.
MOM 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Distriktets redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.
Distriktets räkenskaper avslutas per kalenderår.
Två revisorer utses samt två ersättare för dessa. Ersättarna inträder
vid revisors förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda.
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens verksamhet och förvaltning
samt distriktets räkenskaper.
Revisionsberättelse lämnas till styrelsen inom en månad efter den
dag årsredovisningen blivit tillgänglig för granskning. Revisionsberättelsen
ska ta ställning till om resultaträkningen och balansräkningen
kan fastställas samt om styrelsens ledamöter kan beviljas
ansvarsfrihet för det kalenderår revisionen omfattar. Har styrelsen i
verksamhetsberättelsen lämnat förslag till disposition av resultatet
ska revisionsberättelsen även ta ställning till detta förslag.
Årsmötet kan besluta att mandattiden ska vara två år och att revisorerna
ska avgå växelvis.
Mandattiden för ersättare är ett år.
Revisorerna ska närvara vid styrelsemöte när så behövs.
Riksorganisationen har rätt att företa revision i distrikt.
MOM 9 MEDELSPLACERING
Placering av distriktets tillgångar och förvaring av värdehandlingar
beslutas av distriktsstyrelsen. Placering är endast tillåten i bank eller
motsvarande kreditinstitut som står under Finansinspektionens
kontroll.
MOM 10 UPPLÖSNING
Riksorganisationens styrelse beslutar om distrikt ska upphöra med
sin verksamhet. Om distrikt i strid mot dessa stadgar lämnar riksorganisationen
eller verksamheten upphör tillfaller dess tillgångar
och handlingar Pensionärernas riksorganisation.
20 21


