A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Föreningens Historik

                           PRO Sköns Norras HISTORIK

                            1943  ___   2013

                            22  November 70 år

        Den 9 april 1942 bildades en förening som fick namnet:

                       Folkpensionärernas förening

Fotnot:

En samman slutning av Skön, Njurunda och Timrå. Den 3 september samma år bildades en förening av representanter från Sundsvall, Skön, Njurunda och Timrå.  19 protokoll förda möten fanns från den tiden då man hade detta namn som förening. Redan den 9 april 1943 hölls den första distriktkonferensen med 21 ombud från 6 föreningar.

Ur denna föreningskonstellation föddes så i skuggan av kriget den 22 november 1943 i Skönviks Folkets Hus, föreningen som fick namnet:

Skönviks, Gångvikens, Sund, Johannedals Pensionärs förening.   

Den första styrelsen som valdes är:     

 P . Lindgren, ordförande - Gångviken

J.P.  Fröberg, kassör – Sund

O.L. Dahlgren, sekreterare- Gångviken

A . Söderlund - Sund

J.P. Hammarström - Sund

Medlemsantalet var vid 1943 års slut 123 medlemmar, och kassabehållningen var 12 kronor. Dessa pengar var innestående i Sunds konsum.

Den 2 april 1944 beslöts att mötena skulle hållas varannan månad, på söndagar klockan 16.00 i Johannedals Folkets Hus. En fråga om man skulle servera kaffe på mötena uppkom. Kaffefrågan bordlades.

Den 4 juli 1944 upplystes alla medlemmar under ett möte, om tidningen ”Folkpensionären” för första gången. Kassören hade rekvierat 125 exemplar.

År 1944 valdes första ombuden i föreningen till kongressen i Stockholm. Ombudet som valdes var Karl Högström, och som ersättare valdes J. Fröberg.

Den 15 januari 1944 upptäckte kassören på ett medlemsmöte att det saknades medel. Kassören fick då ett beslut från medlemmarna på mötet, att ta ut 40 kronor från föreningens sparbanksbok för att täcka upp de utgifterna.

Den 8 februari 1945 togs frågan upp om det skulle vara musikunderhållning och kaffeservering på mötena. Mötet valde denna gång att uppdra till styrelsen denna fråga.

Till ombud från föreningen till Södra Norrlands distriktstyrelse konferens den  20 mars 1945 valdes Karl Högström och E.Holmbom. Konferensen hölls i Sundsvall Folkets Hus.

Första Årsmötet.

Skönviks-, Gångvikens-, Sunds-, Johannedals Pensionärsförenings första nedtecknade årsmöte hölls i Skönviks Folkets Hus den 11 mars 1945.

Styrelsen som valdes bestod av:

Ordförande E. Holmbom

 Vice Ordförande Karl Högström

 Kassör J. Pettersson

Sekreterare O. Dahlgren.

På detta årsmöte förekommer för första gången i föreningens historia sång och musik. Detta framfördes av kamrer Mattsson, sång och som också berättade en rolig historia. Musiken i övrigt framfördes av duon Wiberg & Lindgren samt kamrat Karlsson från Heffners.

 

Den 11 februari 1946 står det att läsa om föreningen i böckerna, att föreningens namn ännu en gång har skiftats - och nu till Skön Norra Pensionärs förening Skönvik - Sund- och Johannedal.

Namnet Sköns Norra Pensionärsförening protokollfördes första gången den        19 oktober 1946. Föreningen hade ekonomiska bekymmer, vilket försvårade arbetet i föreningen.

 År 1947 gjordes en begäran om medel för att kunna göra en utflykt. Man sökte bidrag från tidigare arbetsgivare, och beviljades ett bidrag på 200 kronor från SCA, samt ytterligare ett bidrag på 150 kronor från SCA Johannedal. Man fick 100 kronor från Sköns Köping och av Avdelning 205 Sund fick man 20 kronor. Slutligen fick man från Skönvik nr 40 fick man 30 kronor.  Pensionärerna tog tacksamt emot detta bidrag till utflykten.

Den 22 februari 1947 valdes en ny ordförande vid namn A. Wiklander. Till kassör valdes P. Hammarström.

Den 24 april 1947 uppkom en fråga om att få piskpaviljonger uppförda åt de som bodde på andra våningen, vilket skulle bli till stor fördel för de gamla. Frågan fördes vidare till kommunen.     

Den 8 juli 1948 inlämnade medlemmen Wiklander en fråga angående pensionärhemmets sanitära olägenheter. Frågan behandlades och det beslutades att den skulle föras vidare till beslutsnämnden i kommunen.  Sköns fastighetsnämnd bordlade frågan.                       

Den 2 februari 1949 valdes ny ordförande, Karl Persson. Kassör P. Hammarström.

Många önskemål om förbättringar i pensionärshemmen, var ärenden som dryftades under denna tid. Bland andra ärenden kan nämnas hyresfrågor, varmvatten och WC. Många frågor har kommit upp under åren och gått vidare till berörda parter och instanser.

