A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO påverkar

Pensionärs Rådet (KPR)

PRO Höör har följande representanter i KPR. (Kommunala Pensionärs Rådet).

Lena Kristensen     0709 625 175
Inger Karlsson       0708 247 615
Börje Pettersson    0413-200 74     Ersättare

 

Har du några frågor angående boende,äldreomsorg, färdtjänst eller hemtjänsten eller något annat som du funderar över, ta i så fall kontakt med någon av våra representanter i KPR så de kan ta upp frågorna i kommunen.

 

Rapport från KPR- och KHR 2018-11-26

Björn Ljungberg, verksamhetsutvecklare LSS, informerade om att personalen fått utbildning inom kvalité och metoder bl.a. om delaktighet och taktil massage. Ny yrkesgrupp ska anställas, stödpedagog. De personer som hade personlig assistans innan de fyllt 65 år får behålla den.

Eva Näslund, socialchef, redogjorde för socialstyrelsens brukarenkät 2018 inom hemtjänst och särskilt boende. Resultatet i Höör är bättre än tidigare. Svar och analys finns i PRO:s lokal.

Lars Håkan Persson, ordf. KHR, informerade om att Skånetrafikens beställningscentral nu finns i Hässleholm. Man tar emot 2.400 samtal/dygn. Inom färdtjänsten görs det 5.000 resor/dygn och 2.500 sjukresor. Punktligheten har blivit bättre, kommer till rätt adress och chaufförerna är mer tillfreds. Man har rätt till vård inom 3 mån. Kan man inte få den på ”hemmaplan” har man rätt till vård på annan plats. Många resor går till Stockholm. 23 av Skånes 33 kommuner har avtal med Skånetrafiken. Det finns 17 företag och 350 fordon. Sjukresa ska vara på plats inom 30 min. Skånetrafikens kundtjänst ska kontaktas vid problem.

Miljö- och byggnadsnämnden har flyttat till vårdcentralen plan 3 och 4. Tid måste bokas eftersom det är låst.

 

Rapport från KPR-möte den 21 maj 2018.

Utveckling av särskilt boende och hemtjänst

Eva Näslund, informerade om utvecklingen av särskilt boende och hemtjänsten. Effekterna efter effektiviseringen har man börjat se. Kommunen har fått rätt i fyra domar när det gäller individuell bedömning vid duschning, städning och växling från hemtjänst till särskilt boende. I vissa fall är hemtjänst dyrare än en plats på särskilt boende. Sociala sektorn ligger ca 4 milj. back nu. Kostnaden för hälso- och sjukvård har ökat t.ex. vak nattetid.

Anders Svensson, berättade om hur antalet platser på särskilt boende har förändrats över tid i kommunens regi.

2003 fanns det 136 platser.

2007 öppnar demensboendet Björken och nu finns det 98 platser.

2012 stängs Orupslund och kvar är 82 platser.

2018 har kommunen 76 egna platser, men beviljade beslut om särskilt boende är 117 st. Alltså köper man 41 platser.

Antal personer med hemtjänst har minskat de senaste åren.

Rehabilitering och hjälpmedel.

Anneli Elofsson, chef för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter samt MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) informerade om sina arbetsuppgifter såsom ansvar för rehabiliteringsrutiner och kartläggning av kommunala hjälpmedel.  Har tillsammans med 9 andra kommuner ett 4-års avtal med Sodexo i Eslöv.

Har startat seniorträffar i grupp för 80-åringar.

 

Rapport KPR-möte 5 mars 2018

Eva Näslund, ny socialchef sedan 1 jan. 2018, informerar om att sociala sektorns resultat 2017 var                      –17.434.000 kr.

Äldreomsorgens resultat var -18.6 milj. Förklaring: av särskilt boende köptes 40 platser utanför kommunen till en kostnad av 800.000kr/år och plats.  362 personer hade hemsjukvård. Hemsjukvården kostar mer än särskilt boende!!!  Arbetar för att få en budget i balans. Antalet leasingbilar ska minska och personalen ska cykla inom tätorten.

Om välfärden ska fortsätta som i dag, behövs en skattehöjning med 13 kr till år 2035.

