A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nytt från Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-02 Bostadsanpassning. Ny lag från 1 juli 2018.

Du kan gå in på Boverkets hemsida-bostadsanpassning.

Arbetsterapeuten ger ett intyg om nödvändigheten, men kan inte ansöka. Den sökande måste själv ansöka bidrag om bostadsanpassning eller med hjälp av anhörig eller god man. Det krävs även fastighetsägarens godkännande. Det skall göras tre offerter varav den billigaste antas. Förbättringar >300 000 tas i nämnden. I år har ALE kommun haft 61 inkomna ärenden. Blir det avslag kan arbetsterapeuten hjälpa till att överklaga.

Fr.o.m. 1 september 2018 är Ulrika Johansson chef för hemtjänsten och Ann-Sofie Borg för särskilt boende. Detta tills tjänsterna är tillsatta.

På Älvängens Seniorcenter och Fridhem finns f.n. 25 platser för korttidsboende ds växelvård, hemtagning från sjukhus och avlösning i hemmet. 3 till 4 vårdplatser är f.n. till försäljning. 28 platser finns i malpåsen. Fr.o.m. 1 september 2018 skall vårdtagare tas hem inom 3 dygn från sjukhusvård. Varje extra dygn kostar 7.100 kronor per dygn för kommunen.

Det finns en ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från 1 juli 2018. Detta skall infogas i kommunens äldreplan.

Stimulansmedel från staten till kommunen betalas detta året ut. En del av dessa stimulansmedel har gått till "Trygg Hemgång"-teamet. I teamet har sjuksköterskan tagits bort, däremot ingår det två undersköterskor. Dessa hjälper till med rehabilitering på korttidsplatser.

F.n. finns det full sjuksköterskebemanning i ALE kommun. Komunsköterskorna har ett tag ersatts av stafettsköterskor till en kostnad av minst 1,5 miljoner.

Nationell strategi för omsorg för personer med demenssjukdomar gäller fr.o.m. 25 maj 2018. Kommunen har fått 1 miljon i engångssumma från staten för detta ändamål. Dessa pengar skall redovisas för staten den 19 maj 2019. Kommunen satser pengar till tidig samordnad planering. I välfärdsteknik, tillsyn, GPS m.m. Kognitiva hjälpmedel. Målet är att hitta standardkoncept för demensvården. Arbetet skall infogas i äldreplanet.

Representanter i KPR från PRO SPF och RPG skall ingå i arbetsgrupper, som indelats enligt följande i äldreplanet.

Kvalitet och effektivitet
God kompetensförsörjning
Handläggning av behov
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.
Sammanhållande vård och omsorg.
Anhöriga.
Välfärdsteknik.
Boendeformer för äldre.

Äldreplanen skall inskjutas årligen i nämndplanet.

Även brukarrådens funktion skall ingå i äldreplanen. Vi har äskat en ökning av anslag till brukarråden från 6.000 till 12.000 från kommunen.

Vid pennan:
Ritva Jansson, ordinarie ledamot i KPR från PRO Surte-Bohus 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.