Den 11 april 1949 på mötet påtalades avsaknaden av varmt vatten på pensionärshemmen i Gångviken och Näs. Man klagade även på de kommande högre hyrorna.

Februari 1949 läser man för första gången i böckerna om val till besökskommitté för de sjuka medlemmarna. En kommitté valdes för att komma igång med arbetet.

Den 19 januari 1950 hölls ett årsmöte som öppnades av ordförande Karl Persson. Denne man avled under senare delen av 1950, och till ordförande valdes då den 13 september Nils Lindholm enhälligt och verkade som ordförande fram till den            19 februari 1953 då det valdes en ny ordförande vid namn Gustav Mangnusson. som valdes på 2 år. Den 17 mars 1955 valdes återigen en ny ordförande vid namn Olle Söderberg på 2 år.

Den 22 januari 1957 väljs så ännu en ny ordförande vid namn Emanuel Vänglund också på 2 år. Medlemsavgiften i föreningen, Sköns Norra pensionärsförening  -  beslutades i september 1957 att vara 2 kronor och 55 öre per person.

Pensionärsföreningens agerande i olika frågor har lett till förbättringar för pensionärer och haft stor betydelse för pensionärer boende på Gångvikens pensionärhem. Frågor som det har gällt under år 1958 var bland annat anordnande av toaletter samt insättning av kylskåp i pensionärshemmet.

Vid ett sista medlemsmöte för året 1959 står det att läsa om hur förtvivlad man var över den 4 procentiga omsättningskatten som skulle införas kommande år 1960. Den förslagna pensionen för kommande år var satt till 700 kronor för ensamstående, och för gifta par 825 kronor per år räknad, enligt protokoll från 12 december 1959.

 I början av 1960 engagerade sig styrelsen i Pensionärsföreningen Norra Skön för att påtala bristen av pensionärslägenheter i området hos kommunen. Föreningen/styrelsen uppskattade bristen av lägenheter vara 800 lägenheter. Medan kommunens representanter tyckte sig veta att det rörde sig om 200 lägenheter. Man drev samtidigt frågan om att få till stånd en höjning av bostadstilläggen. Förslag uppkom också i mitten av 60-talet att man skulle börja medlemsmötena med ” Här är gudagott att vara” och avsluta med ”Du gamla du fria”. Under tiden 1960 – och ända fram till 1980 fanns det en sånggrupp och en gitarrgrupp i föreningen.

Vid årsmötet den 24 januari 1962 tackade ordförande Verner Eriksson för gåva i form av en Cittra som skänkts av Oskar Eriksson. Det föreslogs av August Vestin att man skulle försäkra föreningens fana samt inventarier för 2000 kronor under detta mötet. Frågan överlämnades till styrelsen.

Under 60-talet arbetade man inom föreningen för att få fri fotvård åt pensionärerna. Frågan lämnades vidare till Sköns köping för behandlande. Likaså har under 60-talet uppkommit önskemål till köpingen om att pensionärerna önskar fri läkarvård, fria undersökningar angående synen och hörseln.

Under ett medlemsmöte den 23 maj 1963 bestämdes en sommarresa den 11 juli till Dellenbaden. För middag och resa samt påföljande kaffe med dopp, skulle priset bli endast 7 kronor per person.

Under 1963 höjdes bostadstillägget/hyresbidraget och skulle komma att gälla från 1 oktober 1962 med tre månaders kompensation som tillägg.

För att få ekonomiskt anslag till föreningen verksamhet upplystes man från Ekonomi delegationen att begäran skulle insändas senast 20 juni 1963.

Kassör Alfred Ädel meddelar att han ansökt om 1000 kronor i anslag hos Drätselkontoret i Sundsvall. Detta år gick sommarutflykten den 7 juli till Bispgården.

År 1968 firades föreningens 25 års jubileum. Samma år på årsmötet valdes ännu en ny ordförande, Rickard Gerdin.

Frågan om en central tv antenn på Gångvikens pensionärshem diskuterades, men frågan hänsköts till ledamot SvenEnerud.

Avgiften till ABF var detta år 5 kronor enligt kassören i Skön Norra. Under detta år, den 22 mars, framkom ett önskemål från medlemmen Sven Enerud att medlemsmötena skulle hållas på lördagar. I oktober 1968 utgick en uppmaning ifrån Riksorganisationen att försöka uppnå medlemsökning i föreningarna. Under ett medlemsmöte i samma månad föreslog ordförande Rickard Gerdin att detta skulle uppnås genom intimt arbete med styrelser inom ortens organisationer.

1969 valdes igen en ny ordförande, Evald Nordström.

År 1977 valdes en ny ordförande, Gideon Norberg och samtidigt fick Sköns Norra nya lokaler i Finsta Hus till studieverksamheten. Sundsvalls kommun har renoverat och möblerat densamma, samt upplåtit den till föreningsverksamheten. 

Under år 1978 gjordes två resor. En till Sollefteå i samband med skogsarbetar-veckan. 100 personer deltog på denna resa. En resa gick till Alnö, till Hörningsholm. Då särskild buss för handikappade införskaffades. 80 personer deltog i resan. 