Anders Svensson, kvalitets – controller, redogjorde för verksamhet, som man utfört 2017, med nyckeltal  månad för månad. T.ex. antal biståndsbedömningar, antal som beviljades och antal avslag. Antal sökta bostadsanpassningar.  Hur många timmar man tillbringat i bil. (16 heltidstjänster!!!) Beviljat särskilt boende, hur lång tid det tagit från beslut till verkställighet.   Hur många timmar som ej ersatts när personal varit frånvarande m.m. Det är första året som detta gjorts, och tanken är att detta material ska användas för att analysera verksamheten framöver.

Christer Olsson, kommunstyrelsen, informerar om planerat bygge på västra stationsområdet. Ett 7 vån hus, ett 5 vån och ett 3 vån. Trygghetsboende. Parkeringsfrågan måste lösas. Nu samråd ca 4 v. Ritningar finns i kommunhuset. I bästa fall börja bygga 2019 om det inte blir några överklagande.

 Behöver utöka med 30 platser särskilt boende. Diskuterar ytterligare ett plan  på Maglehill, alltså totalt 90 platser.

Olle Iding informerar om att gång- och cykelstigar är inverterade.

 

Rapport från KPR-möte den 27 nov 2017

Byggnationer

Anders Ihse från Riksbyggen informerade om byggnationer för äldre.

Det finns:

  • Seniorboende 55 +
  • Trygghetsboende 65+, stöd av hemtjänst , kostar K 100.000-250.000/år.
  • Vård- och omsorgsboende, som är biståndsprövande gruppboende, kostar K     500.000 - 750 .000 kr/år.

Riksbyggen har en modell med boende i kooperativ hyresrätt, som Höörs kommun är intresserad av. Man ger kommunen möjlighet att investera i sin verksamhet utan att belasta den löpande budgeten. En kooperativ hyresrättsförening är självförsörjande. Ägarmodellen är en ekonomisk förening. Kommunfullmäktige beslutar våren -18 om en förening ska starta. Medlems upplåtelseinsats är 100 kr. Sedan sept 2016 har man ett samarbetsavtal med Höör. Särskilt boende 60 platser 35 m²/lgh , möjlighet till parboende, i Maglehill, även kök, matsal och förskola planeras. Totalt 11.000m².

På Västra Stationsområdet planeras trygghetsboende med 33 lgh. Det blir två- och trerumslägenheter. Hobby- och övernattningslokal ska finnas och en trygghetsvärd.

Byggstart är planerad till mars 2019 och ska stå klart augusti 2021.

Färdtjänst

Skånetrafikens färdtjänsthandläggare utreder om man kan få färdtjänst. Kriterierna enl lag om färdtjänst är:

  • Väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand
  • Har ett varaktigt funktionshinder, som beräknas vara mer än 3 mån.
  • Är folkbokförd i någon av de kommunerna som överlåtit ansvaret för färdtjänst till Region Skåne.

Ansökan sänds till:

Skånetrafiken

Färdtjänst

281 83 HÄSSLEHOLM

Blankett finns www.skanetrafiken.se/fardtjanst, tel 0771-774433.

Det utförs 120.000 resor/månad varav hälften är sjukresor. Punktligheten är 89% och 88% är nöjda. Nytt, hjälp med trappklättrare i 6 mån. Sjukresa hämtas inom 90 min dygnet runt är målet. Alla klagomål till kundtjänst tel 0771-774433.

Ny upphandling sker nästa år.

 

 

Rapport från KPR-möte den 18 sept. 2017

Mat inom äldreomsorgen

Måltidschef Eva Kullenberg berättar att det lagas 2600 portioner mat dagligen i Höörs kommun varav 100 är till äldreomsorgen.

Maten som serveras är:

Svenska näringslivets rekommendationer för den målgrupp det gäller. 40 % ekologiska varor. Svenskt kött. Anpassad till individen t.ex. konsistens el. näringsberikad , ska vara ordinerat  av ssk.    