§ 7
KONGRESSEN
MOM 1 HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN
Kongressen är riksorganisationens högsta beslutande organ.
MOM 2 ORDINARIE KONGRESS
Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år på tid och plats som
bestäms av representantskapet.
MOM 3 KALLELSE TILL KONGRESS
Kallelse till ordinarie kongress utfärdas av riksorganisationens styrelse
minst tolv månader före kongressen. Kallelse sänds till samtliga
distrikt, föreningar och samorganisationer.
MOM 4 KONGRESSENS SAMMANSÄTTNING
Kongressen består av 200 ombud från distrikten, 40 representantskapsledamöter
och 11 styrelseledamöter.
Vid kongressen har styrelsens och representantskapets ledamöter
yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som
inte avser ansvarsfrihet för den föregående kongressperiodens förvaltning.
Riksorganisationens revisorer ska vara närvarande vid kongressen
och har yttrande- och förslagsrätt.
MOM 5 KONGRESSOMBUDENS FÖRDELNING
Fördelning av kongressombud på distrikt görs av styrelsen på
grundval av medlemsantalet 31 december året före kongressen.
Ombuden fördelas på distrikten genom proportionell beräkningsmetod
varvid uppkommande restmandat fördelas efter resterande
röstsiffrors storlek.
MOM 6 VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL KONGRESS
Val av ombud äger rum vid distriktens årsmöten samma år som
kongressen hålls.
Valbar till kongressombud eller ersättare är medlem som tillhör
förening inom respektive distrikt med undantag för ledamöter i riksorganisationens
styrelse och representantskap, riksorganisationens
revisorer samt i organisationen anställda.
Ersättare ska väljas i det antal som distriktsstyrelsen beslutar. Ersättarna
inträder i den ordning de blivit valda.
Vid förfall för samtliga ersättare utser distriktsstyrelsen nytt kongressombud
och meddelar skriftligt detta till riksorganisationens
styrelse.
MOM 7 ANMÄLAN AV KONGRESSOMBUD
Distriktet insänder handling till riksorganisationen över vilka
kongressombud och ersättare som utsetts. Närmare anvisningar om
detta och i övrigt om val av kongressombud utfärdas av riksorganisationen.
MOM 8 MOTION TILL KONGRESS
Motion till kongress kan väckas av distrikt, distriktsstyrelse, samorganisation,
förening, samt medlem i förening. Motion, från samorganisation
och förening, ska efter behandling på medlemsmöte eller
styrelsemöte insändas till distriktsstyrelsen som ska avge eget yttrande.
Motion från enskild medlem ska inges till föreningsstyrelsen.
Efter behandling på föreningsmöte insänds motionen med till- eller
avstyrkande till distriktsstyrelsen.
Motion och distriktsstyrelsens förslag till yttrande ska behandlas på
års- eller höstmöte.
22 23
Motion och distriktets yttrande insändes till ordinarie kongress och
ska vara riksorganisationens styrelse tillhanda senast sex månader
före kongressen.
Styrelsen sammanställer motionerna och lämnar utlåtanden. Styrelsen
har också rätt att lägga fram egna förslag till kongressen.
Motioner med distriktens yttrande samt styrelsens utlåtanden och
särskilda förslag tillställs kongressombuden senast en månad före
kongressen. Samtidigt tillställs ombuden styrelsens förslag till dagoch
arbetsordning.
MOM 9 BEHANDLING AV ÄRENDEN VID KONGRESS
Styrelsen ska förelägga ordinarie kongress avgivna verksamhetsberättelser
med årsredovisningar under den tid som den gångna
kongressperioden
omfattar.
Revisorerna ska till ordinarie kongress avge revisionsberättelse över
styrelsens förvaltning under den gångna kongressperioden med
till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Kongressen tar ställning till
ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna kongressperioden.
Medlemsavgiften till riksorganisationen ska beslutas av kongressen.
Kongressen utser valberedning bestående av fem ledamöter och fem
ersättare. Valberedningen förbereder de val som ordinarie kongress
ska förrätta. Valberedningen ska meddela samtliga organisationer
under vilken tid nominering äger rum. Nomineringen avslutas vid
kongressen. Valberedningen förbereder även fyllnadsval som ska
förrättas av representantskapet.
MOM 10 VAL VID KONGRESS
Ordinarie kongress förrättar följande val:
• Ordförande för riksorganisationen
• Ledamöter och ersättare i styrelsen
• Revisorer och ersättare
• Ledamöter och ersättare i valberedningen
MOM 11 REGLER FÖR OMRÖSTNING
Kongressen fattar beslut med en röstmajoritet som är mer än hälften
av de röster som avgetts. Omröstning är öppen. Vid val ska dock
sluten omröstning ske när så begärs. Vid lika antal röster gäller,
utom vid val, den mening som tjänstgörande ordföranden biträder.
Vid lika antal röster vid val avgörs frågan genom lottning. Rösträtt
får inte överlåtas.
MOM 12 ERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTE FÖR KONGRESSDELTAGARE
Kongressen fastställer traktamenten samt grunderna för resekostnadsersättning
till deltagarna på kongressen.
MOM 13 EXTRA KONGRESS
Då särskilda skäl föreligger kan styrelsen efter beslut av representantskapet
inkalla extra kongress. Extra kongress ska dock inkallas
då minst en tredjedel av riksorganisationens föreningar begär det.
Regler för ombudsval fastställs av representantskapet.
Extra kongress kan endast behandla den fråga eller de frågor som
föranlett kongressens inkallande. Kallelse till extra kongress utfärdas
av styrelsen minst två månader före kongressen. Kallelse sänds
till samtliga distrikt, föreningar och samorganisationer. Styrelsen
bestämmer om motionstid.
Beträffande rösträtt, röstning och beslut vid extra kongress gäller vad
som ovan sagts beträffande ordinarie kongress.
Kongressen fastställer traktamente samt grunderna för resekostnadsersättning
till deltagarna i kongressen.
24 25


§ 8
STYRELSEN
MOM 1 SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER
Styrelsen leder riksorganisationens verksamhet i överensstämmelse
med stadgarna och övriga beslut som kongressen har fattat. Styrelsen
är mellan kongresserna riksorganisationens högsta beslutande
organ, där inte beslutanderätten för i § 10 angivna fall tillkommer
representantskapet.
Styrelsen består av ordföranden samt tio andra ledamöter varav en
är personalrepresentant. Ordföranden och nio andra ledamöter utses
av kongressen medan personalrepresentanten utses av personalens
fackliga organisation. Styrelsen utser inom sig vice ordförande vars
uppgift är att fungera som ordförande vid förfall för den kongressvalda
ordföranden.
Om ordföranden avgår under kongressperioden ska representantskapet
utse efterträdare.
För de nio styrelseledamöter som utöver ordföranden väljs av
kongressen väljs fem ersättare. Ersättarna inträder i styrelsen vid
förfall för ordinarie ledamot i den ordning de blivit valda. Om under
kongressperioden ersättare blivit ordinarie ledamot eller ersättarplats
annars blivit vakant utses ny ersättare av representantskapet.
Ersättare för personalrepresentanten utses av personalens fackliga
organisation.
Beslut i styrelsen kräver att mer än hälften av ledamöterna är eniga.
MOM 2 ARBETSUTSKOTT
Styrelsen utser arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden
samt en övrig styrelseledamot. En av styrelseledamöterna
utses till ersättare.
Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden. Arbetsutskottet
handlägger, på uppdrag av styrelsen, löpande ärenden av allmän administrativ
och ekonomisk art samt övriga ärenden i vilka styrelsen
för varje enskilt fall fattar delegeringsbeslut.
Beslut i arbetsutskottet kräver att alla ledamöter är eniga. Arbetsutskottet
ska föra beslutsprotokoll vilket biläggs styrelsens protokoll.
MOM 3 ARVODE
Styrelsens arvode beslutas av kongressen efter förslag från revisorerna.
Utöver styrelsearvodet kan ett särskilt arbetsarvode för ordföranden
eller annan styrelseledamot beslutas av styrelsen i samråd med
revisorerna. Sådant beslut ska rapporteras till representantskapet vid
nästa möte.