År 1979, vid årsmötet valdes Helge Höglund till ordförande på 2 år. Detta årsmöte beslutade samtidigt att anskaffa ett postgiro till föreningen senast under detta år 1979. 

På årsmöte den 23 februari 1980 gavs en tillbakablick från året före. Man hade bland annat gjort en resa till Harsagården i Hälsingland där 100 medlemmar deltog. Dåvarande studieombudet Tage Fröberg anordnade studiecirkel om Dalsland och Värmland. Vilket resulterade i en sommarresa till de nämnda landskapen, då 40 talet medlemmar deltog.

På årsmötet 21 februari 1981 omvaldes sittande ordförande Helge Höglund på ytterligare 2 år. Man gjorde även på detta årsmöte en tillbaka blick på det föregående året, då det anordnades en resa till Jamtli i Östersund. 100-talet medlemmar deltog. . Man reste också till Stiftsgården i Söråker, samt en resa till Järvsö i Hälsingland detta år. 11 juni 1981 ställdes sommarresan till Järvsö med buss, priset för resan blev 70 kronor per person.

1982 vid årsmötet i februari valdes återigen en ny ordförande i Karl-Erik Malmström på 2 år. Som kassör valdes Nils-Allan Berggren, studieledare Ivar Sandberg, ledamöter Bojan Bäckman och Mary Elf samt ersättare Rut Nygren. Det berättades på årsmötet att man hade i genomsnitt haft 36 medlemmar/månadsmöte under detta gångna år. Gitarrgruppen var frekvent återkommande på medlemsmötena under året och mycket uppskattade.

Den 17 mars 1983 berättades det man nu börjat installera så kallade trygghetstelefoner hos fyra pensionärer för att man ska öka kontakten och tryggheten för pensionärer som fortfarande är boende i sitt hem. Detta år går första sommarresan i juni till Klövsjö, och en andra sommarresa bestämdes gå till Gudmundtjärn i augusti månad.

Lördagen den 19 november 1983 firades föreningens 40 års jubileum på Gångvikens skola. Carles Trio underhöll, och högtidstalare var Stig Svedberg, Stockholm. Som också delade ut jubileumsnålar. Även Lars-Åke Melin underhöll på festen, vilket mottogs med stort bifall. Nils Bergman föredrog historik över de gångna 40 åren i PRO Sköns Norra. Elsa Asplund, från Medelpads distrikt överlämnade gåva från distriktet.

Den 15 mars 1984 överlämnar Göte Forslund en gåva i form av en urklippsalbum där det sparats tidningsartiklar med bilder samt referat sedan 20 år tillbaka. Gåvan mottogs med tacksamhet för bevarande. Albumet återfinns numera på Medelpads föreningsarkiv under PRO Sköns Norra förening. Detta år gjordes det tre resor, bland annat till Junsele Djurpark, Borgsjö och senare Alnö. Under våren arbetade en kommitté för att få till stånd fler bussturer, så att medlemmarna lättare ska kunna ta sig till dagcentralen i Finsta på helgerna och för att få busshållplatser med regnskydd.

Den 17 november 1984 lovordar kassör Nils-Erik Berggren med blommor, ordförande Karl- Erik Malmström för hans ambitiösa arbete med att anskaffa medel till inköp av ett piano. Vilket nu är föreningens egendom.

Den 20 april 1985 får föreningen ett besök av en dansgrupp bestående av 8 kvinnor från Finska föreningen som visar slaviska danser. Detta år reste man på sommaren till Höga kusten, Galtström och Skärså.

Under 1986 gjordes två endagsresor på sommaren.  Dels till Borgvattnet och dessutom till Spikarna på Alnö. Ytterligare en tvådagarsresa till Kolmården arrangerades.

Den 22 januari 1987 var distriktets hälsoledare Filip Westerlund, född och uppvuxen i norra Sköns församling inbjuden att föreläsa om ”Förnuftiga råd om att förlänga vår hälsa på äldre dagar”. Föreläsningen var mycket uppskattad av medlemmarna.

1987 får föreningen igen en ny ordförande i Tage Larm. I övrigt bestod styrelsen av Nils Berggren, kassör. Sven Renqvist sekreterare, och ledamöter Alfons Nyman och Evert Karlsson. Suppleanter var Emil Pettersson och Manfred Vikström. Under året gjordes en endagsresa till Växbo i Hälsingland i början av juli månad. Och senare i juli reste föreningens medlemmar på en 4 dagars resa till Norge. I augusti gjordes en endagsresa till konstnären Curt Agge i Gimofors. Ett studiebesök anordnades också till Kulturmagasinet i Sundsvall.

1988 under slutet april hölls en Vårlunch för PRO Sköns Norras medlemar på dagcentralen i Finsta. Gymnastikgruppen gjorde en utflykt till Kävstabron och avnjöt där en lunch. Läscirkeln i Johannedal gjorde under samma tid en utflykt till Utsikten i Liden.

