A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Författare Arne Hederskog.

Huset har flyttats två gånger. Det uppfördes ursprungligen någon gång på  1860-talet i samband med att järnvägen Göteborg – Stockholm öppnades för trafik  1864. Huset var då placerat intill järnvägsstationen i stort sett där trappan  ner till gångtunneln är belägen i dag. 

Huset utnyttjades mer eller mindre som ett  litet hotell eller pensionat. I huset fanns två eller kanske tre  övernattningsrum på andra våningen och i bottenvåningen fanns kök matsal och  kafe. Det var nämligen så att resande från Bollebygd o Hindås som skulle till  Stockholm kom med hästskjuts till Floda kvällen före eftersom tåget gick så  tidigt på morgonen att det var omöjligt att hinna med tåget om man inte startade  hemifrån dagen innan. 

1912 blev järnvägen dubbelspårig mellan  Göteborg och Alingsås och därmed flyttades huset första gången. Det placerades  då helt intill järnvägsspåren c:a 50 m från järnvägsundergången i riktning mot  stationshuset. Hur länge huset användes som pensionat har jag ingen kännedom om  men efter det användes det som tvåfamiljshus. Den ena lägenheten användes av den  SJ-anställde banvakten för sträckan mellan Tullängen och Ubbared. Den andra  lägenheten hyrdes ut till annan familj. Efter det att banvakten gått i pension  och senare avlidit användes fastigheten som vanlig hyresfastighet fram till  1980. 

1980 hade fastigheten övertagits av Lerums  kommun. PRO Skallsjö hade gjort en framställan till kommunen att få hyra huset  för sin pensionärsverksamhet och i samband med att den siste hyresgästen  flyttade fick PRO hyra fastigheten. Hyran sattes till den symboliska summan av  300 kr per år och då fick även uthusen utnyttjas. Pro isolerade en del av  uthuset så att man kunde använda det till bl a vävning och hobbysnickeri. 

1990 eller 1991 beslutade kommunen att inte  längre hyra ut föreningslokaler till en symbolisk summa utan man skulle övergå  till s k marknadshyror. Detta fick till följd att hyran steg avsevärt men för  att det inte skulle drabba föreningarna alltför hårt direkt beslutades om viss  årlig procentuell höjning av hyran till dess att man nått upp till den åsatta  marknadshyran. Detta innebar för PRO:s del att hyran höjdes från 300 kr om året  till c:a 25000 kr för att sedan höjas med 10% per år. Kommunen gjorde samtidigt  förändringar i bidragsgivningen för att på så sätt underlätta föreningarnas  ekonomi. 

1997 var det dags för en andra flytt för  Trevnaden. Kommunen hade beslutat att ändra Stationsvägens sträckning till att  gå parallellt med järnvägen och då skulle ingången till Trevnaden i princip gå  direkt ut i körbanan. Det fann vi i PRO vara omöjligt och begärde hos kommunen  att få anvisat nya lokaler för vår verksamhet eller att huset flyttades till ett  läge lite längre från den vägbanan. Kommunen hade också funderingar på att riva  huset. PRO-föreningen ville då få en undersökning om det inte fanns ett  kulturvärde som innebar att man inte utan vidare kunde riva fastigheten. Detta  visade sig vara riktigt och kommunen beslöt då att flytta huset till sitt  nuvarande läge. Men tyvärr visade det sig att trapphuset som fanns för att nå  lägenheten på andra våningen inte fanns med i K-märkningen och därför togs det  bort.

Detta fick till följd att  utrymmesmöjligheterna från den övre våningen begränsades och att verksamheten  därmed inte kunde genomföras i den utsträckning som var tänkt. I dag har däremot  kommunen satt upp en utvändig trappa som ska kunna användas vid ett eventuellt  behov av utrymning. 

Som tidigare nämnts disponerade PRO även en  uthusbyggnad för bl a snickeri och vävning. I samband med flyttningen av  Trevnaden försvann dessa lokaler. PRO ville inte acceptera detta utan yrkade på  att få ersättningslokaler vid Trevnadens nuvarande läge. Detta anammade kommunen  och beslöt om en annexbyggnad vid sidan av Trevnaden. Man ställde dock som  villkor att PRO själva svara för uppförandet av byggnaden. Kommunen bistod med  grunden och 75 000 kr i materialkostnader samt att kommunens skulle vara ägare  till den nya byggnaden. PRO skulle däremot inte belastas med någon hyra för de  nya lokalerna eftersom man själva uppfört byggnaden med egen arbetskraft. 

Villkoren för PRO att få hyra Trevnaden var  att kommunen svarade för det yttre underhållet på byggnaderna och att PRO  svarade för det inre underhållet. El och uppvärmningskostnader skulle kommunen  svara för. 

Avslutningsvis kan väl konstateras att  Trevnaden har en alldeles speciell historia som är värd att bevaras till  eftervärlden. Finns det något annat hus i kommunen som har en liknande  historia?

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.