§ 9
PRO:S FOLKHÖGSKOLA
MOM 1 HUVUDMAN
PRO och dess styrelse är huvudman för PRO:s folkhögskola.
MOM 2 FOLKHÖGSKOLANS MÅL
PRO bedriver folkhögskola som har att följa huvudmannens direktiv
och syfte med folkhögskolans verksamhet, inom ramen för de riktlinjer
och direktiv som finns för folkbildning och folkhögskola, samt
26 27
att uppfylla § 1 i dessa stadgar.
Folkhögskolan ska vara öppen för alla medlemmar och bidra till det
livslånga lärandet för att ge färdigheter att leva i en föränderlig värld
och vara en väg till ökad jämställdhet och personlig utveckling.
Folkhögskolans styrelse fastställer skolans Målstyrnings- och utvärderingsdokument.
MOM 3 STYRELSE
PROs styrelse utser årligen folkhögskolans styrelse. De fackliga
organisationerna vid folkhögskolan utser personalrepresentanter.
Folkhögskolans styrelse har på uppdrag det omedelbara ansvaret
för driften och utvecklingen av folkhögskolan och förvaltningen av
skolans tillgångar.
För vart år upprättas en särskild delegation mellan PRO:s styrelse
och folkhögskolans styrelse.
MOM 4 KURSVERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
Kursverksamhetsår omfattar 1 juli – 30 juni och räkenskapsår är
kalenderår.
MOM 5 REVISION
Av kongressen valda revisorer är också revisorer för PROs folkhögskola.


§ 10
REPRESENTANTSKAPET
MOM 1 REPRESENTANTSKAPETS UPPGIFTER
Representantskapet har till uppgift att utöva tillsyn över riksorganisationens
verksamhet och vara rådgivande organ beträffande riksorganisationens
förvaltning.
MOM 2 REPRESENTANTSKAPETS SAMMANSÄTTNING
Representantskapet består av 40 ledamöter fördelade på distrikten
proportionellt efter medlemsantalet, dock högst tre per distrikt. Styrelsen
gör fördelningen efter medlemsantalen den 31 december det
år kongress hålls.
Distriktsordförande ska tillhöra representantskapet. Om distriktsordförande
är ledamot av riksorganisationens styrelse ska distriktets
årsmöte utse annan person att vara ledamot i representantskapet.
Styrelsens ledamöter ska vara närvarande vid representantskapets
sammanträden och har rösträtt i frågor som inte gäller ansvarsfrihet.
Revisorerna ska närvara vid representantskapets sammanträden och
har yttrande- och förslagsrätt.
MOM 3 REPRESENTANTSKAPETS SAMMANTRÄDE
Representantskapet håller årsmöte under första halvåret och höstmöte
under andra halvåret. Kallelse ska utfärdas av styrelsen senast en
månad i förväg. Dagordning och beslutsunderlag ska vara ledamöterna
och revisorerna tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.
Representantskapet utser presidium.
Extra sammanträde hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då
minst hälften av representantskapets ledamöter skriftligt begär det
för behandling av viss fråga. Kallelse till extra sammanträde ska
utfärdas av styrelsen minst två veckor i förväg.
28 29
MOM 4 BEHANDLING AV ÄRENDEN
Vid årsmötet behandlas styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
för föregående kalenderår och revisionsberättelsen. Vid
årsmötet beslutas även verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska innehålla förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning samt bokslutskommentarer,
allt i enlighet med god redovisningssed. Verksamhetsberättelsen
ska vara underskriven av samtliga ledamöter i styrelsen.
Revisionsberättelsen ska ta ställning till om resultat- och balansräkningen
ska fastställas samt om styrelsens ledamöter ska beviljas
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Representantskapet fastställer resultat- och balansräkning, samt
beslutar att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
verksamhetsberättelsen omfattar. Representantskapets beslut föreläggs
kommande ordinarie kongress.
Det framgår av § 7 MOM 2 att representantskapet ska bestämma om
tid och plats för ordinarie kongress och i § 7 MOM 13 att representantskapet
kan besluta om att inkalla extrakongress, samt fastställa
regler för ombudsval vid extrakongress. Enligt § 8 MOM 1 utser representantskapet
efterträdare till ordförande om denne avgår under
kongressperioden.
Representantskapet beslutar enligt § 3 MOM 2 om överklaganden
vid uteslutning av medlem. Enligt § 14 beslutar representantskapet
om överklaganden av riksorganisationens styrelse beslut.
Representantskapet behandlar ärenden som styrelsen förelägger
representantskapet för yttrande.
MOM 5 REGLER FÖR OMRÖSTNING
För representantskapet gäller samma regler för omröstning som för
kongressen (se § 7 MOM 11).