År 1989 hade resekommittén gjort en resplan för Sköns Norra. Man reste bland annat till Uppland, Nordingrå och Tännforsen samt Åre. Dessutom åkte cirkeldeltagarna och Måndagsträffen på en resa till Österström.

Den 14 maj 1990 redovisas en protestlista på medlemsmötet som gäller Bibliotekets bevarande i Finsta. 400 personer skrev på listan och ett möte anordnades i biblioteket där namnlistan överlämnades till kulturnämndens ordförande.

I april 1991 inbjöds cirkeldeltagare som läste om ”Ådalen” att se filmen om Ångermanland på Alnös servicehus. Vilket också kunde resultera i en resa till ovan nämnda resmål. Under hösten på månadsmötena så yrkade medlemmar på att man skulle se över handikappade medlemmars situation i området. För att se deras behov av förbättringar. Synpunkter och åsikter lämnades på nästkommande möte. Därefter skulle man kontakta handikappombudsmannen vid Sundsvalls kommun för att få gehör för situationens allvar.

Från år 1991 i januari får man nu hålla föreningens månadsmöten i Dagcentralen Blåklintens lokaler.

På årsmötet i februari 1992 omvaldes Tage Larm som ordförande, Anna-Lisa Andersson väljs som sekreterare, Yvonne Andreasson väls till kassör. Övriga ledamöter är Mary Elf, Anna-Lisa Larsson och suppleanterna K-E Malmström samt Sven Svensson. Medlemsantalet är vid detta tillfälle 373 medlemmar.

Den 19 mars 1992 rapporterar sekreterare Anna-Lisa Andersson att ”Väntjänsten” har kommit igång. Man besöker 15 medlemmar. 7 medlemmar har ställt upp som besökare och blivit mycket positivt mottagna. Väntjänsten blir enligt protokollet utsedd till den bästa i distriktet under innevarande år. Målet med väntjänsten är att alla pensionärer ska ha en kontaktperson.

I april 1993 invigdes Dagcentralen, som efter omröstning 1991 kom att heta Blåklinten. Där fick föreningen disponera lokaler för sin verksamhet och man kom att dela lokalerna även med hemtjänsten. Studieverksamheten har varit mycket god under åren. Genom ABF har föreningen många studiecirklar i olika ämnen bland annat näversömn, målarcirkel, läsecirklar med mera. Där föreningens medlemmar villigt ställt upp som ledare. I vilka lokaler man bedrev denna verksamhet fram till 1983, finns ej noterat. Även en terapiverksamhet med bland annat en vävstuga startades på Blåklinten, och som leddes av Solag Lien. Under tiden på Blåklinten fick dagcentralen celebert besök av kända personer som sångerskan Anna-Lena Löfgren och Bertil Perrolf, känd från ”Skivor till kaffet” på radion. Man anordnade också restaurantaftnar och mannekänguppvisningar till medlemmarnas glädje. Under 1983 gjorde föreningen resor till Klövsjö och till Gudmundstjärn. Resor har varit uppskattat i föreningen.

Den 17 april 1991 genomförs en Hälsodag i PRO Sköns Norra under ledning av Ingrid Holmberg. Med tipspromenad utgående från dagcentralen Blåklinten. Man bjöds på sallad och smörgås till lunch. PRO distriktet lämnade ekonomiskt bidrag till aktiviteten.

årsmötet i februari 1993 väljs så föreningens första kvinnliga ordförande vid namn Anna-Lisa Andersson. Kvarstår som kassör på 1år gör Yvonne Andreasson, Ledamöter Åke Ädel och Gun Persson. Den sist nämnda väljs också studieorganisatör. Som suppleanter valdes Britt Mattson och Anna-Lisa Larsson och Marianne Gradin. Samtidigt läser man i verksamhetsberättelsen att under hela detta år har studieverksamheten fått vila. Endast två studiecirklar har funnits, det är näversömnad och makramé - på grund av ledare- och lokalbrist. Även gymnastiken har legat nere. Vid årets början fanns 462 medlemmar och vid årets slut var antalet 446 medlemmar. Resor under året gjordes till Woxna Herrgård och Österström.

Föreningens 50 årsjubileum 1993 firades i Skönviksstugan då föreningens ordförande Anna-Lisa Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna. Förbundsordförande Lars Sandberg var inbjuden och jubileumstalade. Medelpads sången framfördes, allsång sjöngs. Många uppvaktande – såväl distrikt som andra föreningar överlämnad gåvor och blommor.

Under 1994, den 29 mars började man med seniordans som leddes av Maj-Britt och Rolf Wiberg tillsammans med Britta Andersson. Samma år bildades en handarbetsgrupp, som handarbetade och gjorde alster till bland annat julförsäljningen varje år. Det var Måndagsträffen som skötte om denna försäljning under första tiden. Sedan har Måndagsträffen haft andra aktiviteter. Bland annat i våra dagar spelar man Bingo. Många studiebesök har också genomförts under åren. Under tiden 1960 – 1980 fanns det en sånggrupp och gitarrgrupp. Andra delar av den viktiga verksamheten är också gymnastik, promenader i den så viktiga friskvården. På onsdagskvällar spelar man Bingo i PRO Sköns Norra.

