A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

KPR / Remisser

Innehållsförteckning

 

       01 Förslag till arbetsträffar före KPR Au

Protokoll

       Presentation omsorgsnämnden ekonomi

 

        Protokoll 2019-12-04

 

        Protokoll 2019-05-22         

       

        Protokoll 2019-03-20       

 

        Protokoll 2018-12-04

 

        Protokoll 2018-09-25

        

        Protokoll 2018-05-16

 

        Protokoll 2018-03-20

 

        Protokoll 2017-03-15

 

        Protokoll 2017-05-23

 

        Protokoll 2017-09-26

 

        Protokoll 2017-12-04

 

Tillgänglighetsplan

         Remisser

 

PRO:s Miniäldrebarometer

       01 Extramiljarden till stor del oanvänd

       02 Enkät och svar från KPR Au

Bostadsstrategin i Kävlinge kommun (svar på följebrev)

Trafikstrategi för Kävlinge Kommun

       01 Vårt förslag på remissen

       02 Pensionärsorg gemensamma yttrande

Morgondagens hemvård gemensamt remissvar

Personalrekrytering inom hemvården

       01 Tänk efter före (utbildningsförslag)

       02 Svar på Tänk efter före

Socialstyrelsen uppföljning av föreskriften om ledningssystem

       01 Info om intervju med Socialstyrelsen

       02 SOS FS 2011–9 föreskrifter och allmänna råd

       03 Minnesanteckningar från intervjun

       04 Implementering efter egna förutsättningar                      

Lokaltrafik inom Kävlinge kommun

        01 Morgondagens lokaltrafik för våra äldre

        02 Svaret samt ny skrivelse till Pia som ej har svarat

        03 Leifs redogörelse fr. mötet

        04 Gunvors reaktion på uträkningen 

Bostadsanpassning

          Bostadsanpassning

Vad är KPR?

 

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och kommunikation mellan pensionärsorganisationer med 2 representanter från varje organisation PRO Furulund, PRO Kävlinge, PRO Löddeköpinge, SPF Gillhög, SPF Club 75 och SKPF avd 24 och kommunens styrelser och nämnder. Inom organisationerna utses ett arbetsutskott AU med 2 + 2 ledamöter som skall bereda ärenden och föreslå dagordning för rådets sammanträden samt rådets sekreterare.

KPR har en rådgivande funktion. Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation och därvid inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Vid varje sammankomst förs protokoll som publiceras på kommunens hemsida samt skickas till rådets ledamöter och ersättare.

Vi har till uppgift att informera vidare till våra medlemmar om ärenden som behandlats i rådet.

Pensionärsrådet sammanträder 4 gånger per år samt har en utbildningsdag.

Mandatperioden följer den politiska mandatperioden. Vi styrs av ett reglemente.

PS. Ni som nu läser detta och vill att något som inte varit uppe till behandling som du tycker att det kan ni ta upp ta kontakt med någon av era ledamöter i KPR och förklara vad det är som ni vill skall tass upp på dagordning! DS

Under innevarande mandatperiod 2014–2018 i KPR, sitter för PRO Furulund Sven Erik Jönsson och Bengt Nilsson samt ersättare Astrid Andersson. Bengt sitter också med AU.

Bengt Nilsson

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.