Ca 40 % är undernärda och detta påverkar allmäntillståndet. Om man haft influensa, tar det längre tid att återhämta sig. Mediciner får inte samma effekt. Energibehovet minskar när man blir äldre, men man behöver lika mycket mineraler och vitaminer som tidigare. Man känner sig inte lika törstig (1,5 – 2 l/dag )och aptiten minskar. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet

MAS Annika Atterlid Olsson och chef för sjuksköterskorna Marie Kjellberg informerar om att man utvecklat samarbetet med Höörs Vårdcentral. Man träffas varannan vecka. Av 350 inskrivna inom hemsjukvården ingår 40 patienter i ett mobilt vårdteam. För detta krävs minst fyra av följande kriterier: Minst 75 år, erhåller hemsjukvård, tar sex eller fler mediciner, får hjälp med personlig omvårdnad, har tre eller fler kroniska diagnoser, varit inlagd på sjukhus tre eller fler ggr. Läkare och sjuksköterska ingår i teamet.

När en person kommit hem från sjukhusvistelse görs en samordnad individuell planering, SIP, i patientens hem . Olika personalkategorier, patient och anhöriga ingår. I dag får man mer avancerad sjukvård i hemmet.

Budget

Sociala sektorn går minus med 18 miljoner 2017. En anledning är att man köper 33 platser för särskilt boende utanför Höör. Nu har man blockhyrt 10 platser på Fogdaröd. Det finns planer på att bygga 60 platser på Maglehill.

Kungshällan planeras att byggas ut med bl.a. trygghetsboende.

 

 Rapport från KPR-möte den 19 sept 2016.

Höörs kommuns äldrevision är reviderad och klar att presenteras för socialnämnden. Äldrevisionen ska vara en vägledning för nämnder och styrelser och tar upp bl.a. boende, trafikfrågor, kost, aktiviteter och socialt umgänge, kommunikation och teknik, omsorg och stöd. PRO och SPF har varit delaktiga i utförandet.

Enhetschef Gert Möller informerade om två kommande projekt. GPS-positionering för lätt dementa och nattillsyn med kamera i särskilt- och ordinärt boende.

Börje Pettersson PROs repr till möte med Skånetrafiken den 12 okt.

HSL-avtalet – inget att rapportera. Läkare saknas.

Hemtagningsteam – bättre kontinuitet.

Platsbrist inom särskilt boende och korttidsboende. Kommunen köper platser på andra orter.

Till nästa möte uppmanas vi till att ta reda på hur pensionärerna vill bo i Höör.

Protokoll läggs ut på : hoor.se, flik familj & omsorg, äldreomsorg, kommunala pensionärsrådet, protokoll.

-----------------------

Rapport från KPR-möte den 28 nov -16.

Bostäder och boende

Karin Kallioniemi, kommunarkitekt,

 informerar om att man gör en ny översiktsplan som ska visa förutsättningar och utvecklingsstrategier med sikte på år 2035. Redovisar vad som byggts under 2016

Planen är att bygga 250 lägenheter  i 2 etapper på västra stationsområdet. Man börjar med 100 lägenheter vid Tjurasjö. Byggherrar bestämmer storlek och antal våningar och om det blir något trygghetsboende. Beräknas vara färdigt 2018-2019.

Christina Forslund ,vd HFAB

HFAB har 447 lägenheter varav 50% har hiss och 50% är 2:or. Hyran ligger i snitt på 1.122 kr/m². Köerna har de sista åren minskat. Kungshällan 2 år, Mejeriet 0-1 år och Åtorp 1-2 år.

 32 lägenheter byggs på kvarteret Badhuset, färdiga 2017. Fyra st 2:or iordningställs på Gamla Apoteket. I Sätofta blir det 12 st marklägenheter  som ska vara klara 2018. Trygghetsboende planeras vid Kungshällan men först ändring av detaljplan , 2020-2021 ev klart.

Monica Dahl, socialchef.

Höör har 48 egna platser för särskilt boende, men man köper flera utanför orten. Projektgrupp är igång för att ta fram funktionsbeskrivning för nytt bygge. Man vill ha en referensgrupp och Lena Kristensen från PRO och Inger Ander från SPF kommer att ingå i denna. Tidplan 2019-2020.

Anders Svensson, kvalitetscontroller

Rapporterar om socialstyrelsens brukarenkät för hemtjänst och särskilt boende. Det är stor del anhöriga som svarar. Det finns områden som behöver förbättras.

Det är svårt att rekrytera personal och svårt att behålla densamma.

Protokoll läggs ut på : hoor.se, flik familj & omsorg, äldreomsorg, kommunala pensionärsrådet, protokoll.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.