Den 22 februari 1995 anordnas en Supéafton med dans på Blåklinten, som var mycket välbesökt. Senare på våren anordnas en resa för cirkeldeltagare till Länsmuseet i Härnösand.

År 1996 under september rapporterade kassören att 200 medlemmar hade deltagit i sommarens resor till Öland, Östersund och Västansjö. På hösten samma år anordnades en modevisning med kläder från Elle Shop i Bergsåker. Egna medlemmarna – både kvinnliga och manliga var mannekänger, och modevisningen - som blev en god vana i flera år uppskattades. Även en restaurant afton hade anordnats på hösten då Göstas Trio underhöll. En välbesökt och uppskattad afton.

1997 den 21 februari väljs ytterligare en kvinnlig ordförande, Yvonne Andreasson, på årsmötet. Sekreterare blir Maj-Britt Wiberg. Övriga i styrelsen är Rolf Wiberg, Åke Ädel och Anna-Lisa Andersson. Suppleanter blir Eivor Johansson och Marianne Suokko.

Samma år, den 2 oktober startades Teatergruppen inom PRO Sköns Norra. Där man med största nyfikenhet och glädje såg fram emot första framträdandet i mars 1998. Under första året leddes teater-gruppen av Maj-Britt Wiberg och senare tog Carin Risberg och Maj-Lis Sjölén över.

1998 den 20 februari på årsmötet väljs så Rolf Wiberg som ny ordförande. I övrigt i styrelsen väljs Yvonne Andreasson till kassör, Maj-Britt Wiberg väljs som sekreterare. Gun Persson väljs till studieorganisatör. Eivor Johansson och Kerstin Johansson väljs som ledamöter, suppleanter blir Marianne Suokko, Sven Risberg och Erik Andersson.

Den 18 september 1998 kommer beskedet att vårdcentralen i Ljustadalen står utan läkare. Föreningen reagerar skarpt på detta, och som representant för densamma Yvonne Andreasson kontakt med sjukhusdirektören Rune Oskarsson på Sundsvalls sjukhus. Kontaktar också lokala tidningarna och lokal-tv för att få gehör för våra medlemmars krav att tillsätta läkare på vårdcentralen i Ljustadalen.

År 1999 i februari startas en cirkel som kallades ”I Högoms tid”. Ledare för cirkeln var Karl-Gustav Tjernström, och hela 17 deltagare ingick i cirkeln. Ytterligare 14 cirklar har varit igång under detta år.

Den 21 maj 1999 på månadsmötet står det klart att det deltar två lag från PRO Sköns Norra i Veteranvetartävlingen. De två lagen bestod av Maj-Lis Sjölén och Erik Andersson samt Karl-Gustav Tjernström, samt Maj-Britt och Rolf Wiberg och Gun Persson.

År 1999 stängdes dagcentralen Blåklinten den 31 december där man från Januari 1991 hållit alla månadsmöten. På grund av att man tagit beslutet på kommunen att säga upp hyresavtalet med Hallström & Nisses, Förhandlingar med PRO Sköns Norra, kommunen samt NOR-SWE inleddes och ledde därefter till att föreningen får disponera lokaler på Finstavägen 32 och 34, samt i Gula Villan på Hammarvägen. Föreningen ålades då att ansvara för de lokaler som användes och att dessa ska hållas i gott skick, samt städas - med mera. Lokalerna är Biljardrum, vävstuga i 32:an, studierum/bibliotek i 34:an samt matsal och expediton samt träslöjdslokal i 34:an.

Lokalfrågan i föreningens 70 åriga historia har återkommit i olika protokoll under hela vår upptäcktsresa i den lokala historiken för vår förening. Lokaler där man hållit månads- och årsmöten i har skiftat från Skönviks Folkets Hus, Gångvikens skola och Johannedals Folkets Hus. Men också på Bruksgården och Öråkers lokalen. Och nu det sista året i Gula Villan. Alla lokaler belägna i Sundsbruk med omnejd.

Många olika mötes innehåll har avverkats under de 70 år som gått. Information, underhållning, olika föreläsningar – med mera - har avlöst varandra.

Studiebesök som gjordes under 1999 var Museet på Norra Stadsberget, Kulturmagasinet. Man besökte också boplatser från järnåldern i såväl Skön som Högom.

 

År 2000 på årsmötet den 18 februari var Evert Andersson ordförande, då väljs, en ny kassör i Erik Andersson. Samma år går resan i 28 juni till Museet i Hucksjöåsen och Thailändska paviljongen. Teatergruppen har under året bestått av 11 personer, vilka gjort bejublade framträdande. Julblommor har delats ut till våra medlemmar som vistas på sjukhus eller vårdas i hemmet. Detta år erhåller också föreningen ett pris av distriktet för att man sålt 400 PRO LOTTER. Under innevarande år står det för första gången i protokollen att man nu anordnar träffar för nya medlemmar, där alla funktionärer medverkar och berättar om verksamheten tillsammans.

