A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte, förslag till dagordning

Protokoll fört vid årsmöte med PRO-Åhus den 15 februari 2019 Kl. 14,00 i Bowlinghallen Åhus. Närvarande: 83 Medlemmar § 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Olsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat......

2019-02-12 Protokoll fört vid årsmöte med PRO-Åhus den 15 februari 2019 Kl. 14,00 i Bowlinghallen Åhus. Närvarande: 83 Medlemmar § 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Olsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat § 2 Fastställande av dagordningen Årsmötet fastställde den föreliggande dagordningen. § 3 Parentation Parentation hölls för de under verksamhetsåret avlidna medlemmarna och Ordföranden Lars Olsson läste upp namnen på de 11 avlidna medlemmarna Karin Holmqvist tände ljus och läste en dikt. Låten`` Glöm inte bort de fina åren`` av Berth Idof spelades upp och därefter hölls en tyst minut. § 4 Val av två justerare och tillika rösträknare för årsmötet Årsmötet utsåg Eva Carlsson och Kjell-Åke Bolin att justera dagens protokoll § 5 Nya medlemmar Medlemsansvarig Lars Tillberg läste upp namnen på 12 nya medlemmar som hälsades välkomna till PRO Åhus med en applåd. § 6 A. Val av ordförande för årsmötet Till ordförande för årsmötet valdes Stig Janzon B. Val av sekreterare för årsmötet Till att föra årsmötets protokoll valdes Bengt Åkerblom § 7 Styrelsens rapport och förslag Ordföranden Lars Olsson informerade om kommande arrangemang 2019 § 8 Styrelsen förslag till verksamhetsberättelse för 2018 Verksamhetsberättelsen för 2018 gicks igenom och godkändes av årsmötet § 9 Styrelsens förslag till ekonomisk berättelse för 2018 Resultat o balansräkning redovisades av Nina Fält och godkändes av årsmötet § 10 Revisorernas berättelse Revisorerna har, efter granskning av styrelsen handlingar, upprättat revisionsberättelse, som Kjäll Larsson läste upp och godkändes av årsmötet § 11 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning Årsmötet beslutade om fastställande av resultat och balansräkning. Årets vinst 2.949 kronor överförs i ny räkning § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 Den av revisorerna föreslagna ansvarsfriheten för styrelsen under verksamhetsåret 2018 blev årsmötets beslut § 13 Beslut om kostnadsersättningar för 2018 Stig Janzon redogjorde styrelsens förslag om att inga kostnadsersättningar skall utbetalas, endast ersättning för lagstadgad kilometerersättning. Årsmötet godkände förslaget. § 14 Val enligt valberedningens förslag, se bifogad bilaga A Ordförande Lars Olsson ett år kvar B Sekreterare Bengt Åkerblom ett år kvar C Kassör, delegerades till styrelsen D Ledamot Hans Svensson ett år kvar C Ledamot på två år Eva Carlsson D Studieorganisatör på ett år Gunvor Möllerstedt E Ledamot på 2 år Roland Persson Ersättare till styrelsen: Bengt Lind ett år Elisabeth Frostensson ett år Revisorer: Kjäll Larsson två år Lars Tillberg ett år kvar Revisorsersättare: Stig Janzon ett år Torsten Svärdh ett år Övriga val enligt bilaga. Styrelsen har att utse en valberedningen. § 15 Nya frågor Inga nya frågor fanns att behandla för årsmötet. § 16 Avslutning Ordföranden Lars Olsson tackade de 83 närvarande medlemmarna och avslutade årsmötet och inbjuder till kaffe och fastlagsbulle. Efter kaffet föreläste läkaren Rut Öien om de svårläkta såren och vården Kate Björck avslutade dagen med dragning av lotteriet. Åhus dag som ovan Vid protokollet Bengt Åkerblom Stig Janzon Lars Olsson Justeras Eva Carlsson Kjell-Åke Bholin

ÅHUS PENSIONÄRSFÖRENING PRO
Årsmöte 2019-02-15 kl. 14,00 i Bowlinghallen Åhus
Förslag till dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordningen
§ 3 Parentation
§ 4 Val av två justerare och tillika rösträknare för årsmötet
§ 5 Nya medlemmar
§ 6 A) Val av ordförande för årsmötet
 B) Val av sekreterare för årsmötet
§ 7 Styrelsens rapporter och förslag
§ 8 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2018
§ 9 Styrelsens förslag till ekonomisk berättelse för 2018
§ 10 Revisorernas berättelse
§ 11 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för 2018
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
§ 13 Beslut om kostnadsersättningar
§ 14 Val enligt valberedningens förslag, se bifogad bilaga
§ 15 Nya frågor
§ 16 Avslutning
 Fika c:a 15,00
Läkare Rut Öien förevisar om forskning och kamp mot de svårläkta såren.
Lottdragning och Avtackning

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.