§ 11
RIKSORGANISATIONENS KANSLI
Styrelsen anställer funktionärer vid riksorganisationens kansli samt
fastställer arbetsordning för kansliet.


§ 12
EKONOMISK FÖRVALTNING
Styrelsen utser personer som två i förening tecknar riksorganisationens
firma.
Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.
Placering av riksorganisationens tillgångar regleras i ett placeringsreglemente
som upprättas av styrelsen. Placering är endast tillåten i
bank eller motsvarande kreditinstitut som står under Finansinspektionens
kontroll.
Riksorganisationens redovisning ska ske i överensstämmelse med
god redovisningssed och lagstiftning i Sverige.
Riksorganisationens räkenskaper avslutas per kalenderår.
30 31


§ 13
REVISION
För granskning av riksorganisationens styrelse, representantskapets
verksamhet och riksorganisationens räkenskaper väljer ordinarie
kongress för följande kongressperiod två revisorer och två ersättare.
Ersättarna inträder vid revisors förhinder eller avgång. Om någon
ersättarplats blir vakant under kongressperioden utser representantskapet
ny ersättare för resten av kongressperioden.
Auktoriserad revisor ska anlitas för att tillsammans med förtroendevalda
revisorer utföra revision.
Revisorerna ska senast inom en månad efter den dag årsredovisning
blivit klar för granskning till styrelsen avlämna sin revisionsberättelse.
Revisorerna ska närvara vid styrelsesammanträde när så behövs och
vid representantskapsmöten och kongress.
Revisorerna erhåller arvode enligt grunder som fastställs av kongressen.
Traktamente, resekostnads- och annan ersättning utgår enligt
bestämmelser för uppdrag i riksorganisationen.


§ 14
ÖVERKLAGANDE
Medlem kan överklaga beslut av förening, samorganisation och
distrikt eller deras styrelser om medlemmen anser
att beslut inte skett i stadgeenlig ordning
att beslut strider mot stadgarna eller föreskrifter beslutade med
stöd av stadgarna av organ inom riksorganisationen.
Skrivelse med överklagande ska inges till riksorganisationens styrelse
senast inom 30 dagar efter dagen för protokollets justering av
det överklagade beslutet.
Riksorganisationens styrelse beslutar i ärende om överklagande
sedan yttrande inhämtats från vederbörande distrikt, samorganisation
och förening. Riksorganisationens styrelse kan begära att sådant
yttrande ska behandlas vid protokollfört medlemsmöte i föreningen.
Riksorganisationens styrelses beslut kan överklagas hos representantskapet.
Skrivelse med överklagande ska inom 30 dagar från
beslutets delgivning inges till riksorganisationens styrelse.
Representantskapet behandlar ärendet på nästkommande sammanträde.
Se även § 3.
32 33


§ 15
STADGEÄNDRING
Ändring av riksorganisationens stadgar kan endast ske genom beslut
av ordinarie kongress och med anledning av förslag av riksorganisationens
styrelse eller motion.
Om förening, samorganisation eller distrikt begär det kan riksorganisationens
styrelse efter prövning bevilja dispens från tillämpningen
av stadgarnas § 4, § 5 och § 6.


§ 16
UPPLÖSNING
Riksorganisationen kan endast upplösas om beslut fattas av ordinarie
eller extra kongress med fem sjättedels majoritet av de röstberättigade.
I händelse av beslut om upplösning ska kongressen besluta om hur
riksorganisationens efter avvecklingen behållna tillgångar ska disponeras.
Dessa stadgar träder ikraft den 1 januari 2016.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.