Den 19 maj 2001 avslutade man vårsäsongens möten i Gångvikens skola med att föreningens revygäng showade med växlande nummer för de 115 samlade medlemmarna. Allt från ”Silver, guld och glitter” till ”Fula troll, Buggdans och duettsång” och många andra nummer och spex avnjöts av medlemmarna som varvade skratt med härliga applåder. Gruppen bestod av Karin Risberg, regissör och Maj-Lis Sjölén, Elly Andersson, Maj-Britt och Rolf Wiberg, Erik Andersson och Sven     samt Karl-Jean Sjöberg. Samt musikerna Evert, Sven och Sven-Olof från PRO-Forma. Allt har gruppen gjort själva, repövningar, sytt scenkläder, gjort scendekorer med mera. Sommarens resor detta år går till Älvkarleby, Surströmmingsfest på Älvstagården.

År 2002 inledde man med att starta datakurser. Medlemsvärvningen har också trappats upp under 2002. Medlemsantalet har varierat mycket under åren som gått. Från första årets 123 medlemmar 1943, ändrades antalet till mellan 400-480 under 1970-1980. Senare under början av 1990 sjönk antalet till 350-400, för att nu under vårt jubileumsår ligga på cirka 260.

År 2003 gick sommarresan till Härnösand för att se domkyrkan, och därefter åts middag på Hotell Kramm. Man såg också en konstutställning, samt Spjutegården på Murberget och vårdkasen. Tills sist såg man Västanåfallet. 

År 2004 och 2005 Fanns det inga anteckningar om.

År 2006 organiserade PRO Riks en Budkavel som startade 1 mars och där Sköns Norra deltog. Budkaveln slutade 10 maj i Stockholm. Budkaveln innehöll krav på rättvisare skattepolitik där pension och lön beskattas lika. Samt verka för en äldrevård som gör rätt för namnet god omsorg.

Vid årsmötet 2006 valdes Gunnar Forsberg som ordförande för 2 år. Kassör Erik Andersson. Sekreterare Karl-Gustav Tjernström. Ledamot Inger Eriksson och suppleanter Karl-Erik Eriksson, Erik Holmbom, Åsa Källström. Den årliga vårutflykten detta år i juni var arrangerad av Inger och Karl-Erik Eriksson. Resan gjordes till Liden och Utsikten samt Graningegården, där man fick se en film om verksamheten i byn. Filmen kommenterades av värden Rosmari Eliasson.  

I augusti samma år avnjöts det Surströmming på Dingersjö Värdshus, dit man tog sig med hyrd buss. För underhållningen svarade ”Karin med Trio”.

År 2007 Medlemmar ur PRO Sköns Norras förening tränar/spelar biljard i Finsta BK:s regi. Seriespel en gång i veckan och tävlingar inom PRO deltar dessa medlemmar i tillsammans med andra föreningar inom PRO. Biljarden är mycket uppskattad aktivitet av såväl manliga som kvinnliga PRO- medlemmar. 

År 2008 den 14 november firade PRO Sköns Norra sitt 65 års jubileum som ägde rum på Johannedals folkets hus. Inbjudna gäster var Bengt Axelsson, från PRO Medelpads distrikt och Inga-Lis Sirenius, från Samorganisationen och Gun-Britt Eriksson som representerade PRO Timrå. PRO skön Södras revygäng PRO-filerna underhöll med roliga sketcher. Jubileet avslutades med dans där musiken spelades upp av PRO-dukterna.

 År 2009 valdes en ny ordförande, Maj-Lis Sjölén, på en mandattid på 1år. Som ledamöter på 2 år valdes Erik Holmbom och Louise Söderblom. Kassör Erik Andersson hade 1 år kvar av sin mandatperiod. Under 2010 nödsakas ordföranden avgå på grund av sjukdom i april, och en enig styrelse föreslog därför fyllnadsval på ordförandeposten fram till årsmötet på Hans Midenborg, som vid årsmötet tidigare under 2009 valts till sekreterare. Senare samma år, efter att hela styrelsen avgått kallades medlemmarna till ett extra årsmöte, då Medelpads distrikt övertagit driften av föreningen. Ordförande Eda Andersson, kassör Bengt Axelsson från distriktet valdes som firmatecknare.

Vid höstmötet den 11 november 2010 satt distriktets ordförande Eda Anderson ordförande. Fyllnadsval gjordes på en helt ny styrelse: Ordförande Ann-Christin Hjertström, kassör Tord Rönnqvist, sekreterare Eva Westman, studieorganisatör Ulf Carlberg, ledamot Gun-Britt Holmbom samt Gun-Inger Berglund och Katarina Bårman som suppleanter.

