A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmötet 20 nov 2019

PRO Skurholmen står som mötesvärd för årets höstmöte. Västra Brogatan 30 Skurholmen den 20 november 2019. Samling från 09:30 för avprickning och morgonfika. Förhandlingarna startar kl 10:00

PRO Samorganisation i Luleå kommun.
Höstmöte onsdag 20 november
Plats: Pro lokalen Skurholmen

§ 16 Höstmötets öppnande.
 Samorganisationens ordförande SvenEric Sterner öppnade mötet.

Mötet inleddes med att Erik Willman sjöng och spelade ett antal visor ur
sin breda repertoar.

§ 17 Höstmötets behöriga ytlysande.
Beslut: Ombuden godkände höstmötets behöriga utlysande.
§ 18 Fastställnde av dag och arbetsordning
Beslut: Den föreslagna dagordningen godkändes
§19 Fastställande av ombudsförteckning.
Beslut: Att fastställa ombudsförteckningen.
§ 20 Val av 2 justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Beslut: Att till justerare välja Ove Wedestig och Ethel Keisu.
§ 21 Värdföreningen presenterade sin verksamhet.
Inga Ylitalo presenterade PRO Skurholmens inponerande verksamhet bl.a. 10 studiecirklar och 6 berättar cafeer har
hållits. Deltagande vid hamnfestivalen,skridskotävlande och arrangör av distriktets
boulmästerskap. Ett antal resor har anordnats, bl.a. Piteå, Vidsel och Haparanda(IKEA)
Föreningen har 446 medlemmar.
§ 22 Gästtalare
Distriktets ombudskvinna Eva Rödge var årets gästtalare. Hon berättade om de förändringar som är på gång inom PRO-distriktet.
Beroende på distriktets ekonomi kommer en fastanställning att upphöra vid årets slut. Det innebär att distriksstyrelsen
tvingas ta ett större ansvar.
Ett nytt medlemsregister är på gång.
Föreningarna uppmanas att rensa på sina hemsidor.
En översyn av PRO:s framtida organisation är på gång när det gäller SAM- Distrikt- riksorganisation
Förslag kommer att läggas fram till nästa kongress.

Ett grupparbete genomfördes där tre frågor diskuterades.
Hur kan vi öka antalet förteoendevalda?
Hur kan vi öka antalet medlemmar?
Har de ideella föreningarna spelat ut sin roll?

Lunch och paus i förhandlingarna. Deltagarna bjöds på en välsmakande laxsoppa.

§ 23 Ekonomi 2020.
Kassören Roland Johansson presentrade SAM-organisationens ekonomi.
Kommunens verksamhetsbidrag minskade kreftigt 2019 från 50 kr./medlem till 30 kr./medlem
Den förslagna budgeten för 2020 innebär ett minusresultat på 12.700 kr.
a) Förmedling av verksamhetbidraget till föreningarna 2020.
Styrelsens förslag: Att för år 2020 fördela 20 kr per medlem till föreningarna och hela
adminstrationsbidraget på 1.000 per förening.Resterande 10 kr per medlem går till 
Samoganisationens verksamhet.
Beslut: Att godkänna styrelsens förslag
b) Bidrag till kursdeltagare som deltar i PRO-distriktets kurser.
Styrelsens förslag: Att Samorganisationen lämnar ett bidrag på 100 kr per deltagare i kurser
som PRO Norbotten anordnar.
Beloppet utbetalas efter faktura ställd till Samorganisationen före utgången av verksamhetsåret.
Beslut: Att godkänna styrelsens förslag.
c) Budget
Beslut: Att godkänna den föreslagna budgeten.
§ 24 Verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen för 2020 prsenterdes.
Beslut: Att anta den föreslagna verksamhetsplanen.
§ 25 Aktuell information från styrelsen.
Ordförande SvenEric Sterner uppmanade föreningarna att inför de planerade årsmötena aktivera respektive valberedning i god tid.
Han berättade att KPR kommer att göra ett besök i Öjebyn för att få närmare kunskap om hur
matproduktion och matleveransen fungerar.
SvenEric påminde även om vikten av medlemsvärvning.
§ 26 Höstmötets avslutning
Ordförande SvenEric Sterner avslutade mötet.

Vid Protokollet Jan Englund

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.