Under slutet av 2010 beslutade man på medlemsmötet att trafiksäkerhetsansvarige Gun-inger Berglund skulle starta en namninsamling där man kräver en busslinje från Gångviken till Sundsvall över Birsta och Ljustadalen. Till namninsamlingen bifogas också en skrivelse från styrelsen, där samtliga 8 bostadsrättsföreningar och bostadföretaget Sköns Bostäder bilägger sina skrivelser angående vikten av bussförbindelsen för de boende i Gångviken- och Finsta området. När namninsamlingen och skrivelserna diarieförs på Länstrafiken, Timrå- och Sundsvalls kommuners, Stadsbyggnadsnämndskontor samt Landstinget – och blir offentlig handling, så uppmärksammas detta med ett stort reportage i Dagbladet den 15 februari 2011.

Den 24 maj 2011 kunde vår trafiksäkerhetsansvarige Gun-Inger Berglund berätta att Christer Tarberg, Sundsvalls kommun meddelat att busslinjen nu var ett faktum och nu benämns som linje nr 5. Det glädjande beskedet applåderades av medlemmarna.

Den 9 april 2011 anordnades den årliga Kakbuffén med 48 olika sorters kakor som medlemmar bakat och skänkt. 78 besökare avnjöt den välfyllda buffén med kakor, där också lotterier såldes med vinster av handarbetade alster och tavlor målade i akrylfärg. Handarbetsgruppens damer i PRO Sköns Norra stod som värdar för det trevliga arrangemanget.

Under våren, den 15 april 2011, återuppstår Restaurantafton, som anordnades av , Carin Risberg och Maj-Lis Tjernström och deras män Evert och Karl-Gustav, till stor glädje bland medlemmarna. God mat och gott att dricka samt underhållning och tävlingar förgyllde den trevliga kvällen.

I November och december år 2011 agerade styrelsen för PRO Sköns Norra med att sända in två A4:a stora sidors insändare till såväl Dagbladet och Sundsvalls tidning angående att få behålla vårdcentralen i Ljustadalen i sin helhet.  Både vad det gäller personal och patientsäker vård, samt att våra medlemmar ska få behålla kontinuitet och känna trygghet. Vilket också resulterade i att primärvårdschefen vid Landstinget i Västernorrlands län Lennart Moberg och tillförordnade chefen för vårdcentralen Ros-Marie Karlsson ville träffa styrelsen i PRO Sköns Norra för en diskussion. Mötet resulterade i löftet att vårdcentralen ska bli kvar och man ska tillsätta fasta läkare.

I februari 2012 vid årsmötet kunde man konstatera att föreningen trots dess litenhet ändå har ett stort utbud av cirklar (ca10) i föreningen.  Detta tack vare enträget arbete och stort intresse från våra energiska cirkelledare som tillsammans bildar en stark stomme i föreningen. Ordförande Ann-Christin Hjertström omväljs, desamma gäller kassör Tord Rönnkvist och sekreterare Eva Westman samt studieorganisatör Ulf Carlberg och ledamot Gun-Britt Holmbom samt ersättarna Gun-Inger Berglund och Gunilla Rönnqvist.

Den 29 mars 2012 anordnade föreningens styrelse en föreläsning där kardilog- och chefen vid Hjärtintensiven Sundsvalls sjukhus Mona Lycksell föreläste om ”Hjärt och kärl sjukdomar för äldre”. Vilket var ett väldigt uppskattat och välbesökt medlemsmöte.

 I augusti 2012 åkte PRO Sköns Norra på en resa till Hälsingland. Första stoppet blev ett besök på Mobackens trädgårdscenter, där man bjöd på hembakt bröd och kaffe. Efter fikat såg vi blomsterprakten och all trädgårdsinredning som fanns. Sedan fortsatte färden till klungbyn i Västerby, Rengsjö för att äta lunch och tävla i ”Klurigt Antikt”. En resa i vackert väder och glatt humör med allsång i bussen anordnad av styrelsen och redeledaren.

Under år 2012 upptrappas åter arbetet att söka efter lämplig lokal som föreningen kan hålla sina medlemsmöten och övriga aktiviteter i. Det så kallade Diös huset (fd. Blåklintens lokaler) undersöks, som en möjlighet för verksamheten - eftersom Social-tjänsten nu mer eller mindre övertagit den lokal med kontor vi tidigare fått använda, och har öppna café där förståndshandikappade skall få möjlighet till arbetsträning. Efter många telefonsamtal och möten med Diös representanter om flera alternativ av lokaler i samma hus (Diös-huset), står det dock klart att kostnaderna blir orimliga för en mindre pensionärsförening att betala. Vilket gör att styrelsen för PRO Sköns Norra tackar nej till lokalen.

Ägarna till Sköns Bostäder erbjöd då att föreningen som nu står utan lokal får disponera lokal i Gula Villan till sina medlemsmöten – kostnadsfritt – vilket styrelsen tackade ja till eftersom inga andra möjligheter står till buds i Sundbruks närmaste omgivningar.

I september detta år agerar åter PRO Sköns Norras styrelse med nya artiklar i både Dagbladet (den 4/9) Sundsvalls Tidning (den 10/9) och angående Ljustadalens vårdcentral, som återigen står inför hot om nedläggning. Samma artiklar sändes i brev till Landstingets nuvarande primärvårdschef Bo-Göran Danielsson. Man inbjöd också primärvårdschefen till ett månadsmöte i november för att diskutera vårdcentralens framtid med medlemmarna – vilket han tackade ja till – men uteblev ifrån.

Den 24 november 2012 äger den årliga Julförsäljningen rum i matsalen på Finstavägen 34. Olika handarbetade vackra alster och skänkta bakverk säljs. Målarcirkeln bidrar med ett lotteri gällande 8 målade tavlor i akryl och med julmotiv. Ett välbesökt och omtyckt arrangemang, där många medlemmar och allmänheten handlar inför julen.

I maj månad 2013 åkte föreningen på en resa mot ”Hemligt mål”. Målet för resan var  Österström och skulle gå friskvårdens tecken, enligt handarbetsgruppen som energiskt arbetat ihop en stor del av pengarna som bekostade resan. Promenadslinga och femkamp stod på programmet efter en välsmakande middag i vacker herrgårdsmiljö. Resan ordnades av styrelsen gemensamt med reseledare Inga-Britt Norell.

Under år 2013 la föreningen så grunden till att underlätta föreningsarbetet. Vi blev uppdatoriserade med en e:postadress på dator. Vilket möjliggör samarbetet mellan föreningarna och distriktet på ett smidigare sätt. Likaså är föreningens hemsida nu tillgänglig, och skall under snar framtid fyllas med information och bilder från olika aktiviteter. För detta behövs utbildning, för att klara alla utmaningar som detta medför. Såväl kassör Tord Rönnqvist som sekreterare Eva Westman och även ordförande A-C Hjertström har deltagit i information/inledande kurser för hemsidan under året.

PRO Sköns Norra utökade under 2013 sitt utbud med cirklar till att också innefatta gymnastik- och skrivarcirkel. Samt att Friskvårdens ledare Stig Forsström nu ger möjlighet till promenader i lugnare takt, för dem som inte kan gå fort och eller med stavar.

Nu i dag den 23 november 2013 firar vi föreningens 70 års jubileum på Ljustahallen i Kämparnas lokal - Sundsbruk. Föreningens ordförande Ann-Christin Hjertström hälsar alla hjärtligt välkomna i förhoppningen att vi alla ska få en minnesvärd kväll tillsammans. Inbjudna gäster är Medelpads distrikt ordförande Eda Anderson med sambo, distriktets kassör/ ordförande i PRO Timrå Bengt Axelsson med fru samt Samorganisationens ordförande i Sundsvall Inga-Lis Sirenius  

Som underhållningen kommer föreningens egen kör sjunger under ledning av Elsa-Britt Carlberg och en femmanna orkester under ledning av Torbjörn Jonsson att roa oss alla. Förtjänsttecken kommer att delas ut av distriktets ordförande till 7 medlemmar som har minst 5 års förtjänstfullt arbete bakom sig inom föreningen.

Innan vi avslutar denna sammanfattning av föreningens historia, vill vi framföra vårt ödmjuka tack till alla de föregående styrelser och dess ledamöter och övriga funktionärer – som arbetat troget i föreningens tjänst under de 70 år som gått.

Utan er allas energiska arbete hade äldre människors liv och hälsa inte påverkats till det bättre. Tillfälle har lämnats till förkovran i studier och social samvaro inom gemenskapen som är viktigt för oss äldre.

Stort tack till Göte Forslund för den röda pärm som återfanns i en låda – pärmen består av många tidningsurklipp och foton från såväl ST som Dagbladet, samt referat – vilken lämnades över som gåva till föreningen 1984. Som blev till stor hjälp vid nedtecknandet av historiken.  Vårt arbete går nu vidare mot nya mål.

 

 

 

Sammanställning och bearbetning av historiken är gjort av:

Ann-Christin Hjertström och Eva Westman

Samt

Maj-Britt Wiberg, Gun Persson, Gunilla Wester dessutom

Yvonne Hedberg-Andreasson och Gun-Britt Holmbom.

 

 Föreningens Ordföranden från   1943 – 2013

P. Lindgren 1943 -1945

E. Holmbom 1945 – 1947

A. Wiklander 1947 – 1949

Karl Persson 1949 – 1950

Nils Lindholm september 1950 – 1953

Gustav Magnusson 1953 – 1955

Olle Söderberg 1955 – 1957

Emanuel Vänglund 1957 - 1959

Verner Eriksson 1959 - 1968

Rickard Gerdin 1968 – 1969

Evald Nordström 1969 – 1977

Gideon Norberg 1977 - 1979

Helge Höglund 1979 - 1981

Karl- Erik Malmström 1982 – 1986

Tage Larm 1987 – 1992

Anna-Lisa Andersson 1993  -1997

Yvonne Andreasson 1997 – 1998

Rolf Wiberg 1998 - 2002

Gunnar Forsberg 2003 – 2009

Maj-Lis Sjölén 2009 - April  2010        

Hans Midenborg  April  2010  – Juli  2010

Eda Anderson Juli  2010  – November  2010

Ann-Christin Hjertström November  2010 -

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.